• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Понаттєва парадигма публіціистичного стилю в академічному проєкті «Українська стилістика: енциклопедія»

Понаттєва парадигма публіціистичного стилю в академічному проєкті «Українська стилістика: енциклопедія»

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.161.2’38:8 112

Т.А. КОЦЬ,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tetyana_kots@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-4622-9559

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано поняттєву парадигму публіцистичного стилю як різновиду літера турної мови з погляду на концепцію енциклопедичного видання з української стилістики. Особ ливу увагу звернено на встановлення диференційних ознак, функцій публіцистичного стилю та його різновидів (мови преси, мови радіо, мови телебачення, мови мережі інтернету, мови реклами), висвітлення історіографії стилю в українському мовознавстві. Поняття публіцис тичного стилю систематизовано в контексті типології мовомислення, утвердження погля ду на історію літературної мови та її стилів як феноменів, що тісно пов’язані з філософією культури, розвитком національної свідомості.

Ключові слова: публіцистичний стиль, мова преси, мова радіо, мова телебачення, мова мережі інтернету, мова реклами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баранник Д.Х. Усний монолог (загальні особливості мовної структури). Дніпропетровськ, 1969.
 2. Бибик С. Оновлена стильова норма засобів масової інформації. Українська мова. 2016. № 2. С. 72—81.
 3. Бибик С.П. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення. Ніжин, 2013.
 4. Булаховський К.А. Українська мова в локалізації програмного забезпечення: дис. … канд. філол. наук. Київ, 2014. 198 с.
 5. Гладкий М. Наша газетна мова. Червона преса. 1927. № 3/4. С. 26—30.
 6. Городенська К.Г. Синтаксична специфіка української наукової мови. Українська тер мінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Київ, 2001. Вип. ІV. С. 11—14.
 7. Гузенко С.В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу. Миколаїв, 2014.
 8. Завальнюк І.Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця, 2009.
 9. Єрмоленко С.Я. Мова преси. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С. 369.
 10. Єрмоленко С.Я. Мова телебачення і радіо. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С. 370.
 11. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: (Стилістика та культура мови). Київ, 1999.
 12. Єрмоленко С.Я., Колесник Г.М., Ленець К.В. та ін. Мова і час: розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. Київ, 1977.
 13. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.). Київ, 1970.
 14. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 1. Київ, 1972.
 15. Іванова І.Б. Українська протореклама: витоки, сутність і форми. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. 2015. № 12. С. 78—82.
 16. Ковалевська Т.Ю., Кондратенко Н.В., Кутуза Н.В. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі. Одеса, 2009.
 17. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. Київ, 1967.
 18. Колесник Г.М. Слово і образ. Культура слова. 1978. Вип. 14. С. 35.
 19. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. Одеса, 2011.
 20. Коць Т.А. Українське слово в пресі кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ, 2018.
 21. Курс сучасної української літературної мови. Київ, 1958.
 22. Левицький М. Дещо до справи про вкраїнську письменницьку мову. Літературно науковий вісник. 1909. № 8. С. 240.
 23. Мова сучасної масово-політичної інформації. Київ, 1979.
 24. Навальна М. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. Київ, 2011.
 25. Нечуй-Левицький І. Сьогочасна часописна мова на Україні. Київ, 1907.
 26. Особливості мови і стилю засобів масової інформації: навч. посібник для студ. фак. журн. ун-тів. Київ, 1983.
 27. Пилинський М.М., Дзюбишина-Мельник Н.Я., Ленець К.В. та ін. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. Київ, 1990.
 28. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: підручник. Тернопіль, 2000.
 29. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Київ, 2001.
 30. Сербенська О.А. Про культуру мови місцевої преси. Культура слова. 1988. Вип. 35. С. 35—37.
 31. Сулима М. Мова української газети (фрагментик). Червона преса. 1927. № 3/4. С. 23—25.
 32. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973.
 33. Тараненко О.О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.). Мовознавство. 2003. № 1. С. 23—41.
 34. Худолій А.О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ — початку ХХІ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2004.
 35. Чемеркін С. Українська мова в Інтернеті. Київ, 2009.
 36. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Київ, 1962.