• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2015 » Журнал «Українська мова» – №3 (55) 2015

Журнал «Українська мова» – №3 (55) 2015

Журнал «Українська мова» – №3 (55) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Головний редактор - Василь НIМЧУК Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

Журнал «Українська мова» – №3 (55) 2015

Монографію присвячено відтворенню процесу формування, розвитку та особливостей функціонування українських східностепових говірок. На підставі генетичної типології новостворених говірок та розгляду різночасових діалектних явищ у мікросистемах різних типів тут зроблено спробу встановити тенденції змін лексичної та фонетичної систем говірок Донеччини та з’ясувати закономірності їх функціонування у кінці ХХ ст.

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Зміст

Дослідження

Василь Німчук
До проблеми про старокнижні елементи й діалектизми в Шевченковій поезії

Петро Білоусенко
Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т.Г. Шевченка

Ганна Баран, Іван Баран
Мова Шевченкових переспівів Давидових псалмів

Ангеліна Пономаренко
Лінгвофеномен фундатора національної літературної мови: естетико-соціальні проекції

Сергій Омельчук
Девербативи в сучасній лінгводидактичній терміносистемі: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний аспекти

Світлана Харченко
Ретроспектива сполучних засобів що, що+pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубстантивним: нормативний аспект

Наталія Ясакова
Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності

Тетяна Коць
Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми

Галина Сюта
Функція цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти. (ІІ)

Огляди та рецензії

Павло Гриценко
(Фроляк Л.Д. Українські східностепові говірки Донеччини: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 400 с.)

Галина Гримашевич
Системне дослідження діалектної лексики Західного Полісся
(Аркушин Г. Л. Народна лексика Західного Полісся : монографія / Григорій Аркушин. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 236 с.)

Святослав Вербич
Нове видання з української ономастичної лексикографії
(Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 544 с.)

Марина Навальна
Головний компонент односкладного речення в контексті семантичного синтаксису
(Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : [монографія] / Л. М. Коваль. − Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. − 316 с.)

Наукова хроніка

Григорій Аркушин
Україністика в Люблінському UMCS

Ангеліна Пономаренко
Львів соціолінгвістичний (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики)

Ювілеї

Наталія Венжинович
Подвижник фразеологічної науки (до 75-річчя від дня народження професора Валерія Мокієнка)

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
Про розділовий знак після З повагою
Справді і насправді

Олександр Скопненко
Дедлайн

Відомості про авторів

Аркушин Григорій Львович,
доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

БАРАН Ганна Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

БАРАН Іван Миронович,
студент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

БІЛОУСЕНКО Петро Іванович,
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, Запорізький національний університет

ВЕНЖИНОВИЧ Наталія Федорівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ВЕРБИЧ Святослав Олексійович,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу ономастики, Інститут української мови НАН України

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ГРИМАШЕВИЧ Галина Іванівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу діалектології, директор, Інститут української мови НАН України

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

НАВАЛЬНА Марина Іванівна,
доктор філологічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

НІМЧУК Василь Васильович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ОМЕЛЬЧУК Сергій Аркадійович,
доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет

ПОНОМАРЕНКО Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

СЮТА Галина Мирославівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

Харченко Світлана Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з наукової роботи, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ясакова Наталія Юріївна,
кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія»