• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2015 » Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : [монографія] / Л. М. Коваль. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 316 с.

Журнал «Українська мова» – №4 (56) 2015

У монографії досліджено кореляції формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних параметрів головного компонента односкладних речень в українській мові. Уперше в українському мовознавстві встановлено набір базових предикатних компонентів, предикатно-предикатних і предикатно-біпредикатних структур, елементарних та неелементарних речень, з якими корелюють простий і складений головний компонент дієслівних та іменникових односкладних речень, визначено ієрархію таких кореляцій, установлено їхній значеннєвий діапазон. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Надруковано за ухвалою вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №9 від 25 лютого 2015 р.)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

Петро БIЛОУСЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Нiна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Свiтлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Орест ТКАЧЕНКО
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ

Зміст

Дослідження

Василь Німчук
До проблеми про старокнижні елементи й «діалектизми» в Шевченковій поезії

Світлана Єрмоленко
Народно-розмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка

Ганна Баран, Іван Баран
Мова Шевченкових переспівів Давидових псалмів

Андрій Даниленко
Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців

Лариса Колібаба
Актуалізовані прийменники в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя

Оксана Тищенко
Лексикографічний контекст четвертого тому Російсько-українського словника
за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова: умовне відтворення реєстру

Лариса Мовчун
Неопублікований «Словник рим І. П. Котляревського» І. І. Гурина в контексті української римографії

Мирослава Мамич
Медіатекст у контенті українського жіночого журналу

Наукова хроніка

Ніна Яценко
X Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучасність” (м. Київ, 22–24 квітня 2015 року)

Огляди та рецензії

Павло Гриценко
Сторінками монографічної студії Л.Д. Фроляк
(Фроляк Л.Д. Українські східностепові говірки Донеччини: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 400 с.)

Павло Чучка
Значний доробок у мовознавстві (Лепта библейской мудрости:
библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / авторы-составители: Д. Балакова, Х. Вальтер, Н. Ф. Венжинович, М. С. Гутовская, Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. – 208 с.)

Олена Маленко
В обширі українського щоденникознавства
(Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик [укладач – І. М. Сирко]. — Дрогобич : Коло, 2013)

Ювілеї

Анатолій Загнітко
У постійному пошуку: неповторність відкриттів Івана Вихованця

Галина Кобиринка, Людмила Рябець
Невтомний дослідник рідного слова (до ювілею професора П. Ю. Гриценка)

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
Технологічна чи технічна перерва?
Шлях в нікýди
Поліцейський – поліційний – поліціянт

Відомості про авторів

БАРАН Ганна Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

БАРАН Іван Миронович,
студент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу діалектології, директор, Інститут української мови НАН України

ДАНИЛЕНКО Андрій Іванович,
кандидат філологічних наук /PhD, професор, кафедра сучасних мов і культур, університет “Пейс”, Нью-Йорк

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ЗАГНІТКО Анатолій Панасович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу інформатики, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

КОБИРИНКА Галина Степанівна,
кандидат філологічних наук, докторант відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

КОЛІБАБА Лариса Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики, Інститут української мови НАН України

МАЛЕНКО Олена Олегівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

МАМИЧ Мирослава Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет “Одеська юридична академія”

МОВЧУН Лариса Вікторівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології і лексикографії, Інститут української мови НАН України

НІМЧУК Василь Васильович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ЧУЧКА Павло Павлович,
доктор філологічних наук, професор, заслужений професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЯЦЕНКО Ніна Олександрівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу наукової термінології, Інститут української мови НАН України