• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток)

Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток)

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 811.161.2’373.21

ЄФИМЕНКО Ірина Вадимівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: i.yefumenko@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто становлення та розвиток ойконімікону Донеччини на різних його історичних етапах. Особливу увагу приділено процесам заселення краю, що зумовили специфіку його ойконімної системи. Виявлено основні принципи номінування та способи творення назв населених пунктів досліджуваного регіону.

Ключові слова: історія заселення, ойконімікон, ойконім, ойконімна модель, антропонім, гідронім, ергонім, перенесені назви.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АКНЗС – Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів (1734 – 1775). Київ, 1998 – 2000. Т. 1 – 2.
 • АТПУ – Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 р. Київ, 1947.
 • Мурзаев – Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. В 2-х т. Москва, 1999.
 • Отин – Отин Е.С. Топонимия Донетчины. Донецк, 2013.
 • СГУ – Словник гідронімів України. Київ, 1979.
 • СНГТК – Словник географічних термінів Кіровоградщини. Київ – Кіровоград, 1999.
 • СНМЕГ – Списки населенных мест Российской империи. Санкт-Петербург, 1863. Т. XIII: Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством.
 • СНМОВД – Список населенных мест Области Войска Донского по переписи 1873 года. Новочеркаск, 1875.
 • СНПД – Список населенных пунктов Донбасса. Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии. Январь-февраль 1923 г. Т. 6. Киев, 1924.
 • Черепанова – Черепанова Е.А. Народная географическая терминология Сумского полесья. Сумы, 1984.
 • Яворницкий – Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. Санкт-Петербург, 1898.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бродяной А. Следы, не смытые дождями. Историко-топонимический словарь Амвросиевского района Донецкой области. Амвросиевка, 2007.
 2. Бродяной А.В. Донецкий край (краткий топонимический словарь Донецкой области). Врадиевка, 2009.
 3. Бродяной А. Следы, не смытые дождями. Историко-топонимический словарь Амвросиевского района Донецкой области: изд. 2-е исправ. и допол. Врадиевка, 2011.
 4. Бушаков В.А. Лексичний склад історичної топонімії Криму. Київ, 2003.
 5. Єфименко І.В. Матеріали до історико-етимологічного словника назв населених пунктів Донецької області: Краматорськ (деякі зауваги до походження ойконіма). Записки з українського мовознавства. Одеса, 2016. Вип. 23. С.9 – 16.
 6. Єфименко І. Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги). Українська мова. 2011. №4. С. 9 – 21.
 7. Іваненко О.В. Гурзуф. Нові дослідження памяток козацької доби в Україні. Київ, 2016. Вип. 25. С. 449 – 455.
 8. Історія міст і сіл УРСР. Донецька область. Київ, 1970.
 9. Карпенко Ю.О. О синхронической топонимике. Принципы топонимики. Москва, 1962. С. 12 – 14.
 10. Кульчицький С. Донеччина і Луганщина у XVII – XXI ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. Київ, 2015.
 11. Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України. Київ, 2014.
 12. Отін Є.С. Гідроніми Східної України. Київ, Донецьк, 1977.
 13. Отин Е.С. Топонимия приазовских греков (историко-этимологический словарь географических названий): изд. втор., исправ. и допол. Донецк, 2002.
 14. Отин Е.С. Труды по языкознанию. Донецк, 2005.
 15. Отин Е.С. Топонимия Донетчины. Донецк, 2013.
 16. Першина К.В. Становление ойконимии позднего образования в условиях близкородственного двуязычия (на материале ойконимии Юго-Восточной Украины): автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. Одесса, 1983.
 17. Пірко В. Джерела про час заснування населених пунктів Донеччини в XVI – XVIII ст. Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства імМ.СГрушевського. Київ, 2009. Т. 19. Кн. 1. С. 417 – 427.
 18. Чухліб Т. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI – XVIII ст.). Київ, 2014.
 19. Шапошников А.К. Словарь древнейшей ономастики Таврического полуострова. Топонимика Крыма 2011. Симферополь, 2011. С. 275 – 442.
 20. Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. Санкт-Петербург, 1898.
 21. Янко М.П. Топонімічний словник України. Київ, 1998.