• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Здобутки академічної граматичної школи

Здобутки академічної граматичної школи

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 811.161.2’

К.Г. ГОРОДЕНСЬКА, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: ukr.grammar@meta.ua
https://orcid.org/0000-0003-2638-9037

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Схарактеризовано розвиток граматичної теорії в Інституті української мови за 30 років. Узагальнено здобутки від застосування функційного (семантико-граматичного) підходу, який розробив І.Р. Вихованець, до поділу одиниць на частиномовні і нечастиномовні класи та довиокремлення морфологічних категорій повнозначних частин мови, що посприяло сформуванню теоретичного підґрунтя функційно-категорійної морфології. Визначено напрацювання формально-граматичного, семантичного, функційного, категорійного, дериваційного та когнітивного синтаксису, що засвідчують багатоаспектний розвиток синтаксичної теорії. З’ясовано основні досягнення в розвитку українського словотвору на засадах семантичного і категорійного синтаксису та форманто- і основоцентричної дериватології. Проаналізовавано проблематику виконаних праць із прикладної граматики, зумовлену процесами глобалізації та демократизації українського суспільства, а також потребами сучасної української мовної практики.

Ключові слова: функційна граматика, функційна морфологія, функційний синтаксис, категорійна граматика, категорійний синтаксис, категорійний словотвір, частиномовна класифікація, морфологічні категорії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балабан, Г.С. (2007). Динамічні процеси у прийменниковій системі сучасної української літературної мови (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
2. Безпояско, О.К., Городенська, К.Г. (1987). Морфеміка української мови. Київ.
3. Безпояско, О.К., Городенська, К.Г., Русанівський, В.М. (1993). Граматика української мови. Морфологія. Київ.
4. Валюх, З.О. (2005). Словотвірна парадигматика іменника в українській мові. Київ — Полтава.
5. Весельська, Г.С. (2012). Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ — початку ХХІ ст. (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
6. Вихованець, І.Р. (1980). Прийменникова система української мови. Київ.
7. Вихованець, І.Р. (1987). Система відмінків української мови. Київ.
8. Вихованець, І.Р. (1988). Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ.
9. Вихованець, І.Р. (1992). Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ.
10. Вихованець, І.Р. (1993). Граматика української мови. Синтаксис. Київ.
11. Вихованець, І.Р. (1996). Принципи категорійної граматики української мови. ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство (26—29 серпня 1996 р.). С. 177—181. Харків.
12. Вихованець, І.Р. (2002). Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі? Актуальні проблеми українського словотвору. С. 13—18. Івано-Франківськ.
13. Вихованець, І. (2012). Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. Київ.
14. Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г., Русанівський, В.М. (1983). Семантико-синтаксична структура речення. Київ.
15. Вихованець, І., Городенська, К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ.
16. Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г., Загнітко, А.П., Соколова, С.О. (2017). Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ.
17. Габай, А.Ю. (2010). Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові. Київ.
18. Габай, А.Ю. (2011). Теоретичні засади та принципи укладання «Словника граматичного керування прикметників». Українська мова, 3, 57—67.
19. Габай, А.Ю., Горголюк, Н.Г. (2013). Матеріали до «Словника граматичного керування прикметників». Лексикографічний бюлетень, 22, 95—104. Київ.
20. Годз, О.В. (2013). Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
21. Голіченко, М.О. (2018). Комунікативно-прагматичні функції вокативних речень в українському художньому та політичному дискурсах (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
22. Горголюк, Н.Г. (2017). Антропоцентричний рельєф сучасного українського синтаксису. Мова і культура. Вип. 19. Том IV (184). С. 275—283.
23. Горголюк, Н. (2018). Категорія модальності в контексті антропоцентричної парадигми. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України). С. 433—443. Київ.
24. Городенська, К.Г. (1991). Деривація синтаксичних одиниць. Київ.
25. Городенська, К.Г. (1994). Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника). Мовознавство, 6, 22—28.
26. Городенська, К. (1999). Акцентовані ознаки локативів. Актуальні проблеми граматики: Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка. Відп. ред. В.В. Ожоган. Вип. 4. С. 116—119. Кіровоград.
27. Городенська, К. (1999). Словотвірні категорії іменника. Neue Wege der slavistischeh Wort bildungsforschung (Magdeburg, 9—11.10.1997). Hrsg. Renate Belentschikow. С. 153—162. Sonderdruck.
28. Городенська, К. (2000). Синтаксичні засади категорійного словотвору. «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Вип. 2. С. 6—9. Вінниця.
29. Городенська, К. (2002). Прикметникова словотвірна категоризація супровідної предикатності. Південний архів. Філологічні науки. Вип. XIV. С. 206—208. Херсон.
30. Городенська, К. (2002). Синтаксичні засади словотвірних категорій граматичної ад’єктивації. Актуальні проблеми українського словотвору. С. 46—54. Івано-Франківськ.
31. Городенська, К. (2003). Проблема статусу та обсягу категорії стану дієслова Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. С. 10—16. Переяслав-Хмельницький.
32. Городенська, К. (2007). Граматичний словник української мови: Сполучники. Херсон.
33. Городенська, К.Г. (2010). Кореляції синтаксичних категорій предикатності і предикативності в українській мові. Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики. Збірник наукових праць на пошану чл.-кор. НАН України Івана Романовича Вихованця. С. 89—105. Донецьк.
34. Городенська, К.Г. (2010). Сполучники української мови. Київ.
35. Городенська, К.Г. (2013). Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? Українська мова, 2, 3—12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_2_3 (дата звернення 09.06.2021).
36. Городенська, К.Г. (2017). Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика. Граматичні студії. Вип. 3. С. 17—21. Вінниця.
37. Городенська, К. (2019). Українське слово у вимірах сьогодення. Вид. друге. Київ.
38. Завальнюк, І.Я. (2009). Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця.
39. Кавера, Н.В. (2008). Семантична типологія предикатів стану (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
40. Коваль, Л.М. (2015). Cемантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові. Вінниця.
41. Ковтун, О.В. (2012). Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполучних комплексів у сучасній українській літературній мові (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
42. Колібаба, Л. (2005). Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів. Київ.
43. Колібаба, Л.М. (2010). Структурно-семантична характеристика дієслівної словотвірної категорії темпоральності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія. Вип. 12. С. 60—65. Вінниця.
44. Колібаба, Л.М. (2011). Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану. Лінгвістичні студії, 22, 173—177. Донецьк.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_22_36 (дата звернення 10.06.2021).
45. Колібаба, Л. (2013). Новітні тенденції у функціонально-стильовому вживанні другого знахідного відмінка іменників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Дра гоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Вип. 10. С. 145—149. Київ. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2013_10_38 (дата звернення 10.06.2021).
46. Колібаба, Л.М. (2014). Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ — початку ХХІ сторіч. Українська мова, 1, 86—96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_ 2014_1_10 (дата звернення 10.06.2021).
47. Колібаба, Л.М. (2018). Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми. Українська мова, 2, 50—66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ukrm_2018_2_6 (дата звернення 10.06.2021).
48. Колібаба, Л.М., Фурса, В.М. (2005). Синтаксичні засади виокремлення синтаксичних категорій дієслова. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. 2. С. 298—305. Херсон.
49. Колібаба, Л.М., Фурса, В.М. (2007). Засоби категоризації словотвірних значень дієслів у сучасній українській мові. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. 5. С. 250—258. Херсон.
50. Колібаба, Л.М., Фурса, В.М. (2010). Синтаксична природа словотвірних категорій дієслів сучасної української мови. Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики. Збірник наукових праць на пошану чл.-кор. НАН України Івана Романовича Вихованця. С. 253—271. Донецьк.
51. Колібаба, Л.М., Фурса, В.М. (2016). Словник дієслівного керування. Київ.
52. Косарєва, М.М. (2013). Динамічні процеси в системі сполучників сучасної української мови (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
53. Косенко, К.О. (2010). Предикатна основа та семантико-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
54. Костусяк, Н.М. (2002). Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників. Луцьк.
55. Костусяк, Н.М. (2012). Структура міжрівневих категорій сучасної української мови. Луцьк.
56. Куц О.В. (2003). Семантико-синтаксична структура речень з чотиривалентними предикатами (дис. канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
57. Кушлик, О.П. (2015). Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові. Дрогобич.
58. Масицька, Т.Є. (1998). Граматична структура дієслівної валентності. Луцьк.
59. Масицька, Т.Є. (2016). Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей. Луцьк.
60. Межов, О.Г. (2007). Суб’єктні синтаксеми у структурі простого речення. Луцьк.
61. Межов, О.Г. (2012). Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць. Луцьк.
62. Мельник, І.А. (2015). Транспозиційна граматика українського дієслова. Луцьк.
63. Мірченко, М.В. (2001). Структура синтаксичних категорій. Луцьк.
64. Ожоган, В.М. (1997). Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови. Київ.
65. Олексенко, В.П. (2005). Словотвірні категорії іменника. Херсон.
66. Пасічник, І.А. (2006). Категорія валентності предикативних прикметників. Луцьк.
67. Скаб, М.С. (2002). Граматика апеляції в українській мові. Чернівці.
68. Соколова, С.О. (2003). Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. Київ.
69. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. (1969). Київ.
70. Фурса, В.М. (2005). Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. Київ.
71. Харченко, С.В. (2017). Синтаксичні норми української літературної мови ХХ — початку ХХІ ст. Київ.
72. Христіанінова, Р.О. (2012). Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові. Київ.
73. Шитик, Л.В. (2014). Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській мові. Черкаси.
74. Юносова, В.О. (2003). Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові. Київ.