• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Відтворення і творення прецедентних висловлень у дискурсі української реклами

Відтворення і творення прецедентних висловлень у дискурсі української реклами

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 81’38

Г.М. СЮТА,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: siutagalia@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3273-1644

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті з’ясовано природу сучасної української реклами як поліаспектного дискурсу преце дентності. Констатовано її утвердження в статусі невід’ємного компонента сучасної куль тури й посилення її впливу на формування мовної свідомості українського соціуму. У контексті дослідження реклами як дискурсу відтворення прецедентних висловлень визначено джерела поповнення рекламного цитатного тезаурусу, простежено лінгвальні механізми інтегрування різнодискурсивних прецедентних висловлень у рекламний текст. Схарактеризовано законо мірності нетрансформованого (точного) відтворення прецедентних висловлень (цитат), а та кож типи їхніх структурно семантичних трансформацій відповідно до прагматичних інтен цій реклами. Окрему увагу присвячено аналізові прецедентних висловлень — лінгвоментальних одиниць сучасних рекламних текстів, описано шляхи й механізми їх уходження в сучасну україн ську мовну практику.

Ключові слова: мова української реклами, цитатний тезаурус реклами, рекламний текст, прецедентне висловлення, точна цитата, трансформована цитата, оцінність цитати, пре цедентне висловлення рекламного походження (рекламна цитата).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. Воспроизводимые сочетания слов как лингвокогнитивная и терминологическая проблема. Филологические науки. 2006. № 2. С. 45—53.
 2. Дядечко Л.П. «Крылатый слова звук», или Русская эптология: Учебное пособие. Киев, 2006.
 3. Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. Москва: Флинта, 2009.
 4. Карпенко О.П. Троянські коні телереклами: Мовні маніпуляції. Київ: Смолоскип, 2007.
 5. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Москва: УРСС, 2004.
 6. Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог, 1999.
 7. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов. Москва: Academia, 2000.
 8. Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление. Вопросы языкознания. 1995. № 6. С. 17—29.
 9. Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ: КММ, 2017.
 10. Терских М.В. Реклама как интертекстуальный феномен. Автореферат дис. … канд. филол. наук. Омск, 2003. 26 с.