• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2015 » Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Шитик Л. Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові: [монографія] / Л.Шитик; [відп. ред. К. Г. Городенська].–Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 474 с.

Журнал «Українська мова» – №1 (53) 2015

Монографія є цілісним дослідженням синхронної перехідності синтаксичних одиниць в українській мові. Обґрунтовано концептуальні засади вивчення явищ синхронної перехідності; уточнено й уніфіковано поняттєвотермінологійний апарат для номінації перехід них лінгвоутворень; розроблено методику лінгвістичного аналізу синкретичних одиниць; виокремлено чинники породження синкретизму в системі складного речення; проаналізовано перехідні утворення – репрезентанти внутрішньорангового спільнокатегорійного синкретизму в сфері складного речення, синкретичні складнопідрядні, складносурядні, безсполучникові речення та складні речення із взаємозалежними частинами; представлено типологію явищ внутрішньорангової різнокатегорійної перехідності: складні речення, перехідні між сурядністю і підрядністю, та синкретичні безсполучниковосполучникові речення; обґрунтовано синкретизм конструкцій з однорідною супідрядністю; окреслено структурно-семантичні та функційні особливості різнорангових синкретичних одиниць – перехідних утворень між простим і складним реченнями; витлумачено синкретичний статус способів передавання чужої мови. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для вчителів та учнів старших класів, усіх, кого цікавлять актуальні питання синтаксису української мови. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол №9 від 23 грудня 2013 року).

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Зміст

Дослідження

Василь Німчук
Четья 1489 року в контексті сучасної україністики

Ірина Казимирова
І. Огієнко – засновник української історичної лінгвотермінографії

Сергій Омельчук
Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності

Тетяна Фудерер
Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці

Людмила Білоконенко
Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту

Альбіна Ковтун
Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати

Оксана Тищенко
«Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд

Валентина Лєснова
Засоби вираження оцінки в художніх творах Бориса Грінченка

Ірина Денисовець
Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі

Огляди та рецензії

Ірина Самойлова, Валентина Федонюк
Новий підручник з української мови для словаків
Mária Čižmárová. Ukrajinský jazyk pre slovákov.–Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011.– 282 s.

Інформація

Ніна Яценко
Теми дисертацій, затверджені Науковою радою “Українська мова” НАН України в 2014 році

Ювілеї

Ольга Черемська, Валентина Жовтобрюх
Ігор Вікторович Муромцев (до 80-річчя від дня народження)

Світлана Бибик, Тетяна Коць
Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб)

Незабутні імена

Марія Заоборна
Пам’яті професора Дмитра Григоровича Бучка (8.11.1937 — 11.02.2014)

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
Вифлеєм, а не Віфлеєм чи Віфлієм
Довжéнка і Довженкá
Українські пісні у виконанні народного артиста України
Ілле чи Іллє в кличному відмінку?
Бессарабська, Бесарабська чи Басарабська площа
Буквальний і буквалістський
Твердити – це не стверджувати

Відомості про авторів

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ДЕЛЬ ГАУДІО Сальваторе,
кандидат філологічних наук, доцент, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕНИСОВЕЦЬ Ірина Вікторівна,
аспірант, Інститут української мови Нан України

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ЖОВТОБРЮХ Валентина Федорівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ЗАОБОРНА Марія Степанівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

КАЗИМИРОВА Ірина Андріївна,
кандидат філологічних наук, докторант, Інститут української мови НАН України

КИСЛЮК Лариса Павлівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

КОВТУН Альбіна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, докторант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ЛЄСНОВА Валентина Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НІМЧУК Василь Васильович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ОМЕЛЬЧУК Сергій Аркадійович,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет

ПОНОМАРЕНКО Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

САМОЙЛОВА Ірина Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

СЕЛІГЕЙ Пилип Олександрович,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

СУКАЛЕНКО Тетяна Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності та культури, Національний університет державної податкової служби України

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ФЕДОНЮК Валентина Євгенівна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу західно- і південнослов’янських мов, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

ФУДЕРЕР Тетяна Олександрівна,
dr. sc., доцент кафедри української мови і літератури, філософський факультет, Загребський університет

ЧЕРЕМСЬКА Ольга Степанівна,
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця