• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017 » ЛІНГВОКОГНІТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ І КВАЗІГІПЕРБОЛІЧНИХ УТВОРЕНЬ

ЛІНГВОКОГНІТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ І КВАЗІГІПЕРБОЛІЧНИХ УТВОРЕНЬ

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
УДК 81’42:82:81’373.612.2

КОНОНЕНКО Віталій Іванович –
доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: kzm@pnu.edu.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто лінгвокогнітивні параметри явища художньої гіперболізації, визначено його місце в системі тропеїчних засобів української мови. Гіперболу репрезентовано з позицій логіко-семантичної кваліфікації через установлення референтної співвіднесеності ознак на асоціативно-чуттєвому підґрунті. Здійснено аналіз реалізації контекстного зближення й розмежування гіперболи щодо метафори, порівняння, символу, епітета. Описано мовно-стилістичні прийоми використання гіперболи через атрибутивні й предикатні структури, порівняльні звороти, побудови з дискурсивними словами, стандартизовані каузативні конструкції. Окреслено шляхи розмежування явища художньої гіперболізації й квазігіперболізації, мовно-естетичних функцій гіперболи і її розмовно-побутових реалізацій.

Ключові слова: художній текст, гіпербола, гіперболізація, квазігіпербола, референт, атрибут, предикат, троп, метафора, порівняння, символ, епітет, дискурсивні слова, каузація.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1999.
 2. Бацевич Ф.С. Частки української мови як дискурсивні слова. Львів, 2014.
 3. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство, 1993.
 4. Єрмоленко С.Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ, 2009.
 5. Митрополит Іларіон.Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. Вінніпег, 1961.
 6. Кожевникова Н.А. Об обратимости тропов. Лингвистика и поэтика. Москва, 1979. С. 215 – 224.
 7. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. Москва, 1975.
 8. Кононенко В.І. Мова. Культура. Стиль: зб. статей. Київ – Івано-Франківськ, 2002.
 9. Кубрякова Е.С. О когнитивной лингвистике и семантике термина «когнитивный». Вестник ВГУ. Серия:Лингвистика и межкультурная коммуникация. Вып. 1. С. 4 – 10.
 10. Потебня О.О. Эстетика й поетика слова. Киев, 1985.
 11. Сучасна українська літературна мова. Стилістика.За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973.
 12. Стрюк Л.Б. Етнологія України у пісенному слові. Київ, 2001.
 13. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва, 1986.
 14. Топоров В.Н. Тропы. Лингвистический энциклопедический словар.Гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва, 1990. С. 520 –
 15. Фройд З. Поет і фантазування. Пер. з нім. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.За ред. М. Зубрицької. Львів, 1996. С. 85 – 90.
 16. Lakoff G, Johnson M.Metaphors We Live By. Chicago, 1980.