• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент

Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 811.161.2’373

І.А. САМОЙЛОВА, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail:irysamojlova@ukr.net
https://orcid.org/ 0000-0002-4253-0080

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті подано огляд словників активного типу в українській та зарубіжній лексикографії. Звернено увагу на особливості структури словникових статей у подібних працях, подання слів, що перебувають у парадигматичних зв’язках з реєстровими лексемами, відображення типових синтагматичних властивостей мовних одиниць, уживаної відмінкової парадигми. Проведено лексикографічний експеримент, що полягав у перевірці на текстах лінгвістичних корпусів семантичних парадигм слів далекість і близькість, які подано в словниках ХІХ—ХХ ст. Запро поновано процедуру перевірки, словникові та текстові фільтри. Змодельований опис мовних одиниць дає повніше уявлення, порівняно з опублікованими тлумачними словниками, про функціонування розгляданих слів у різножанрових текстах, їх семантичний потенціал, стилістику.

Ключові слова: антропоцентрична лексикографія, словник активного типу, параметричний іменник, словникова стаття, корпус текстів.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
ГРАК — Шведова, Марія та ін. (2017—2021). Генеральний регіонально анотований корпус української мови. URL: uacorpus.org. (дата звернення: 11.03.2021).
КТУМ — Дарчук, Наталія та ін. Корпус текстів української мови на Лінгвістичному порталі Mova.info лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. URL: http://www.mova.info (дата звернення: 10.03.2021).
СУМ І — Словник української мови: в 11 т. (1970). Т. І. Київ.
СУМ ІІ — Словник української мови: в 11 т. (1971). Т. ІІ. Київ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Апресян, Юрий и др. (авт.) (2003). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Москва. URL: http://www. klex.ru (дата звернення: 12.02.2021).
2. Апресян, Юрий и др. (2010). Проспект активного словаря русского языка. Москва. URL: http://www.klex.ru (дата звернення: 05.02.2021).
3. Клименко, Н.Ф. (2014). Словотвірна параметризація лексичної семантики слова. Є.А. Карпіловська та ін. (упор.). Вибрані праці, 207—214.
4. Колібаба, Л.М., Фурса, В.М. (2016). Словник дієслівного керування. Київ.
5. Космеда, Т.А., Осіпова, Т.Ф. (2010). Тлумачний словник комунікативного призначення як породження сучасної прагматично зорієнтованої наукової парадигми. Лексикографічний бюлетень, 19, 7—24.
6. Линник, Т.Г. (1982). Параметричні прикметники і їх становлення. Київ.
7. Рей, А., Делесаль, С. (1983). Проблемы и антиномии лексикографии. Городецкий Б.Ю. (ред.). Новое в зарубежной лингвистике, XIV, 261—300.
8. Рисін, А. та ін. (упор.) (2007—2020). Російсько-українські словники. URL: http://www.r2u.org.ua (дата звернення: 15.03.2021).
9. Словник української мови: у 3-х т. (2017). Т. 1. А—Ґ. С. Єфремов, А. Ніковський (ред.). Б. Грінченко (упоряд.). 8. XLIV. 428 с. Репринт з вид. 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України»). Київ.
10. Томчаковський, О.Г., Томчаковська, Ю.О. (2019). Становлення англійської навчальної лексикографії. Записки з романо-германської філології, 2, 252—260. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua (дата звернення: 16.03.2021).
11. Труб, В.М. (2021). Активний словник лексичної сполучуваності як засіб оптимізації оволодіння мовою. Українська мова, 1, 50—60.
12. Український лексикон кінця XVIII — початку ХХІ ст.: словник-індекс: у 3-х т. (2017). Т. 1. Київ.
13. Щерба, Л.В. (1974). Предисловие [к Русско-французскому словарю]. Языковая система и речевая деятельность, 304—312.