• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » АКТУАЛІЗОВАНІ СПОЛУЧНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

АКТУАЛІЗОВАНІ СПОЛУЧНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 811.161.2’367.633

КОЛІБАБА Лариса Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kolibaba.lm@meta.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено явище актуалізації сполучників як одну з тенденцій розвитку сполучникового складу української літературної мови початку ХХІ ст. Установлено та проаналізовано дві групи цих граматичних одиниць: 1) сполучники, що після тривалої перерви повернулися до активного мовного вжитку; 2) сполучники, використання яких активізувалося на початку ХХІ ст. Визначено функціонально-стильові сфери вживання актуалізованих сполучників в українській літературній мові перших двох десятиріч ХХІ ст., оцінено доцільність використання їх у мовній практиці.

Ключові слова: актуалізація, активізація, сполучники, публіцистичний стиль, науковий стиль, художній стиль.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Весельська Г.С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ ст.: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.01. Житомир, 2012. 199 с.
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.
 3. Городенська К. Функціональні зони сполучників в українській науковій мові. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць.Київ, 2005. Вип. VІ. С. 7 – 13.
 4. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники. Херсон, 2007.
 5. Городенська К.Г. Сполучники української літературної мови. Київ, 2010.
 6. Довідник з культури мови. С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін. ; за ред. С.Я. Єрмоленко. Київ, 2005.
 7. Дубовик Л.І. Формальні засоби реалізації категорії причини. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2005. Вип. 2. С. 224 – 234.
 8. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – ХХ ст.). Київ, 1970.
 9. Завальнюк І.Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця, 2009.
 10. Ізюмов О. Українсько-російський словник. Харків – Київ,
 11. Кващук А.Г. Синтаксис складного речення. Київ, 1986.
 12. Косарєва М.М. Динамічні процеси в системі сполучників сучасної української літературної мови: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2012. 240 с.
 13. Косарєва М.М. Динамічні процеси в системі сполучників сучасної української літературної мови: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2013. 20 с.
 14. Курс сучасної української літературної мови. За ред. Л.А. Булаховського. Київ, 1951. Т. ІІ: Синтаксис.
 15. Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові: Короткий нарис. Харків, 1962.
 16. Ніковський А. Словник українсько-російський. Київ, Б.р.
 17. Огієнко І. Український стилістичний словник. Вінніпег, 1978.
 18. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рідна мова. Упоряд., авт. передмови та коментарів М.С. Тимошик. Київ, 2010.
 19. Островський В.І., Островська Г.Ф. А українською кажуть так… Одеса, 2008.
 20. Пилинський М.М. «Чи слово є таке вкраїнське – позаяк?» (До історії слова «позаяк» в українській мові). Літературна Україна. 1983. 1 грудня. С. 8.
 21. Синявський О. Норми української літературної мови. Харків – Київ, 1931.
 22. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 23. Словник української мови: у 20 т. Т. 1. Київ, 2010.
 24. Словник української мови. Кер. В.В. Німчук та ін.; відп. ред. В.В. Жайворонок. Київ, 2012.
 25. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття: (на матеріалі засобів масової інформації). Київ, 2005.
 26. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1969.
 27. Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Київ, 2015.
 28. Тимошенко П.Д. Питання нормалізації синтаксису української літературної мови в радянську епоху. Синтаксична будова української мови.Київ, 1968. С. 182 – 191.
 29. Христіанінова Р.О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові. Київ, 2012.