• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021 » Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики

Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
УДК 811.161.2 (81`37)

Ю.О. ЦИГВІНЦЕВА, аспірантка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: julivoznuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9684-3840

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена процесу неосемантизації в сучасній українській літературній мові. На матеріалі текстів різних стилів проаналізовано три способи неосемантизації слів: семантичну деривацію, приховане запозичування та повторення моделі словотворення. У дослідженні показано механізми дії основних видів семантичної деривації лексики. Схарактеризовано визначальні групи сучасних прихованих запозичень та ресурси, на основі яких відбувається процес
засвоєння таких одиниць. Розглянуто явище повторення словотвірної моделі та утворення нових омонімів як способу оновлення семантики слова. Запропоновано класифікацію неосемантизмів не лише за способом неосемантизації, а й за лексичними та словотвірними типами, типами багатозначності тощо.

Ключові слова:
неосемантизм, семантична деривація, багатозначність, приховане запозичування, повторення словотвірної моделі, новий омонім.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
АРСУН — Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П., Клименко, Н.Ф., Критська, В.І., Пуздирєва, Т.К., Романюк, Ю.В. (2013). Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. Київ.
ВЗ — Високий замок. URL: https://wz.lviv.ua/ (дата звернення: 12.07.21)
Д — газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/uk (дата звернення: 21.07.21)
Дз — Дзюба, І. (2018). Донецька рана України. Історико-культурологічні есеї. Kиїв.
ДТ — газета «Дзеркало тижня». URL: https://zn.ua/ukr/ (дата звернення: 05.08.21).
ЗК — Закарпатський кореспондент. Новини Закарпаття та Ужгорода. URL: https://zak-kor.net/ (дата звернення: 03.08.21)
М — Mova.info. Лінгвістичний портал. URL: http://www.mova.info/ (дата звернення: 13.08.21).
МЮ — Міністерство юстиції: сайт. URL: https://minjust.gov.ua/azu_es_4_6 (дата звернення: 12.08.21)
СГ — Грінченко, Б. (ред.). (1907—1909). Словарь української мови: в 4-х т. Київ. URL: https://r2u.org.ua (дата звернення: 30.07.21)
СІС — Мельничук, О.С. (ред.). (1974). Словник іншомовних слів. Київ.
СІС-2006 — Бибик, С.П., Сюта, Г.М. (2006). Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання. Харків.
Сл — Словотвір. URL: https://slovotvir.org.ua/ (дата звернення: 09.08.21)
СМ — Мазурик, Д. (2002). Нове в українській лексиці: Словник-довідник. Львів.
СУМ — Словник української мови: в 11 т. (1970—1980). Київ.
СУМД — Словник української мови в 11 т. Додатковий том: у 2-х кн. (2017). Київ.
УАСДЛ — Гороть, Є.І., Василенко, О.В., Єфремова, Н.В. та ін. (уклад.). (2014). Українсько-англійський словник ділової людини. Луцьк. URL: https://e2u.org.ua/ (дата звернення: 01.08.21)
УНІАН — УНІАН. Сайт «Новини України». URL: https://www.unian.ua/ (дата звернення: 01.06.20)
ФБ — Фейсбук. URL: https://www.facebook.com/ (дата звернення: 30.07.21).
Я — Якубова, Л. (2018). «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Київ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Апресян, Ю.Д. (1995). Избранные труды. Том I. Лексическая семантика. Москва.
2. Білецький, А.О. (2012). Вибрані праці. Київ.
3. Исаченко, А. (1958). К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков. Slavia, XXVII, 3, 334—352.
4. Карпиловская, Е.А. (2010). Источники и способы неосемантизации современной украинской лексики. Слово и словесност. Сборник в чест на доц., д-р Юлия Балтова, 96—105. София.
5. Карпіловська, Є.А. (2013). Передмова. Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П., Клименко, Н.Ф., Критська, В.І., Пуздирєва, Т.К., Романюк, Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики. С. 6—16. Київ.
6. Карпіловська, Є.А. (2018). Універбація в колі інших способів мовної компресії. Univerbacija / Univerbizacija u slavenskim jezicima, 169—180. Sarajevo.
7. Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П., Клименко, Н.Ф., Критська, В.І., Пуздирєва, Т.К., Романюк, Ю.В. (2017). Вплив суспільних змін на розвиток української мови. Київ.
8. Клименко, Н.Ф. (2007). Універбація, універбізація. Українська мова: енциклопедія. С. 749. Київ.
9. Клименко, Н.Ф. (2014). Вибрані праці. Київ.
10. Клименко, Н.Ф. (2017). Українська біологічна термінологія кінця ХХ — початку ХХІ ст. Київ.
11. Клименко, Н.Ф., Карпіловська, Є.А., Кислюк, Л.П. (2008). Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ.
12. Космеда, Т., Олексенко, О., Павлова, І. (2019). Семантика й прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис. Харків.
13. Котелова, Н.З. (1990). Неологизмы. Лингвистический энциклопедический словарь. С. 331. Москва.
14. Коць, Т.А. (2010). Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. Київ.
15. Курасова, Е.В. (2006). Семантические неологизмы общественно-политической сферы в русском языке новейшего периода (дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01). Воронеж.
16. Мазурик, Д.В. (2002). Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) (автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01). Львів.
17. Навальна, М.І. (2011). Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ століття. Київ.
18. Стишов, О.А. (2005). Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). Київ.
19. Стратулат, Н.В. (2009). Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах) (автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01). Київ.
20. Струганець, Л.В. (2002). Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття. Тернопіль.
21. Сюта, Г.М. (1995). Мовні інновації в українській поезії шістдесятників та членів Нью-Йоркської групи (дис. … канд. філол. наук: 10.02.02). Київ.
22. Таран, А. (2011). Конкурування номінацій у сучасній українській літературній мові: тенденції стабілізації нової лексики. Черкаси.
23. Тараненко, А.А. (1989). Языковая семантика в ее динамических аспектах. Киeв.
24. Тропина, Н.П. (2003). Семантическая деривация: мультипарадигмальное исследование. Херсон.
25. Холявко, Е.И. (2002). Отражение мотива кривизны во вторичной семантике русского и белорусского слова. Гомель.
26. Markowski, A. (2000). Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach. Język w me diach masowych, 96—111. Warsaw.
27. Martincová, O. (1983). Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha.
28. Waszakowа, К. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczy zny. Warsaw.