• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Термінологічна варіативність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри

Термінологічна варіативність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 811.161.2’373.46:62

МАЛЕВИЧ Леся Дмитрівна –
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028
E-mail: lesya.malevych@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено проблемі варіантності в галузі наукової термінології. Окреслено основні теоретико-методологічні й практичні підходи до явища термінологічної варіантності, запропоновані українськими і зарубіжними мовознавцями, проаналізовано функції термінів-варіантів і причини виникнення варіантності в термінології, розроблено класифікацію сучасних термінів-варіантів.

Ключові слова: термін, термінологія, термінологічна варіантність, терміни-варіанти, класифікація термінів-варіантів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. АвербухК.Я. Терминологическая вариативность: терминологический и прикладной аспекты. Вопросы языкознания. 1986. Вып. 6. С. 28 –
 2. Васецька О.І.Метаодиниці опису варіантності термінів української мови. Система і структура східнослов’янських мов. 2015.  Вип. 8. С. 70 –
 3. ВерещакЮ.М. Варіативність фонемної структури слова в нормативному аспекті (на матеріалі британського вокалізму). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2008. С. 154 –
 4. ГакВ.Г. Ассиметрия лингвистического знака и некоторые общие проблемы терминологии. Семиотические проблемы языков науки, техники и информатики.  Москва, 1971. Ч. I. С. 68 –
 5. Голубовська І.О., Жалай В.Я., Линник Т.Г., Биховець Н.М.,  Пархоменко А.Ф., Рубашова Л.М., Кругликова О.В., Рахманова І.І., Бобошко Т.М. Термінологічна варіативність: підходи до вивчення. Лінгвістика ХХІ століття. 2016. С. 3 – URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/linds_2016_2016_3
 6. ГорбачевичК.С. Вариантность слова и языковая норма. Ленинград, 1978.  238 с.
 7. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. Москва, 2008. 304 с.
 8. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики.  Київ, 1990. 272 с.
 9. Гуреева А.М., Мишланова С.Л. Моделирование терминологической вариантности (на примере термина «международный бакалавриат»). Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С. 91 –
 10. Коць Т. Явище варіантності в історії літературної мови. Українська мова. № 2. С. 82 – 91.
 11. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Москва, 2012.  5-е изд. 261 с.
 12. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической. Москва, 1961. 158 с.
 13. Малевич Л.Д. Мовна і позамовна детермінованість процесів термінологічного запозичання. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог,  Вип. 14. С. 411 – 415.
 14. Малевич Л.Д. Теоретичні засади дослідження термінологічної. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, Вип. 31. С. 61 – 63.
 15. Малевич Л.Д. Особливості термінології донаукового періоду (на матеріалі гідромеліоративної термінолексики). Мовознавство. 1999. № 4 – С. 51 – 58.
 16. Матвіяс І. Варіанти української літературної мови. Київ, 1998.  162 с.
 17. Попович Р.Г., Вакуленко О.Л. Термінологічна варіантність у номінативному аспекті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2004. № 17. С. 215 – 217.
 18. Пристай Б.Р. Акцентна варіантність іменників жіночого роду з суфіксом –от(а). Мовознавство. 1992. № 6. С. 30 –
 19. Радченко О.І. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2000. 203 с.
 20. Русанівський В. М. Поняття семантичного і стилістичного інваріанта.  Мовознавство. 1981. № 3. С. 9 –
 21. Симоненко Л.О. Формування української біологічної термінології. Київ, 1991. 152 с.
 22. Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови. Культура слова. 2011. Вип. 74. С. 34 –
 23. Тараненко О.О. Варіанти. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С. 59 –
 24. Ткач А.В. Словотвірна варіантність: ідентичність української медичної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 20 с.
 25. Царалунга І.Б. Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2012. Вип. 5.                С. 205 –
 26. Языки мира: Проблемы языковой вариативности: сб. статей. Москва, 1990. 214 с.
 27. Bauer L. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh, 2002. 135 p.
 28. Budin G.A Critical Evaluation of the State of the art of Terminology Theory. Terminology Science and Research. 2001. Vol. 12. № 1 – 2. 7 – 23.
 29. Cabré M.T. Terminology: Theory, Methods and Applications. Amsterdam –  Philadelphia, 1998. 248 p.
 30. Čulo O., Nitzke J. Patterns of Terminological Variation in Post-editing and of Cognate Use in Machine Translation in Contrast to Human Translation. Baltic Journal of Modern Computing. 2016. Vol. 4. P. 106 –
 31. Drouin P., Francoeur А., Humbley J., Picton А. Multiple Perspectives on Terminological Variation. Amsterdam – New York, 2017. 260 p.
 32. Faber B.P. The Cognitive Shift in Terminology and Specialized Translation.   Monografías de Traducción e Interpretación.  2009. № 1. Р. 107 – 134.
 33. Faber P., Montero S., Castro M., Senso J., Prieto J., León P., Márquez C., Vega M. Process-oriented Terminology Management in the Domain of Coastal Engineering.  2006. 12 (2). P. 189 – 213.
 34. Fernández-Silva S., Freixa J., Cabré T. Cognitive Approach to Synonymy in Translation. Cognitive Linguistics between Universality and Variation. Ed. by M. Brdar, IRaffaelli, FM Žic. Cambridge, 2012. 189 – 213.
 35. Gaudin F. Socioterminologie, une approche sociolinguistique de la terminologie. Bruxelles, 286 p.
 36. Kerremans K. Terminological Variation in Multilingual Europe: The case of English Environmental Terminology Translated into Dutch and French. 2014.  URL: https://prezi. com/zgzig…/terminological-variation-in-multilingual-europe.
 37. Maslias R. Terminology at the European Parliament and the European Institutions. Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: матеріали Міжнародної наукової конференції (Рівне, 15-16 вересня 2016 року). Рівне, 2016. 455 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/
 38. Picht H., Draskau J. Terminology: An Introduction.  Guildford, 1985. 265 p.
 39. Nenadič G., Ananiadou S., McNaught J. Enhancing Automatic Term Recognition through Variation. Proceedings of 20th International Conference on Computational Linguistics COLING’04. Geneva, 2004. P. 604 –
 40. Picton A. Diatopy, Diastraty and Diachrony: Inputs from a «Dynamic» Analysis of Term Variation in a Comparable Specialized Corpus. Interdisciplinary Knowledge-making: Challenges for LSP Research. Book of abstracts. 21st Conference on Language for Specific Purposes (28-30 June 2017).   Bergen, 2017. Р. 56.
 41. Temmerman R. Towards New Ways of Terminology Description: the Sociocognitive Approach. Amsterdam – Philadelphia, 2000. 276 p.
 42. Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Vienna – New York, 1979. 236