• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 3 (87) 2023 » Динаміка морфологійної термінології Василя Сімовича: у пошуках «свого» і «чужого»

Динаміка морфологійної термінології Василя Сімовича: у пошуках «свого» і «чужого»

Журнал “Українська мова” – № 3 (87) 2023
УДК 811.161. 2’36Сімович

Н.О. ЯЦЕНКО, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології
Інститут української мови НАН України
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: n.yats@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-8393-4615

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано морфологійні терміни, запропоновані у «Практичній граматиці української мови» (1918 р.) і «Граматиці української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці» (1921 р.) Василя Івановича Сімовича. З’ясовано обставини його зацікавлення питаннями мови, термінологією, її національним духом. Визначено й схарактеризовано основні поняття морфології, їх термінологійне вираження, описано морфологійні терміни, простежено їх динаміку. Зіставлено їх із відповідними сучасними термінами. Обґрунтовано вплив мовної особистости Василя Івановича Сімовича на становлення української морфологійної термінології.

Ключові слова: мовна особистість В.І. Сімовича, національна термінологія, термінотворення, граматика, морфологійний термін, частини мови, діахронія і синхронія.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Вихованець – Вихованець І., Городенська К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ: Університетське видавництво «Пульсари».
Граматика – Вихованець І.Р., Городенська К.Г. та ін. (2017). Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
ГУМ – Др. Василь Сімович. (1921). Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Київ – Ляйпціг: Українська накладня.
ПГУМ – Д-р Василь Сімович. (1918). Практична граматика української мови. Раштат: Видання товариства «Український рух».
СУЛМ М – Білодід І.К. (ред.). (1969). Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ: Наукова думка.

ЛІТЕРАТУРА
Білоус М., Терлак З. (1995). Василь Сімович (1880–1944): Життєписно-бібліографічний нарис. Львів: НТШ.
Головацький Я.Ф. (1849). Грамматика руского ѧзыка. Львів: [б. в.].
Горбач О. (1986). Василь Сімович і його «Граматика української мови» (1921).  В. Сімович, Практична граматика української мови (с. 14). Київ – Ляйпціг – Мюнхен: [б. в.].
Горбач О. (2005). Василь Сімович і його «Граматика української мови» (1921).  В. Сімович, Праці у двох томах (т. 1: Мовознавство, c. 440–450). Чернівці: Книги – XXI.
Горда О.М. (2016). Становлення та розвиток словотвірної термінології в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. XIX – поч. XX ст.) [автореф. дис. канд. філол. наук]. Львів.
Гординський С. (2005). Василь Сімович, людина і вчений. В. Сімович, Праці у двох томах (т. 1: Мовознавство, c. 430–433). Чернівці: Книги – XXI.
Гуйванюк Н. (2008). Вплив мовознавчих поглядів Василя Сімовича на формування українських граматичних концепцій у 20–30-х рр. ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія, 312–313, 216–223.
Деркач В.В. (1999). Філологічна термінологія М.П. Драгоманова в системі української наукової термінології кінця XIX – початку XX ст. [автореф. дис. канд. філол. наук]. Київ.
Дячан П.М. (1865). Методична граматика языка малоруського. Львів: Ставропіг. ін-т.
Казимирова І.А. (2020). Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент. Українська мова, 2(74), 59–73. https://doi.org/10.15407/ ukrmova2020.02.059
Каруник К.Д. (2019). Юрій Шевельов як дослідник української мови [автореф. дис. канд. філол. наук]. Харків.
Когут Т.М. (2007). Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880–1944) [автореф. дис. канд. пед. наук]. Івано-Франківськ.
Лесюк М. (2014). Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині. Івано-Франківськ: Місто НВ.
Мамчич І.П. (2001). Мовознавча спадщина Василя Чапленка [автореф. дис. канд. філол. наук]. Дніпропетровськ.
Масликова О.С. (2004). Філологічна термінологія Михайла Грушевського [автореф. дис. канд. філол. наук]. Донецьк.
Огоновський О.М. (1889). Граматика руского языка для школъ середныхъ. Львів: [б. в.].
Осадца М. (1876). Граматика руського языка. Львів: Ставропіг. ін.-т.
Партицкий О.О. (1873). Граматыка руска для ужитку в школах людових в Галичині. Львів: Ц. к. накл. Шк. книжок.
Пілецький В. (2008). Граматична термінологія Василя Сімовича і сучасність. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, 312–313, 248–249. Чернівці: Рута.
Погребенник Ф. (2005). Василь Сімович – український вчений і громадсько-культурний діяч. В. Сімович, Праці у двох томах (т. 2: Літературознавство. Культура, c. 11–22). Чернівці: Книги – XXI.
Регушевський Є.С. (1963). Мовознавча термінологія І.Я. Франка в світлі його лінгвістичних поглядів [автореф. дис. канд. філол. наук]. Київ.
Сімович В. (2005). Праці у двох томах (т. 1: Мовознавство). Л.О. Ткач (упоряд. і передм.). Чернівці: Книги – ХХІ.
Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. (1914). Граматика руської мови. Відень: Книгарня тов-ва ім. Шевченка.
Тарновецька Л. (1991). Мовознавча спадщина Василя Сімовича і сучасність. Культура слова, 41, 52–58.
Черемська О.С. (2021). Харківська філологічна школа в історії українського мовознавства 20–30-х рр. XX ст. [автореф. дис. докт. філол. наук]. Київ.
Шевельов Ю. (2005). Незаступна втрата. Василь Сімович – мовознавець. В. Сімович, Праці у двох томах (т. 1: Мовознавство, c. 426–430). Чернівці: Книги – XXI.