• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Для авторів

Для авторів

Основне

Завантажити зразки (.doc)

Перша та ост. сторінки статті

ЛІТЕРАТУРА та REFERENCES (транслітерація)

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція фахового  журналу «Українська мова» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті з проблем української мови, рецензії, огляди, матеріали, присвячені видатним мовознавцям, ювілеям та лінгвістичним  форумам. Публікація статей для авторів – безкоштовно.

Рукописи подавати українською мовою й надсилати на електронну пошту редакції: movajournal@ukr.net

Обсяг статті рубрики  «Дослідження» (разом зі списками літератури та анотаціями) до 25 стор.
Обсяги статей інших рубрик – до 5-6 стор.
Формат: А-4, через 1,5 інтервали.
Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см (перший абзац – без відступу).
Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows.

Автор підписує першу сторінку паперового варіанту статті (дата, ПІБ).

Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи  наукового керівника.

Разом зі статтею подається підписаний Ліцензійний договір на використання твору.

Кожна стаття будь-якої рубрики повинна мати: код УДК, назву статті та відомості про автора українською й англійською мовами, а саме: ПІБ повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи й адреса закладу. УВАГА! Автор надає інформацію для широкого загалу (поштова адреса з індексом, ел. адреса, ORCID).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЕРШОЇ та ОСТАННЬОЇ СТОРІНКИ СТАТТІ 

ISSN 1682-3540. Українська мова, 2021, № 2
ISSN 1682-3540. Ukraïnska mova, 2021, № 2

Ц и т у в а н н я: Карпенко, О.П. (2021). Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області. Українська мова, 2 (78), ??–??. https://doі.оrg/10.15407/ukrmova 2021.02.???

О.П. КАРПЕНКО
Ономастична спадщина в діахронії на матеріалі ойконімів…

УДК 811.161.2’373.232

О.П. КАРПЕНКО, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: olga.petrivna.karpenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5522-2565

ОНОМАСТИЧНА СПАДЩИНА В ДІАХРОНІЇ: НА МАТЕРІАЛІ ОЙКОНІМІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Стаття присвячена питанням історичної ойконімії, загальне тло якої проілюстровано етимологічними коментарями конкретних прикладів із ойконімікону Київщини. Перевагу надано лексичним основам (у тому числі діалектним) із виходом на праслов’янський рівень. Зниклі на апелятивному рівні української мови, вони ще наявні в ономастиконі, зокрема в ойконімії регіону. Етимологія ойконіма не обмежена визначенням етимона, запропоновано також діахронний розвиток слова в цілому. Правильне прочитання первісної форми оніма, а також обґрунтоване словотвірне та семантичне її тлумаченнязавдання запропонованих історико-етимологічних екскурсів.
Ключові слова: ойконім, етимологія, словотвірна модель, антропонім, апелятив.

Історія Київщини, витоки якої сягають епохи палеоліту, має невичерпний матеріал для різноаспектних досліджень. Для лінгвіста визначальною залишається мова, успішне вивчення якої забезпечить урахування праслов’янської

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА
1. А.
2. В.

LEGEND

REFERENCES
1. А.
2. V.

Olha Karpenkо, Doctor of Sciences in Philology, Leading Researcher in the Department of History of the Ukrainian Language and Onomastics, Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine
4 Hrushevskyi St., Kyiv 01001, Ukraine
Е-mail: olga.petrivna.karpenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5522-2565

ONOMASTIC HERITAGE IN DIACHRONY: ON THE MATERIAL OF OIKONYMS IN THE KYIV REGION

This article is devoted to the issues of historical oikonyms, whose general background is illustrated by etymological comments on specific examples from the oikonymicon of the Kyiv region. The etymology of an oikonym is not limited to the analysis
Keywords: oikonym, etymology, word-forming model, anthroponym, appellative.

 • У статті переноси та  кольорові виділення не ставимо!
 • Перші абзаци (укр. анотації, тексту, англ. резюме, тексту, ключових слів) вирівнюємо по лівому краю, без відступу!
 • Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису!
  Назва журналу у Legend / References Ukraїns’ka mova (згідно з ISSN 1682-3540 (рrint); ISSN 2707-5249 (оnline)!

Вимоги до анотацій статей рубрики «Дослідження»
– українською мовою: анотація (до 500 знаків) з ключовими словами (до 80 знаків) без загальних слів, методологічних деталей, посилань і абревіатур, містить конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено і т. п.);
– англійською мовою: науковий реферат статті (до 2 тис. знаків) з ключовими словами.

До інших рубрик (Наукова хроніка, Огляди та рецензії, Ювілеї) анотацію з ключовими словами українською мовою не подають (англійською – за бажанням автора).

Покликання
на джерела списку  умовних скорочень брати в круглі дужки, напр.: (СлДж); (там само); (там само: 378); (Б-Н: 305; СУМ VІІІ: 380); (ЭССЯ ХV: 192, 194–200);
на наукові джерела списку літератури брати в квадратні дужки, зазначаючи порядковий номер джерела (за списком літератури) і через двокрапку – сторінку(и), напр.: [10: 27–29]; [там само]; [там само: 77]; [5; 7: 12; 10: 12, 15; 9: 7–14];
– на джерело багатотомного видання позначати римською цифрою після номера джерела, напр.: [2 IV: 15];

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ – подати за алфавітом наприкінці статті.
ЛІТЕРАТУРА – подати за алфавітом після списку умовних скорочень, послідовно нумеруючи джерела. Бібліографічний опис оформити відповідно до загальноприйнятих вимог. Обов’язково зазначити: для багатотомних видань скільки всього томів має це видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей початкову та кінцеву сторінки в джерелі.
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ та ЛІТЕРАТУРУ подаємо мовою оригіналу (ДСТУ 8302:2015)

ЛІТЕРАТУРА  НЕ П И Ш Е М О !

 • Редколегію.
 • Упорядників, якщо є автор (и).
 • Після / авторів.
 • Видавництво.
 • Загальну кількість сторінок (окрім репринтних видань та дисертацій).
 • / //   . –  [   ].
 • Режим доступу, Електронний ресурс. Замінюємо їх абревіатурою URL:

ЛІТЕРАТУРА  П И Ш Е М О !

 • Інформацію про частини видань після // подаємо курсивом (без //). Напр.: І. Огієнко – засновник української історичної термінології. Українська мова, 1 (77), 36–49.
 • Місто видання не скорочуємо. Напр.: Київ.
  Упорядника (ів) виносимо на початок джерела (якщо немає автора).
  Ініціали пишемо разом. Напр.: Горголюк, Н.Г.

 

LEGEND та REFERENCES – ті ж списки умовних скорочень і літератури, але транслітеровані й оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA

ТРАНСЛІТЕРУЮТЬ (якщо немає оригінальної англійської назви):
LEGEND праву колонку умовних скорочень (ліва – мовою оригіналу) та
REFERENCES: імена, назви книжок, статей, частини збірника, розвідок, назву видавництва тощо.

Аби уникнути помилок, слід користуватися окремими системами для кожної мови:
для україномовних джерел – http://ukrlit.org/transliteratsiia
для російськомовних джерел –  https://translit.ru
таблиця інших мов, які прийнято транслітерувати: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
для старослов’янських пам’яток використовуємо транслітерацію російського тексту

 НЕ ТРАНСЛІТЕРУЮТЬ!

 • Вихідні дані (міста видання, том, сторінки, упорядник/редактор).
 • Міста подають через узвичаєні англійські відповідники, e, g, Kyiv (не Kiev), Lviv (не L’viv), Warsaw (не Warszawa).
 • Якщо прізвище автора знане в англомовному середовищі, його можна подавати англійською у написанні, усталеному в закордонних статтях (англійською, французькою, німецькою, але не слов’янськими мовами, які використовують латинську абетку з діакритикою).
 • Якщо джерело має офіційну англійську назву (напр. стаття, яка раніше отримала DОІ), подаємо англійською.
  Журналу “Українська мова” присвоєно DOI у 2017 р. (doi.org/10.15407/ukrmova).
  Напр.: Irina, Farion. (2020). Projection of linguistic consciousness: from Pamvo Berynda to postmodernism. Ukrainska mova, 1 (73), 35–49. https:doi.org/10.15407/ukrmova2020.04.035 (in Ukrainian).

Назву видавництва зазначаємо лише в Legend та Referenсеs 

ОФОРМЛЕННЯ

 • Після прізвища ставимо кому, а потім пишемо ініціали.
 • Після ініціалів – рік випуску джерела
 • Після ініціалів – рік випуску джерела
 • Назву статті / книги / частини видання подаємо курсивом
 • Назва міста, видавництво, мова видання (без загальної кількості сторінок)
 • Якщо немає автора, вказуємо замість нього прізвище укладача (ів)

 Напр.: Chepiha, I.P., & Shtandenko, U.M. (eds.). (2017). Akty Poltavskoho polkovoho sudu 1668–1740 rr. Zbirnyk aktovykh dokumentiv. Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

 • Знак № не пишемо, а лише подаємо курсивом цифру. Потім ставимо кому і зазначаємо сторінки.
 • У дужках – якою мовою подано статтю.

 Напр.: Vykhovanets,  I. (2004). Concept of “Grammar Dictionary of the Ukrainian  Language (prepositions)”. Ukraїns’ka mova, 3, 30–36 (in Ukrainian).

 У іноземців поняття – головний/відповідальний… редактор – не існує!!! Якщо потрібно зазначити вагомість внеску особистості, його прізвище ставимо попереду інших прізвищ. Зазвичай іноземці в кінці прізвищ (редакторів, укладачів/упорядників) пишуть (еds.).

 • У LEGEND та REFERENCES прізвища авторів, укладачів/упорядників ЗАВЖДИ виносимо на початок рядка.
 • У іноземних текстах, на відміну від українських «  », ставимо фігурні лапки “   ”
 • У фрагментах опису послуговуються лише фігурними лапками “ ”.


У LEGEND та REFERENCES НЕ  П И Ш Е М О !
Загальну кількість сторінок.
« »  [  ]    /   //   

СКОРОЧЕННЯ
& –  і, та
ed. – редактор/упорядник
eds – редактори/упорядники
transl. – перекладач
translated by…– перекладено
et al. – та інші (у разі кількох редакторів)
vol. – том
vol. 1 (2) – том (частина)
р. – сторінка
(accessed) – дата звернення
(in Ukrainian) – (якою мовою видання)

Ілюстративні матеріали повинні бути пронумеровані за порядком їх розташування в тексті та мати назву. В електронному вигляді ілюстрації повинні бути виконані високоякісно, збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg.

Назви ілюстративних матеріалів наводити над ними (Таблиця) та під ними (Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.:

Таблиця 2. Мовна самоідентифікація жителів окремих областей України (2001 р.), %
Рисунок 1. Меню вікна «Афіксальні моделі»
Схема 1. Класифікація термінів-варіантів
Діаграма 4. Національна та мовна ідентичність мешканців міст Луганщини (2001 р.)
Карта № 2. Рефлекси давнього [і] після шиплячих

Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць може бути зменшений (до 8–10 pt).

Ілюстрації Рисунки виконувати у програмах Corel Draw 11/12/13, Adobe Illusrator 7,0/10 і представляти у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати рисунки, зроблені у програмах Word або Excel.

Растрові рисунки (фотографії або скановані рисунки) – у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а однобітовий (bitmap) рисунок – 1200 dpi. Якщо у автора фотографії в електронному вигляді відсутні, надати паперовий оригінал.

Кожну таблицю й ілюстрацію подавати окремим файлом і на кожну із них у тексті має бути посилання (див. метод. рекоменд. ВД «Академперіодика»)

Спеціальні символи: лапки в українських текстах використовувати лише друкарські « », проте “ ” – в іншомовних текстах; знак тире ставити комбінацією клавіш – Ctrl­­ мінус. Між ініціалами не ставиться пропуск, лише між ініціалами та прізвищем, напр.:
(В.А. Петренко).

СТАТТЯ, ПОДАНА БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ!

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Для безпосереднього зв’язку редакції журналу з автором до статті додається інформація: ПІБ автора, конт. моб. чи дом. телеф., ел. адреса.

[/su_column]