• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОВНИХ КОДІВ ЗА ДВОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОВНИХ КОДІВ ЗА ДВОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 81`246.2+271.1

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано оригінальний мовний матеріал – тексти розмов за спровокованого білінгвального спілкування під час проведення фокус-групового дослідження у містах Києві, Львові, Одесі, Харкові для підготовки соціолінгвістичного опитування з  проблем мовної ситуації та мовної політики в Україні. Мета дослідження – вивчення особливостей перемикання і змішування мовних кодів українсько-російськими і російсько-українськими білінгвами різного віку, які мешкають у великих містах регіонів України з різною мовною ситуацією. Отримані результати засвідчують, що молодь виявляє відносну мовну стійкість, що пояснюється передусім її пов’язаністю з освітнім процесом. На представників старшого покоління сильніше впливає  загальний мовний фон місця проживання. На російське мовлення українців впливає також українськомовна концептуалізація навколишнього світу, що виявляється зокрема через вживання слова «мова» (передусім на позначення концепту «українська мова») російськомовними. Водночас спостережено випадки елементарного змішування одиниць різних  мов за білінгвального спілкування,  не пов’язані з концептуалізацією. Лінгвістичний аналіз текстів фокус-групових обговорень у білінгвальній аудиторії й надалі можна використовувати як плідний метод дослідження.

Ключові слова: білінгвізм, рідна мова, українська мова,  російська мова, перемикання мовного коду, інтерференція.

ЛІТЕРАТУРА

 1. БацевичФ.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Львів – Київ, 2007. URL: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/p (дата звернення: 003.2017)
 2. Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2006. 20с.
 3. Бурда Т. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2002. 22 с.
 4. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие.Новое в лингвистике. Вып. 6. Языковые контакты. Москва, 1972. C. 25 –
 5. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования. Киев, 1979.
 6. Всеукраїнський перепис населення 2001. URL:http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/
 7. Кочубей Л. Украинские заимствования и переключение языкового кода в устной русской речи этнических русских г. Львова. Социолингвистический очерк. URL:www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_2/stat_10_2/02.doc (дата звернення: 11.2016)
 8. Крысин Л.П. Кодовые переключения в речевом поведении говорящего.Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация. Москва, 2003. С. 375 –
 9. Кузнєцова Т. Мовна поведінка білінгвальної сім’ї. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: матеріали наукової конференції. Київ, 2002. С.112 –
 10. Литвиненко А. Чернігівські інтерв’ю (Про мовно-культурну самоідентифікацію в молодіжному середовищі зрусифікованого міста). Урок української. 2007. № 7 – 8 (101 – 102). С. 8 – 12.
 11. Луценко Е.Л., Лелюк С.В. Билингвизм современной молодежи: когнитивный и профориентационный аспекты. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2008. С. 205 –  URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/713
 12. Масенко Л. Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. Ї. 2004. № 35. URL: ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm
 13. Потебня А.А. Мысль и язык. Київ, 1993.
 14. Словарь социолингвистических терминов. Отв. ред. В.Ю. Михальченко. Москва, 2006. URL: http://www.iling-ran.ru/library/sociolingva/slovar/sociolinguistics_dictionary.pdf
 15. Соколова С., Труб В., Масенко Л., Данилевська О., Руда О. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі. Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів. Вип. 6. Ч. 1: Мовознавство. Київ, 2013. 173 – 196.
 16. Ткачук Т. Ідентифікаційна функція мови в білінгвальному середовищі (на прикладі міста Вінниці). Теоретична і дидактична філологія. Серія: Філологія. Вип. Вінниця, 2016. С. 149 – 157.
 17. Шевчук-Клюжева О. Українське усне мовлення Донеччини. Вінниця, 2015.
 18. Belentschikow Renate, Handke  Об особенностях речевого поведения русскоязычного населения Германии URL: http://www.mapryal.org/itogi/germany.shtml
 19. Wingender M. Einführung: Sprachenpolitik und Identitätdiskurse in den russisch-türksprachigen Sprachgemeinschaften Kasachstans und Tatarstans. Sprachpolitische Diskurse in russisch-türksprachigen Sprachgemeinschaften: Sprachen und Identitäten in Tatarstan und Kasachstan. HG von Mark Kirschner und Monika Wingender. Wiesbaden, 2015. S. 13 – Wiesbaden (in Germ.).