• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Для авторів

Для авторів

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція фахового  журналу «Українська мова» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті з проблем української мови, рецензії, огляди, матеріали, присвячені видатним мовознавцям, лінгвістичним  форумам та іншим подіям наукового життя.

Неприпустимо представляти плагіат як оригінальне дослідження та подавати раніше опубліковану роботу. У разі виявлення у надісланій статті доведеного факту плагіату, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу.

Публікація статей для авторів – безкоштовно.

Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи наукового керівника.

Разом зі статтею подається підписаний Ліцензійний договір на використання рукопису.

Редколегія залишає за собою право відхилити поданий матеріал або повернути на доопрацювання. Матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат.

Рукописи подавати українською або англійською мовами й надсилати на електронну пошту редакції: movajournal@ukr.net

Обсяг статті до рубрики «Дослідження» (разом зі списками літератури та анотаціями) до 25 стор. У поодиноких випадках, за домовленістю із редакцією, обсяг статті може бути збільшений.

Обсяги статей інших рубрик – до 5–7 стор.

Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису, зазначається по центру внизу сторінки.

Формат: А-4, через 1,5 інтервали.

Береги: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см (перший абзац – без відступу).

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконано на комп’ютері в редакторі Word for Windows (*.dос або *docx). Якщо використано інший шрифт, прохання подати його окремим файлом.

Для укладання формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у програму Word для системи Windows або MacOS.

 • Світлини, діаграми, рисунки тощо надсилати окремими файлами. Місце їх розташування зазначати в тексті рукопису.
 • Перші абзаци (українських анотацій, ключових слів, текстів, англійських резюме) вирівнюємо ліворуч без відступу.
 • Не вживати жирного шрифту в тексті статей, окрім див. нижче.
 • Приклади (слова, речення) у тексті подавати курсивом.
 • Приклади більше речення виносяться в окремий абзац із відступом та відстанню.
 • Значення слів подавати в одиночних лапках zdrowie ‘здоров’я’.
 • Подвійні лапки використовуємо для прямих цитат.
 • Рекомендовано розбивати текст на параграфи, назви яких подавати жирним шрифтом, нумерувати і без відступу перед параграфом.
 • 1. Вступ
  4. Типи рефлексів

         4.1. Ареальна дистрибуція рефлексів

         …

        7. Висновки

 Для абстрактів прізвища й імена авторів транслітеруємо винятково за поданою нижче системою.

Перед подачею до редакції абстракти англійською мовою повинні бути перевірені носієм / знавцем мови. Використання автоматизованих систем перекладу не дозволяється. Неперевірені англомовні тексти повертаються авторам на доопрацювання.

Як оформити статтю

 1. ISSN: курсивом подаємо номер і назву друкованого та електронного журналу «Українська мова», рік випуску та його порядковий номер.
 2. Цитування: прізвище та ініціали автора, рік публікації, назва статті, назва журналу, його порядковий номер (курсивом), індекс ДОІ для журналу «Українська мова» (рік, номер, сторінки змінюються).
 3. Ініціали та прізвище автора / авторів: великими літерами, курсивом з підкресленням.
 4. Скорочена назва статті: малими літерами, курсивом з підкресленням.
 5. УДК (зазначаємо у всіх публікаціях).
 6. Відомості про автора / авторів: ініціали, прізвище (великі літери, жирний шрифт); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи й адреса закладу, поштова адреса з індексом, елекCID.
 7. Назва публікації: великими літерами, жирним шрифтом.
 8. Анотація українською мовою подаємо курсивом, а Ключові слова позначаємо жирним курсивом і без відступу.

  Д
  о статей рубрики «Дослідження» 

– анотація (від 150 до 250 слів) із 5–7 ключовими словами без загальних слів, методологічних деталей, посилань і абревіатур, містить конкретизацію авторського внеску;

 До інших рубрик анотацію з ключовими словами українською мовою не подають.

9. Назва рубрики з цифровим маркуванням: 1. Вступ
10. Текст статті: перший абзац без відступу.
11. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ (у разі потреби): великими літерами.
12. ЛІТЕРАТУРА: великими літерами.
13. LEGEND: транслітерований перелік УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
14. REFERENСЕS: транслітерований перелік ЛІТЕРАТУРИ.
15. Відомості про автора / авторів англійською мовою: ім’я, прізвище (курсивом), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи й адреса закладу, поштова адреса з індексом, адреса електронної пошти, ORCID
16. Назва статті англійською мовою: великими літерами, не жирний шрифт.
17. Анотація та ключові слова англійською мовою: рекомендована кількість слів для основного тексту анотації: від 150 до 250 слів; кількість ключових слів: 5–6. Перед словом Keywords (жирний курсив) ставимо відступ та не вживаємо крапки після останнього ключового слова в переліку.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

ISSN 1682-3540. Українська мова, 2021, № 4
ISSN 1682-3540. Ukraïnska mova, 2021, № 4

Ц и т у в а н н я:  Гонтар, М. О. (2021). Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні. Українська мова, 4(80), ??–?? https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.04.???

М. О. ГОНТАР
Динаміка мовної ситуації у сфері

УДК 811.161.2’246.2

М. О. ГОНТАР, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: hontar.m@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1768-2805

ДИНАМІКА МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

У статті досліджено мовну ситуацію у сфері електронної торгівлі в Україні на сучасному етапі, проаналізовано норми законодавства, які регулюють застосування мов у цій галузі, вивчено співвідношення української та російської мов на сайтах інтернет-магазинів. Зроблено висновок про динаміку мовної ситуації внаслідок чинності норм мовного закону 2019 р.: від майже повної відсутності інтернет-магазинів українською мовою до значного представлення в них державної мови.
Ключові слова: соціолінгвістика, мовна ситуація, двомовність, українська мова, російська мова, електронна торгівля.

1. Вступ

Функціонування української мови в суспільному житті України є надзвичайно важливим з огляду на її ключову роль у процесах державотворення, збереження самобутності та єдності українського народу. Тож актуальними є дослідження вживання державної мови в різних царинах діяльності українського суспільства.
Однією з таких ділянок є сфера електронної торгівлі, яка виникла внаслідок застосування сучасних інформаційних технологій в економічній діяльності. Термін «електронна торгівля» кваліфікуємо як «господарську діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів, робіт і послуг дистанційним способом споживачу через вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій і систем» (Плескач та ін., 2018)…

5. Висновки

ЛІТЕРАТУРА
Гонтар, М. О. (2021). Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг. Українська мова, 1(65), 20–35. https://iul-nasu.org.ua/ pdf/ukrmova/1_21/3.pdf

REFERENCES
Hontar, M. O. (2021). Movna polityka Ukraїny u sferi torhivli і posluh. Ukraїnsʹka Mova, 1(65), 20–35. https://iul-nasu.org.ua/pdf/ ukrmova1_21/3.pdf (in Ukrainian).

Статтю отримано 00.00.0000

Maryna Hontar, Candidate of Sciences in Philology, Junior Researcher in the Department of Stylistics, Culture of Language, and Sociolinguistіcs, Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine
4 Hrushevsʹkyi St., Kyiv 01001, Ukraine
Е-mail: hontar.m@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1768-2805

THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE SITUATIONIN THE FIEKD OF E‑СOMMERCE IN UKRAINE

This article examines the current development of the language situation in the field of electronic commerce (e-commerce) in Ukraine being impacted by the language legislation which regulates the use of languages in e-commerce. The study focuses on two time periods of the use of Ukrainian and Russian languages in online stores, that is, 2018 – the 1st half of 2019 and 2021…
The language used in the field of e-commerce is regulated by the On E-commerce Law (2015) and the On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language Law (2019), and the language situation in e-commerce is characterized by the Ukrainian-Russian bilingualism with a predominance of the Russian language. There is a large number of online stores…
     Keywords: sociolinguistics, bilingualism, linguistic situation, e-commerce, Ukrainian, Russian

ДАЛІ – ЧЕРНЕТКА, ВИМОГИ БУДУТЬ ЗМІНЕНІ

 • Перші абзаци (укр. анотації, тексту, англ. резюме, тексту, ключових слів) вирівнюємо по лівому краю, без відступу!
 • Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису!
  Назва журналу у Legend / References Ukraїns’ka mova (згідно з ISSN 1682-3540 (рrint); ISSN 2707-5249 (оnline)!

Покликання
на джерела списку  умовних скорочень брати в круглі дужки, напр.: (СлДж); (там само); (там само, с. 378); (Б-Н, 1960, с. 305; СУМ VІІІ, с. 380); (ЭССЯ ХV, с. 192, 194–200);
на наукові джерела списку літератури брати в круглі дужки, зазначаючи прізвище автора, рік публікації, (Борисенко, 2001, с. 10: 27–29); (там само); (там само, c. 77); (Антоненко, 2015; Петренко, 2018, с. 12; Григоренко, 1999, с. 7–9);
– на джерело багатотомного видання позначати римською цифрою після номера джерела, напр.: (2 IV, с. 15).

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ – подати за алфавітом наприкінці статті.
ЛІТЕРАТУРА – подати за алфавітом після списку умовних скорочень без нумерації джерел. Бібліографічний опис оформити відповідно до вимог (див. Нові правила оформлення публікацій). Обов’язково зазначити: для багатотомних видань скільки всього томів має це видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей початкову та кінцеву сторінки в джерелі.
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ та ЛІТЕРАТУРУ подаємо мовою оригіналу (ДСТУ 8302:2015).

ЛІТЕРАТУРА /  УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА LEGEND / REFERENCES

НЕ П И Ш Е М О !

 • Загальну кількість сторінок (окрім репринтних видань та дисертацій).
 • / //   . –  [   ].
 • Режим доступу, Електронний ресурс, абревіатуру URL.

ЛІТЕРАТУРА  П И Ш Е М О !

 • Інформацію про частини видань після // подаємо курсивом (без //). Напр.: І. Огієнко – засновник української історичної термінології. Українська мова, 1(77), 36–49.
 • Місто видання не скорочуємо. Напр.: Київ.
  Упорядника (ів) виносимо на початок джерела (якщо немає автора).
  Ініціали пишемо окремо, після прізвища ставимо кому. Напр.: Горголюк, Н. Г.

LEGEND та REFERENCES – ті ж списки умовних скорочень і літератури, але транслітеровані й оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA

ТРАНСЛІТЕРУЮТЬ (якщо немає оригінальної англійської назви):
LEGEND ліву та праву колонки умовних скорочень
REFERENCES: імена, назви книжок, статей, частини збірника, розвідок, назву видавництва тощо.

Аби уникнути помилок, слід користуватися окремими системами для кожної мови й використовувати стандарт транслітерації  Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC):

для україномовних джерел – https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/ukrainia.pdf (таблиця)
http://translit.kh.ua/#cyr/ala (конвертор). УВАГА! При транслітерації діактричний знак не пишемо!

для старослов’янських пам’яток використовуємо транслітерацію російського тексту 

 

У LEGEND / REFERENCES ПЕРЕКЛАДАЄМО!

 • Вихідні дані (міста видання, том, сторінки, упорядник/редактор), автореферат із назвою установи, де відбувся захист.
 • Міста подають через узвичаєні англійські відповідники, e, g, Kyiv (не Kiev), Lviv (не L’viv), Warsaw (не Warszawa),Cracow (Kraków).
 • Якщо прізвище автора знане в англомовному середовищі, його можна подавати англійською у написанні, усталеному в закордонних статтях (англійською, французькою, німецькою, але не слов’янськими мовами, які використовують латинську абетку з діакритикою).
 • Якщо джерело має офіційну англійську назву (напр. стаття, яка раніше отримала DОІ), подаємо англійською.
  Журналу “Українська мова” присвоєно DOI у 2017 р. (doi.org/10.15407/ukrmova).
  Напр.: Irina, Farion. (2020). Projection of linguistic consciousness: from Pamvo Berynda to postmodernism. Ukrainska mova, 1 (73), 35–49. https:doi.org/10.15407/ukrmova2020.04.035 (in Ukrainian).

АРА – МІЖНАРОДНИЙ СТИЛЬ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ПОСЛІДОВНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ У СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 

 • Прізвища авторів, укладачів / упорядників виносимо на початок рядка.
 • Кириличні прізвища записуємо за зразком, поданим у таблиці транслітерації нижче.
 • Якщо немає автора, замість нього вказуємо прізвище укладача (ів).
 • Після прізвища ставимо кому, а потім через просвіт пишемо ініціали.
 • Після ініціалів – рік випуску джерела.
 • Назву статті / книги (курсивом) / частини видання подаємо звичайним шрифтом.
 • Назву часопису подаємо курсивом, кожне слово – із великої літери.
 • У назві оригінального кириличного видання з великої літери записуємо лише перше слово.
 • Назва міста, видавництво (без загальної кількості сторінок).
 • Знак № не пишемо, а лише подаємо курсивом цифру. Потім ставимо кому і зазначаємо сторінки.
  Напр.: Vykhovanets,  I. (2004). Concept of “Grammar Dictionary of the Ukrainian  Language (prepositions)”. Ukraїns’ka mova, 3, 30–36 (in Ukrainian).
 • У дужках – якою мовою подано цитоване джерело.

 ПОБІЖНІ ЗАУВАГИ

 • Поняття «головний редактор» і «відповідальний редактор». Якщо потрібно зазначити вагомість внеску особистості, його прізвище ставимо попереду інших прізвищ. У кінці переліку (прізвищ редакторів, укладачів / упорядників пишемо (уклад., упор.) / (Eds.). Кириличні скорочення, які ставимо в дужках не після крапки, пишемо з малої літери, напр.: Прокіп (Савчук), В. А. (упор.); Збірник актових документів (кн. 1); Історична фонологія української мови (С. Вакуленко & А. Даниленко, пер.).
 • У LEGEND та REFERENCES прізвища авторів, укладачів/упорядників ЗАВЖДИ виносимо на початок рядка.
 • Для позначання діапазону сторінок ставимо тире (–), а не дефіс (-).
 • Внутрішньотекстові покликання оформлюємо у круглих дужках із зазначенням прізвища автора/ів. Особливості оформлення див. у відповідних параграфах нижче.
 • Кириличне письмо транслітерують у LEGEND (обидві колонки) та REFERENCES (імена, назви книжок, статей, частини збірника, розвідок, назву видавництва тощо).
 • У іноземних та транслітерованих текстах вживаємо англійські подвійні лапки (“ ”) замість кутових (« »). Крапку ставимо всередині подвійних лапок – “Статтю надруковано.”
 • У фрагментах опису послуговуються лише фігурними лапками “ ”.
 • Переноси та  кольорові виділення ніде не ставимо.
 • Перший абзац статті, української та англійської анотацій вирівнюємо по лівому краю без відступу.
 • У ЛІТЕРАТУРІ та REFERENCES наприкінці джерел (за наявності) подаємо індекс DOI: doi.org/doi.org/10.15407/ukrmova2021.03.030
 • Назву видавництва зазначаємо як в Умовних скороченнях / Літературі, так і в Legend / Referenсеs.

 Напр.: Chepiha, I.P., & Shtandenko, U.M. (Еds.). (2017). Akty Poltavskoho polkovoho sudu 1668–1740 rr. Zbirnyk aktovykh dokumentiv. Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

 

РОЗШИФРУВАННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ
& –  і, й, та
Еd. – редактор/упорядник/укладач
Еds. – редактори/упорядники/укладачі
Transl. – перекладач
Translated by…– перекладено
Et al. – та інші (у разі кількох редакторів)
Vol. – том
Vols. – томи
Vols. 1(2) – число / частина
р. – сторінка
рр. – сторінки
(in Ukrainian) – (якою мовою видання)
LP – legislative proposal, тобто проєкт закону

Формат скорочень англійською мовою для видань

 •  Друге видання = 2nd ed.
 • Третє видання = 3rd ed.
 • Четверте видання = 4th ed.
 • Доповнене видання = Rev. ed.
  Див. APA 6th Edition (https://guides.library.lincoln.ac.uk/c.php?g=110736&p=717940).

Ілюстративні матеріали повинні бути пронумеровані за порядком їх розташування в тексті та мати назву. В електронному вигляді ілюстрації повинні бути виконані високоякісно, збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg.

Назви ілюстративних матеріалів наводити над ними (Таблиця) та під ними (Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.:

Таблиця 2. Мовна самоідентифікація жителів окремих областей України (2001 р.), %
Рисунок 1. Меню вікна «Афіксальні моделі»
Схема 1. Класифікація термінів-варіантів
Діаграма 4. Національна та мовна ідентичність мешканців міст Луганщини (2001 р.)
Карта № 2. Рефлекси давнього [і] після шиплячих

Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць може бути зменшений (до 8–10 pt).

Ілюстрації Рисунки виконувати у програмах Corel Draw 11/12/13, Adobe Illusrator 7,0/10 і представляти у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати рисунки, зроблені у програмах Word або Excel.

Растрові рисунки (фотографії або скановані рисунки) – у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а однобітовий (bitmap) рисунок – 1200 dpi. Якщо у автора фотографії в електронному вигляді відсутні, надати паперовий оригінал.

Кожну таблицю й ілюстрацію подавати окремим файлом і на кожну із них у тексті має бути посилання (див. метод. рекоменд. ВД «Академперіодика»)

СТАТТЯ, ПОДАНА БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ!

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Для безпосереднього зв’язку редакції журналу з автором до статті додається інформація: ПІБ автора, конт. моб. чи дом. телеф., ел. адреса.