• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2015 » Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIVXVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива: монографія / І.Д. Фаріон. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 656 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (54) 2015

Це перше в українському мовознавстві дослідження, що цілісно розкриває: еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етнічної (національної) свідомості впродовж XIV–XVII ст. у двох провідних елітарних середовищах: урядово-шляхетських і духовно-освітніх. досліджено зміну моделі світу крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов: від теоцентризму до антропоцентризму; від панславізму до староукраїнської (руської) мови; від мовного універсалізму до українськомовного етнонаціонального самоусвідомлення. Знаково, що староукраїнська (руська) мова, відходячи за надскладних суспільно-політичних обставин XVIII ст., відкрила шлях для живої народної української мови. Рекомендовано філологам, історикам, філософам, культурологам, психологам, духівництву та всім, хто цікавиться історією української духовності. Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка "  (протокол № 5 від 24 червня 2014 р.)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Зміст

Дослідження

Микола Степаненко
Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення

Лариса Масенко
Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах

Тетяна Сукаленко
Аксіологія лінгвокультурних типажів («москаль», «студент», «священик»)

Ніна Клименко
Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов

Бибик Світлана
Cтилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму

Мамич Мирослава
Кросворд у контенті українського жіночого журналу: соціокультурні складники та дискурсивне спрямування

Наталія Мех
Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону „Одвічні слова української культури

Уляна Головач, Олександр Маханець, Назар Різун
Лукіан, «Як писати історію»: досвід перекладу і коментування

Наталія Руснак, Іванна Струк
Взаємодія вербальної та невербальної комунікації у драматичному тексті
(на матеріалі п’єси Івана Синюка „Мужики”)

Сальваторе Дель Ґаудіо
Італійський лексичний компонент в українській мові

Огляди та рецензії

Марина Навальна
Нове у викладанні української мови за професійним спрямуванням
(Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. – К. : НАКККіМ, 2014. – 252 с.)

Петро Білоусенко
Із живомовної криниці старожитнього говору бойків
(Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відповід. ред. В. В. Німчук. – К.; Сімферополь : Ната, 2013. – 602 с.)

Лариса Масенко
Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики
(Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 656 с.)

Наукова хроніка

Ніна Яценко
«Українська мова як державна»: пленум Наукової ради “Українська мова”

Наталія Вербич, Олександр Іщенко, Марина Ткачук
Міжнародна наукова конференція «Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій»

Ювілеї

Павло Гриценко
Професор І.Г. Матвіяс

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
Хабара чи хабаря?
Замініть заключний!
Відтік чи відплив інтелекту?
Державотворчий чи державотвірний?
Двісті перша річниця від дня народження Тараса Шевченка

Відомості про авторів

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

БІЛОУСЕНКО Петро Іванович,
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, Запорізький національний університет

ВЕРБИЧ Наталія Сергіївна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

ГОЛОВАЧ Уляна Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, Український католицький університет, м. Львів

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу діалектології, директор, Інститут української мови НАН України

ДЕЛЬ ГАУДІО Сальваторе,
кандидат філологічних наук, доцент, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІЩЕНКО Олександр Сергійович,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

КЛИМЕНКО Ніна Федорівна,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

МАМИЧ Мирослава Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет “Одеська юридична академія”

МАСЕНКО Лариса Терентіївна,
доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови НАН України

МАХАНЕЦЬ Олександр Іванович,
магістрант, Український католицький університет, м. Львів

МЕХ Наталія Олександрівна,
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

НАВАЛЬНА Марина Іванівна,
доктор філологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

РІЗУН Назар Тарасович,
магістрант, Український католицький університет, м. Львів

РУСНАК Наталія Олександрівна,
доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СКОПНЕНКО Олександр Іванович, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, відділ загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

СУКАЛЕНКО Тетяна Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності та культури, Національний університет державної податкової служби України

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

СТРУК Іванна Михайлівна,
аспіранткафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТКАЧУК Марина Миколаївна,
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

ЯЦЕНКО Ніна Олександрівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу наукової термінології, Інститут української мови НАН України