• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДІЄСЛІВНОГО КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДІЄСЛІВНОГО КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 811.161.2’367.625

ФУРСА Валентина Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: v_fursa@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано основні підходи до витлумачення граматичного керування в сучасній лінгвоукраїністиці. На засадах  валентності проаналізовано типові набори валентно зумовлених керованих компонентів, залежних від дієслів найпоказовіших лексико-семантичних груп, зокрема дієслів руху / переміщення, конкретної фізичної дії, давання, писання, повідомлення, мовлення, сподівання, загальної локалізації, чуттєвого сприймання, керівництва, володіння та ін. На основі таких наборів керованих компонентів запропоновано типологію дієслівного керування. Визначено чинники, що впливають на кількісний та якісний склад типових керованих іменників.

Ключові слова: дієслівне керування, валентність дієслова, лексико-семантична група дієслів, керований іменник, об’єкт, адресат, інструменталь, локатив, відмінкова форма, прийменниково-відмінкова форма.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Булаховський Л.А. Синтаксис (зв’язки́) другорядних членів речення. Відмінкова залежність (керування). Безпосереднє (безприйменникове) керування. Київ, 1959.
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.
 3. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ, 1992.
 4. Вихованець І.Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові. Київ, 1971.
 5. Вихованець І.Р. Cистема відмінків української мови. Київ, 1987.
 6. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 7. Городенська К.Г. Керовані другорядні члени речення і валентність предиката. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: зб. наук. статей.Чернівці, 2003. С. 260 – 263.
 8. Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк, 2011.
 9. Кобилянська М.Ф. Дієслівне керування в українській мові: навч. посіб. Чернівці, 1975.
 10. Кобилянська М.Ф. Керування як тип підрядного зв’язку в українській мові: навч. посіб. Чернівці, 1978.
 11. Колібаба Л., Фурса В. Словник дієслівного керування. Київ, 2016.
 12. Межов О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць. Луцьк, 2012.
 13. Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк, 2004.
 14. Огієнко І. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних. Жовква, 1934.
 15. Пасічник І.А. Категорія валентності предикативних прикметників. Луцьк, 2006.
 16. Плющ М.Я. Категорія суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення: навч. посіб. Київ, 1986.
 17. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Москва, 1958. Т. 1 – 2.
 18. Слинько І.І. Історія об’єктних зворотів української мови: навч. посіб. Чернівці, 1969.
 19. Степаненко М.І. Взаємодія формально-граматичної і семантичної валентності у структурі словосполучення та речення. Київ, 1997.
 20. Степаненко Я.М. Диференціація об’єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення: дис. … канд. філол. наук. Київ, 2008. 237 с.
 21. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.