• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні

Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 811.161.1-2’246:272

С.О. СОКОЛОВА, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: a-senchuk@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-0052-6128

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано основні підходи до вивчення українсько-російського білінгвізму в Україні в працях українських і зарубіжних науковців. Фрагментарність інформації, яку зарубіжні дослідники отримують переважно з переписів населення і з праць, опублікованих в Україні, та різний ступінь її достовірності інколи спричиняють викривлення об’єктивної картини, недотримання історичного підходу і дрібні помилки в інформації про Україну загалом. Українським ученим необхідно активізувати комплексні дослідження мовної ситуації в Україні, координуючи їх за регіонами, з використанням єдиних соціологічних методик. Важливо також адекватно репрезентувати результати цих досліджень на міжнародному рівні.

Ключові слова: білінгвізм, рідна мова, українська мова, російська мова, мова повсякденного спілкування, функціональне навантаження мов, мовна ситуація.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). (2008). Мовна політика та мовна ситуація в Украї ні: Аналіз і рекомендації. Київ.
2. Данилевська, О.М. (2019). Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. Київ.
3. Дель Гаудіо, С., Тарасенко, Б. (2008). Суржик: актуальні питання та аналіз конкретного прикладу. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації, 316—331. Київ.
4. Жаботинська, С.А. (2018). Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 87, 5—19. URL: https://www.academia.edu/36837995/Домінантність_української_мови_в_умовах_білінгвізму_нейрокогнітивні_чинники (дата звернення: 25.05.2017).
5. Зайцева, И.П. (2017). О необходимости гармонизации взаимодействия языков в условиях близкородственного двуязычия. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность, 14 (2), 187—191. URL: https:doi.org/10.22363/2312-8011-2017-14-2-187-191.
6. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». (2019). Відомості Верховної Ради (ВВР), 21, ст. 81. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення 27.05.2021).
7. Закон України № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» від 03.07.12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-VI (дата звернення: 01.11.2017).
8. Залізняк, Г. (2008). Мовні орієнтації та цивілізаційний вибір українців. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). Мовна політика та мовна ситуація в Украї ні: Аналіз і рекомендації , 132—166. Київ.
9. Залізняк, Г.М., Масенко, Л.Т. (2001). Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ.
10. Калиновська, О. (2008). Мовна ситуація в сфері освіти. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). Мовна політика та мовна ситуація в Украї ні: Аналіз і рекомендації , 196—233. Київ.
11. Курохтина, Т.Н. (2020). Культурно-этническое двуязычие на Украине как результат длительного контактирования украинского и русского языков. Славянский альманах, 1—2, 346—364. https:doi.org/10.31168/2073-5731.2020.1-2.2.03.
12. Курохтина, Т.Н. (2014). Русско-украинское двуязычие в теории языковых контак тов. Славянский мир в третьем тысячелетии, 9. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/russko-ukrainskoe-dvuyazychie-v-teorii-yazykovyh-kontaktov (дата звернення: 11.05.2021).
13. Масенко, Л.Т. (2020). Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ.
14. Масенко, Л. (2008). Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). Мовна політика та мовна ситуація в Украї ні: Аналіз і рекомендації, 96—131. Київ.
15. Масенко, Л.Т. (2017). Мова радянського тоталітаризму. Київ.
16. Масенко, Л.Т. (2010). Нариси з соціолінгвістики. Київ.
17. Масенко, Л.Т. (2011). Суржик: між мовою і язиком. Київ.
18. Мацюк, Г.П. (2019). Статус і функції російської мови в Російській Федерації, на пострадянському просторі і у світі: стан і перспективи розвитку. Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ, 213—240. Київ.
19. Нещименко, Г.П. (2003). Языковая ситуация в славянских странах: Опыт описания. Анализ концепций. Москва.
20. Овсянникова, А.А. (2018). Билингвизм как результат межъязыковых контактов на примере языковой ситуации на Украине. Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки, 1(789), 162—170.
21. Радчук, В.Д. (2002). Мова в Україні: стан, функції, перспективи. Мовознавство, 2—3, 39—45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_6 (дата звернення: 11.05.2021).
22. Руда, О.Г. (2012). Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі. Київ.
23. Соколова, С.О. (2019). Перші підсумки міжнародного проекту: досвід і здобутки. Українська мова, 3, 52—66.
24. Соколова, С.О. (2018). Українська мова як державна: теорія і практика. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України), 131—145.
25. Соколова, С.О., Данилевська, О.М., Руда, О.Г. (2018). Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних. Слов’янські обрії: доп. укр. учасн. XVI Міжнар. з’ї зду славістів (м. Белград, Сербія, 20—27 серпня 2018 р.), 9, 145—169. Київ.
26. Соколова, С.О., Залізняк, Г.М. (2018). Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова, 3, 3—19.
27. Соколова, С.О., Масенко, Л.Т., Труб, В.М., Данилевська, О.М., Руда, О.Г. (2013). Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі. Cлов’янські обрії. Вип. 6. Ч. 1: Мовознавство. Доповіді XV Міжнародному з’їзду славістів (м. Мінськ, Білорусь, 20—27 серпня 2013 р.). С. 173—196. Київ.
28. Трач, Н. (2008). Мовна політика та мовна ситуація у сфері судочинства та діловодства в Україні. Бестерс-Дільгер, Ю. (ред.). Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації, 278—315. Київ.
29. Хмелько, В.Є. (2004). Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, 32, 3—15.
30. Язык и общество. Энциклопедия. (2016). Москва.
31. Azhniuk, L. (2020). ‘Hate speech’ against the Background of Ukrainian-Russian Bilingualism. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 59—67. Wiesbaden.
32. Besters-Dilger, Juliane (Еd.). (2009). Language policy and language situation in Ukraine: analysis and recommendations. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang.
33. Bovsunovska, M. (2020). Historical and Cultural Conditions oft he Functioning of the Languages in the Žytomyr Region. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 199—207. Wiesbaden.
34. Danylevska, O. (2020). Socio-cultural Deformations in the Linguistic Environment in Uk rainian Schools: History and the Actual Situation. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Öst liches Europa). S. 101—117. Wiesbaden.
35. Gasimov, Z. (2010). “Mova” und “Jazyk”: Die Sprachenfrage in der Ukraine. Osteuropa, 60 (2/4), 403—411. URL: http://www.jstor.org/stable/44936084 (Accessed: 12.05.2021).
36. Höfinghoff, Marina. (2006). Zur Frage russisch-ukrainischer Zweisprachigkeit in der Ukraine. Europa Ethnica, 63 (1/2), 25—32. URL: https://homepage.univie.ac.at/marina.hoefinghoff/Publikationen/Hoefinghoff/Zur%20Frage%20ukrainisch-russischer%20Zweisprachig-keit%20%20in%20der%20Ukraine_Europa_ Ethnica.pdf (Accessed: 12.05.2021).
37. Masenko, L. (2020). Language Conflict in Ukraine. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Öst liches Europa). S. 31—42. Wiesbaden.
38. Matveieva, N. (2020). Bilingualism and Diglossia among the Students of Kyiv’s Universities. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 175—186. Wiesbaden.
39. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). (2020). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). Wiesbaden.
40. Olszański, T.A. (2012). The language issue in Ukraine: An attempt at a new perspective. OSW Studies, 40.
41. Pidkuimukha, L. (2020). Ukrainian-Russian Bilingualism of Anti-Terrorist Operation (ATO) Participants in a Sociokultural Linguistic Perspective. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 119—134. Wiesbaden.
42. Ruda, O. (2020). The Linguistic Situation in the Ukrainian Media as Viewed by the Public. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 89—100. Wiesbaden.
43. Schumann, Andreas von, Ivanov, Roman (Projektleitung). (2017). Die Ukraine in den Augen Deutschlands: Bilder und Wahrnehmungen eines Landes im Umbruch. Bureau für Zeitgeschehen (BfZ) GmbH, Berlin.
44. Sokolova, S. (2020). Bilingual Communication in Ukraine: Regional Features. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S.137—156. Wiesbaden.
45. Tkachuk, T. (2020). Choosing between Ukrainian and Russian in a Multilingual Ukraine (Vinnicja Region). Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bi lingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum öst lichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 187—198. Wies baden.
46. Tsar, I. (2020). The language Behaviour of Kyiv Youth in a Bilingual Environment. Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 157—174. Wiesbaden.
47. Zalizniak, H. (2020). Language Sitiation Change in Ukraine as a Result of the Revolutionary Events of 2013 (Findings Form a Mass Surwey). Müller, Daniel & Wingender, Monika (Еds.). Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan (Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa. Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa). S. 71—88. Wiesbaden.