• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Про журнал

Про журнал

ISSN друкованої версії – 1682-3540
Передплатний індекс – 23920
DOI: doi.org/10.15407/ukrmova

ЖУРНАЛ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

Засновники журналу:
Національна академія наук України
та Інститут української мови НАН України

Видавецем і виготовлювачем журналу “Українська мова”, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”, є Видавничий дім “Академперіодика” НАН України.

Виходить: з жовтня 2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ, № 4532 від 05.09.2000 р.
Перереєстроване 12.01.2007 р. (серія КВ № 12180 – 1064ПР) Міністерством юстиції України

Періодичність: чотири рази на рік

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна та зарубіжна

Коло читачів:
науковці, аспіранти, викладачі, студенти

Вітчизняне науковотеоретичне видання

Фахова реєстрація у ДАК України:
включено до Переліку друкованих фахових видань України категорії “Б” (наказ МОН України № 420 від 15.04.2021)

Склад редколегії:
19 осіб, з них 1 – член-кореспондент НАН України; 2 – закордонні члени академій (ПНР, Словаччини); 17 – доктори філологічних наук.

Тематична спрямованість:
актуальні питання сучасної структури, кодифікації норм української літературної мови, проблем історії, соціального й державного статусу української мови, інформування наукової та широкої громадськості про найновіші прийоми та методи вивчення української мови та інших мов світу.


Рубрики журналу

  • Дослідження
  • Огляди та рецензії
  • Наукова хроніка
  • Ювілеї
  • Інформація
  • Відомості про авторів

В електронних бібліотеках

Електронну версію науково-теоретичного журналу «Українська мова» розміщено

На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ:
http://dspace.nbuv.gov.ua

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України:
http://www.nas.gov.ua/

Бібліометричний профіль журналу в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/

В соціальних мережах

Facebook

Wikipedia.org


Правоустановчі документи


Проблематика

Журнал друкує матеріали, присвячені актуальним проблемам української мови, зокрема теоретичні праці з граматики, словотвору, діалектології, соціолінгвістики, культури мовлення, проблем правопису, кодифікації норми, лексикології, лексикографії, наукової термінології, історії української мови та її зв’язків з іншими мовами, історії лінгво-україністики тощо.

На сторінках журналу публікують огляди новинок з українського мовознавства та рецензії на видання, які становлять помітне явище у мовознавстві. Крім цього, журнал публікує статті, присвячені ювілеям видатних мовознавців, висвітлює проблеми, порушувані на мовознавчих форумах, симпозіумах, конференціях та конгресах.

Рецензування

Усі статті, що надсилаються до редакції журналу «Українська мова», переглядаються та редагуються. Редакція журналу приймає рішення про подані рукописи.

За рекомендацією рецензента, згідно з рішенням редакції, їх приймають до друку, надсилають на доопрацювання або відхиляють.

На прохання редакції деякі статті подаються із зовнішніми рецензіями.

Журнал є передплатним виданням