• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Для авторів

Для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція фахового  журналу «Українська мова» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті з проблем української мови, рецензії, огляди, матеріали, присвячені видатним мовознавцям, ювілеям та лінгвістичним  форумам. Публікація статей для авторів – безкоштовно.

Рукописи подавати українською мовою абсолютно однаковими в паперовому (у 2-х пронумерованих примірниках) та електронному варіантах на електронну пошту редакції: movajournal@ukr.net

Обсяг статті рубрики  «Дослідження» (разом зі списками літератури та анотаціями) до 24 стор.
Обсяги статей інших рубрик – до 8 стор.

Формат: А-4, через 1,5 інтервали.

Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см (перший абзац – без відступу).

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows.

Автор підписує першу сторінку паперового варіанту статті (дата, ПІБ).

Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи  наукового керівника.

Разом зі статтею подається підписаний Ліцензійний договір на використання твору.

Кожна стаття будь-якої рубрики повинна мати: код УДК, назву статті та відомості про автора українською й англійською мовами, а саме: ПІБ повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи. Автор надає інформацію для широкого загалу (поштова адреса з індексом, ел. адреса), напр.:

ВАСЕЦЬКА Оксана Іванівна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com

Oksana Vasetska
PhD in Philology, Junior Researcher of the Department of Grammar and Scientific Terminology, Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine
4 Hrushevskyi St., Kyiv 01001, Ukraine
Е-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com

Вимоги до анотацій статей рубрики «Дослідження»

– українською мовою: анотація (до 500 знаків) з ключовими словами (до 80 знаків) без загальних слів, методологічних деталей, посилань і абревіатур, містить конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено і т. п.);

– англійською мовою: науковий реферат статті (до 2 тис. знаків) з ключовими словами.

До рубрик «Наукова хроніка», «Огляди та рецензії», «Ювілеї» – анотацію з ключовими словами українською мовою не подають (англійською – за бажанням автора).

Покликання

– на джерела списку  умовних скорочень брати в круглі дужки, напр.: (СлДж); (Там само);

(Там само: 378); (Б-Н: 305; СУМ VІІІ: 380); (ЭССЯ ХV: 192, 194 – 200).

на наукові джерела списку літератури брати в прямі квадратні дужки, зазначаючи порядковий номер джерела (за списком літератури) і через двокрапку – сторінку(и), напр.: [10: 27 – 29]; [Там само]; [Там само: 77]; [5; 7: 12; 10: 12, 15; 9: 7 – 14];

– на джерело багатотомного видання позначати римською цифрою після номера джерела, напр.: [2 IV: 15];

Списки умовних скорочень та літератури мають складатися з двох блоків:

1) УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ та ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див. http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf)

Список умовних скорочень (УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ) подати за алфавітом наприкінці статті.

Список літератури (ЛІТЕРАТУРА) подати за алфавітом після списку умовних скорочень (УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ), послідовно нумеруючи джерела. Бібліографічний опис оформити відповідно до загальноприйнятих вимог. Обов’язково зазначити: для багатотомних видань скільки всього томів має це видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей початкову та кінцеву сторінки в джерелі.

LEGEND та REFERENCES – ті ж списки умовних скорочень і літератури, але за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

Legend (подаємо після ЛІТЕРАТУРИ) Увага! Ліва колонка – мовою оригіналу (напр., українською), а  права – перекладається англійською.

References (подаємо після LEGEND). Для статей рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в REFERENCES: транслітеровані прізвище й ініціали автора (між ініціалами і прізвищем ставимо кому. Напр.: Pоluga, L.M.); в круглих дужках рік видання; переклад назви джерела англійською мовою; переклад назви статті англійською мовою; вихідні дані з позначеннями англійською; в круглих дужках мова видання. Напр.:

Чепіга І.П., Штанденко У.М. (укладачі). Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр. Збірник актових документів. Київ, 2017.

Chepiha, I.P., Shtandenko, U.M. (Eds.). (2017). Acts of Poltava regimental court 1668 – 1740 years. Collection of documents. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).

Вихованець І. Концепція «Граматичного словника української мови (прийменники)». Українська мова. 2004. № 3. С. 30 – 36.

Vykhovanets’, I. (2004). Concept of “Grammar Dictionary of the Ukrainian Language (prepositions)”. Ukrainian language, 3, 30 – 36 (in Ukr.).

Ілюстративні матеріали повинні бути пронумеровані за порядком їх розташування в тексті та мати назву. В електронному вигляді ілюстрації повинні бути виконані високоякісно, збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg.

Назви ілюстративних матеріалів наводити над ними (Таблиця) та під ними (Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.:

Таблиця 2. Мовна самоідентифікація жителів окремих областей України (2001 р.), %

Рисунок 1. Меню вікна «Афіксальні моделі»

Схема 1. Класифікація термінів-варіантів

Діаграма 4. Національна та мовна ідентичність мешканців міст Луганщини (2001 р.)

Карта № 2. Рефлекси давнього [і] після шиплячих

Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць може бути зменшений (до 8 – 10 pt).

Ілюстрації Рисунки виконувати у програмах Corel Draw 11/12/13, Adobe Illusrator 7,0/10 і представляти у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати рисунки, зроблені у програмах Word або Excel.

Растрові рисунки (фотографії або скановані рисунки) – у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а однобітовий (bitmap) рисунок – 1200 dpi. Якщо у автора фотографії в електронному вигляді відсутні, надати паперовий оригінал.

Кожну таблицю й ілюстрацію подавати окремим файлом і на кожну із них у тексті має бути посилання (див. метод. рекоменд. ВД «Академперіодика»)

Спеціальні символи: лапки в українських текстах використовувати лише друкарські « », проте “ ” – в іншомовних текстах; знак тире ставити комбінацією клавіш – Ctrl­­ мінус. Між ініціалами не ставиться пропуск, лише між ініціалами та прізвищем, напр.:
(В.А. Петренко).

У статті не ставимо переноси слів та кольорові виділення. Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису.

СТАТТЯ, ПОДАНА БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Для безпосереднього зв’язку редакції журналу з автором до статті додається інформація: ПІБ автора, конт. моб. чи дом. телеф., ел. адреса.

На сайті http://www.slovnyk.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю.

На сайті http://www.translit.ru – транслітерація старослов’янських та текстів російською мовою.