• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Для авторів

Для авторів

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція фахового  журналу «Українська мова» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті з проблем української мови, рецензії, огляди, матеріали, присвячені видатним мовознавцям, лінгвістичним  форумам.

Публікація статей для авторів – безкоштовно.

Не можна подавати плагіат як оригінальне дослідження (матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат). У разі встановлення в надісланій статті доведеного  плагіату, її автора позбавляють права публікувати свої дослідження в усіх наступних номерах журналу.

Разом зі статтею ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати підписаний Ліцензійний договір на використання твору (бланк угоди див. на сайті журналу).

Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією завідувача відділу чи наукового керівника.

Рукописи надсилати українською мовою на електронну пошту редакції: movajournal@ukr.net

Обсяг статті до рубрики «Дослідження» (разом зі списками літератури та анотаціями) до 25 с.
Обсяги статей до інших рубрик – до 8–10 стор.
Формат –  А-4.
Шрифт – Times New Roman; розмір – 14 (якщо використано інший шрифт, надіслати його окремим файлом).
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Ширина всіх берегів –  2 см.
Абзац-відступ – 1,25 см (перший абзац – без відступу).
Текст набирати в редакторі Word for Windows (*.dос або *docx).
Нумерація сторінок наскрізна.

У кожній статті до будь-якої рубрики потрібно подати: код УДК, назву статті та відомості про автора українською та англійською мовами, а саме: ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи, поштову адресу з індексом, електронну адресу, ORCID, напр.:

Оксана Іванівна ВАСЕЦЬКА, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології
Інститут української мови НАН України
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8605-0388

Oksana Vasetska, PhD in Philology, Junior Researcher of the Department of Grammar and Scientific Terminology
Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine
4 Mykhaіlo Hrushevskyi St., Kyiv 01001, Ukraine
Е-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8605-0388

Вимоги до анотацій статей рубрики «Дослідження»

– українською мовою: анотація (до 500 знаків з пробілами) та ключові слова (до 80 знаків) без методологійних деталей, покликань і абревіатур;  потрібно конкретизувати авторський внесок (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, проаналізовано, визначено, установлено і т. д.);

– англійською мовою: науковий реферат статті (1800 знаків) з  ключовими словами (до 80 знаків).

 До рубрик «Наукова хроніка», «Огляди та рецензії» анотацію не подавати.

 Покликання
на джерела списку умовних скорочень брати у круглі дужки, напр.: (СлДж); (там само); (там само, с. 378); (Б-Н, с. 305; СУМ VІІІ, с. 380); (ЭССЯ ХV, с. 192, 194–200).

на наукові джерела зі списку літератури брати у круглі дужки, зазначити прізвище автора джерела, рік видання, сторінку, напр.: (Григоренко, 2021, с. 27–29); (там само); (там само, с. 77); (Дніпренко, 2019, с. 12; Супруненко, 1965, с. 7–14);

Умовні скорочення та літературу оформити відповідно до ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див. http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf) та подати за алфавітом наприкінці статті.

Обов’язково зазначити: для багатотомних видань скільки всього томів має це видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей початкову та кінцеву сторінки у джерелі, індекс DOI або покликання на ел. версію статті та дату звернення до сайту.

Legend та References – ті самі списки умовних скорочень і літератури, але оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA, які треба подати після списку літератури: ліву колонку Legend – мовою оригіналу (напр., українською), а праву – перекласти англійською за такою послідовністю бібліографійного опису:

– транслітеровані (Постанова Кабінету Міністрів № 55 від 27.01.2010 р.: https://www.kmu.gov.ua/service/perevirka-transliteraciyi) прізвище й ініціали автора (між ініціалами і прізвищем ставимо кому, напр.: Pоluha, L.M.);

– у круглих дужках – рік видання;

– назву джерела чи статті перекласти англійською мовою (старослов’янські назви пам’яток транслітеруємо);

– вихідні дані (том, місто) передати англійською мовою, але назву видавництва транслітеруємо.
Міста подають через узвичаєні англійські відповідники, e, g, Kyiv (не Kiev), Lviv (не L’viv), Warsaw (не Warszawa),Cracow (Kraków);

– періодичні видання (журнали, збірники) подаємо так: Ukrainian languagе, 3(71), 52–66.

– не періодичні видання (книги, збірники конференцій) подаємо так: Акти Полтавського полкового суду 1668–1740 рр. Збірник актових документів (с. 17–19).

– індекс DOI. Журналу “Українська мова” DOI присвоєно  у 2017 р. (doi.org/10.15407/ukrmova).
Напр.: Irina, Farion. (2020). Projection of linguistic consciousness: from Pamvo Berynda to postmodernism. Ukrainian languagе, 1 (73), 35–49. https:doi.org/10.15407/ukrmova2020.04.035 (in Ukrainian).

– у круглих дужках – мова видання (не зазначаємо мову, якщо джерело видано англійською).

Напр.:
Чепіга І.П., Штанденко У.М. (уклад.). (2017). Акти Полтавського полкового суду 1668–1740 рр. Збірник актових документів. Київ: Наукова думка.
Chepiha, I.P., & Shtandenko, U.M. (Eds.). (2017). Acts of Poltava regimental court 1668–1740 years. Collection of documents. Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

Sokolova, S. (2022). The problem of choosing the language of communication: Ukrainian realities. Cognitive Studies / Études cognitives, 22. https://doi.org/ 10.11649/cs.2649

Busch, B. (2016). Methodology in biographical approaches in applied linguistics. Working Papers in Urban Language & Literacies, 187, 1–12.

Спеціальні символи: в українських текстах використовувати лише друкарські лапки « », в іншомовних “ ”; знак тире друкувати комбінацією клавіш – Ctrl мінус.
Знак відсотка, номер примітки та посилання на примітку відокремлюємо розривним пробілом, напр.: дохід 100 %; дохід 3.
Не ставити: пропуск між ініціалами (Петренко В.А.); переноси слів; не робити кольорові виділення.

Цитати з наукових джерел брати в лапки, подавати звичайним шрифтом. Наводимо приклад використання різних видів лапок в одному реченні:
Цей правописний кодекс – «справді соборна українська орфографія, яка ґрунтується на дійсно наукових засадах, без жодного політичного, “ідейного” присмаку. Він був добре продуманий та опрацьований» (Німчук, 2002, с. 22).

Інші… вимагали «…максимально “зняти”… десятиліттями впроваджуване “підганяння” української мови до вимови і написання “спорідненої мови” – російської» (Жулинський, 1997, с. 9).

Приклад оформлення поетичного твору:
Зовсім іншу – інтелектуально-естетично мотивовану інтенційність мають реактуалізації ПВ із текстів дитячої літератури в художньому стилі, що є площиною згущеного цитування українських народних казок, забавлянок, лічилок: Сумне і похилене дерево – / зелена ліра мого краю… І пригадуєш: / «Вербо рясна, відчинися, Ганна-панна йде»? / Відчиняється – / і входиш у казку (І. Калинець).

Ілюстративні матеріали повинні бути пронумеровані за послідовністю їх розташування в тексті та мати назву. В електронній версії  ілюстрації потрібно виконати високоякісно та зберегти у форматах *.tif, *.eps або *.jpg.

Назви ілюстративних матеріалів подавати над ними (Таблиця) та під ними (Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.:

Таблиця 2. Мовна самоідентифікація жителів окремих областей України (2001 р.), %

Рис. 1. Меню вікна «Афіксальні моделі»

Схема 3. Класифікація термінів-варіантів

Діаграма 4. Національна та мовна ідентичність мешканців міст Луганщини (2001 р.)

Карта № 2. Рефлекси давнього [і] після шиплячих

Набирати таблиці, графіки тощо у програмах Word for Windows або Excel, надсилати окремими файлами і на кожен із них у тексті зробити покликання.

Розмір шрифту тексту таблиць може бути зменшений до 8–10 pt.

Рисунки виконувати у програмах Corel Draw 11/12/13, Adobe Illusrator 7,0/10 і подавати у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати рисунки, зроблені у програмах Word або Excel.

Фотографії або скановані рисунки виконувати у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а однобітовий (bitmap) рисунок – 1200 dpi.

Для укладання формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у програму Word для системи Windows або MacOS.

 • Світлини, діаграми, рисунки тощо надсилати окремими файлами. Місце їх розташування зазначати в тексті рукопису.
 • Перші абзаци (українських анотацій, ключових слів, текстів, англійських резюме) вирівнюємо ліворуч без відступу.
 • Не вживати жирного шрифту та підкреслення в тексті статей.
 • Значення слів подавати в одиночних лапках zdrowie ‘здоров’я’.
 • Подвійні лапки використовуємо для прямих цитат.

Перед подачею до редакції абстракти англійською мовою повинні бути перевірені носієм / знавцем мови. Використання автоматизованих систем перекладу не дозволяється. Неперевірені англомовні тексти повертаються авторам на доопрацювання.

Як оформити статтю

 1. ISSN: курсивом подаємо номер і назву друкованого та електронного журналу «Українська мова», рік випуску та його порядковий номер.
 2. Цитування: прізвище та ініціали автора, рік публікації, назва статті, назва журналу, його порядковий номер (курсивом), індекс ДОІ для журналу «Українська мова» (рік, номер, сторінки змінюються).
 3. Інформація про ліцензію ВД “Академперіодика”.
 4. Ініціали та прізвище автора / авторів: великими літерами, курсивом, із підкресленням.
 5. Скорочена назва статті: малими літерами, курсивом, із підкресленням.
 6. УДК (зазначаємо у всіх публікаціях).
 7. Відомості про автора / авторів: ініціали, прізвище (великі літери, жирний шрифт); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи й адреса закладу, поштова адреса з індексом, адреса електронної пошти, ORCID.
 8. Назва публікації: великими літерами, жирним шрифтом.
 9. Анотацію українською мовою подаємо курсивом, а Ключові слова позначаємо жирним курсивом і відступаємо від тексту анотації.
  10. Текст статті: перший абзац без відступу.
  11. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ (у разі потреби): великими літерами.
  12. ЛІТЕРАТУРА: великими літерами.
  13. LEGEND: великими літерами.
  14. REFERENСЕ: великими літерами.
  15. Відомості про автора / авторів англійською мовою.
  16. Назва статті англійською мовою: великими літерами, не жирний шрифт.
  17. Анотація та ключові слова англійською мовою. Перед словом Keywords (жирний курсив) – відступ від тексту анотації.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

ISSN 1682-3540. Українська мова, 2021, № 4
ISSN 1682-3540. Ukraïnska mova, 2021, № 4

Ц и т у в а н н я:  Гонтар М.О. (2021). Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні. Українська мова, 4(80), ??–?? https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.04.???

© Видавець ВД «Академперіодика» НАН України, 2023. Статтю опубліковано на умовах відкритого доступу за ліцензією CC BY-NC-ND license (https:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

М.О. ГОНТАР
Динаміка мовної ситуації у сфері торгівлі

УДК 811.161.2’246.2

М.О. ГОНТАР, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики
Інститут української мови НАН України
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: hontar.m@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1768-2805

ДИНАМІКА МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

У статті досліджено мовну ситуацію у сфері електронної торгівлі в Україні на сучасному етапі, проаналізовано норми законодавства, які регулюють застосування мов у цій галузі, вивчено співвідношення української та російської мов на сайтах інтернет-магазинів. Зроблено висновок про динаміку мовної ситуації внаслідок чинності норм мовного закону 2019 р.: від майже повної відсутності інтернет-магазинів українською мовою до значного представлення в них державної мови.

Ключові слова
: соціолінгвістика, мовна ситуація, двомовність, українська мова, російська мова, електронна торгівля.

Функціонування української мови в суспільному житті України є надзвичайно важливим з огляду на її ключову роль у процесах державотворення, збереження самобутності та єдності українського народу. Тож актуальними є дослідження вживання державної мови в різних царинах діяльності українського суспільства.
Однією з таких ділянок є сфера електронної торгівлі, яка виникла внаслідок застосування сучасних інформаційних технологій в економічній діяльності. Термін «електронна торгівля» кваліфікуємо як «господарську діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів, робіт і послуг дистанційним способом споживачу через вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій і систем» (Плескач та ін., 2018)…

ЛІТЕРАТУРА
Гонтар М.О. (2021). Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг. Українська мова, 1(65), 20–35. https://iul-nasu.org.ua/ pdf/ukrmova/1_21/3.pdf
Статтю отримано 00.00.0000

REFERENCES
Hontar, M.O. (2021). Movna polityka Ukraїny u sferi torhivli і posluh. Ukrainian languagе, 1(65), 20–35. https://iul-nasu.org.ua/pdf/ ukrmova1_21/3.pdf (in Ukrainian).
Received 00.00.0000

Maryna Hontar, Candidate of Sciences in Philology, Junior Researcher in the Department of Stylistics, Culture of Language, and Sociolinguistіcs
Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine
4 Mykhaіlo Hrushevskyi St., Kyiv 01001, Ukraine
Е-mail: hontar.m@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1768-2805

THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE SITUATIONIN THE FIEKD OF E‑СOMMERCE IN UKRAINE

This article examines the current development of the language situation in the field of electronic commerce (e-commerce) in Ukraine being impacted by the language legislation which regulates the use of languages in e-commerce. The study focuses on two time periods of the use of Ukrainian and Russian languages in online stores, that is, 2018 – the 1st half of 2019 and 2021…
The language used in the field of e-commerce is regulated by the On E-commerce Law (2015) and the On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language Law (2019), and the language situation in e-commerce is characterized by the Ukrainian-Russian bilingualism with a predominance of the Russian language. There is a large number of online stores…

Keywords: sociolinguistics, bilingualism, linguistic situation, e-commerce, Ukrainian, Russian.

РОЗШИФРУВАННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ
& –  і, й, та
Еd. – редактор/упорядник/укладач
Еds. – редактори/упорядники/укладачі
Transl. – перекладач
Translated by…– перекладено
Et al. – та інші (у разі кількох редакторів)
Vol. – том
Vols. – томи
Vols. 1(2) – число / частина
р. – сторінка
рр. – сторінки
(in Ukrainian) – (якою мовою видання)
LP – legislative proposal, тобто проєкт закону

Формат скорочень англійською мовою для видань

 •  Друге видання = 2nd ed.
 • Третє видання = 3rd ed.
 • Четверте видання = 4th ed.
 • Доповнене видання = Rev. ed.
  Див. APA 6th Edition (https://guides.library.lincoln.ac.uk/c.php?g=110736&p=717940).

СТАТТЯ, ПОДАНА БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ!

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Для безпосереднього зв’язку редакції журналу з автором до статті додається інформація: ПІБ автора повністю, конт. моб. телеф., ел. адреса.