• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2016 » Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка: [монографія] / А. О. Колесников; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – Ізмаїл: СМИЛ, 2015. – 676 с.

Журнал «Українська мова» – №1 (57) 2016

У монографії дескриптивно та лінгвогеографічно з орієнтацією на пов­ноту і системність представлено морфологію українських новожитніх гові­рок полімовного і полідіалектного межиріччя Дністра і Дунаю, зокрема їх генетичні і динамічні характеристики; створено класифікацію цих говірок; визначено особливості поведінки мовних систем латерального ареалу в умо­вах інтенсивних міжмовних і міждіалектних контактів. Опис морфологічної структури говірок поєднано із з'ясуванням їх функційних, соціолінгвістич­них, комунікативних і когнітивно-дискурсивних особливостей. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спе­ціальностей, усіх, хто цікавиться рідною мовою. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту української мови НАН України (протокол №1 від 27 січня 2015 року)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Володимир КАЛАШНИК
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Василь ЛУЧИК
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Ангеліна ПОНОМАРЕНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Ірина Казимирова
Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство

Микола Степаненко
Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах

Міхаель Мозер
„Суржик“ чи „суржики“?

Герд Хентшель, Марк Брюггеманн
Чи існує в Україні українсько-російський мовний конфлікт? Про співіснування, протистояння та змішування української та російської мов

Галина Сюта
Іншомовна цитата в сучасному українському поетичному тексті

Зоряна Висоцька
Діалогічність мови економічних праць Івана Франка

Лілія Півньова
Кольорономени в українській лексиці туризму

Огляди та рецензії

Світлана Соколова
Теоретичні і прагматичні аспекти слов’янського словотворення
Рецензія на книгу «Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte» / Slavica Varia Halensia / Band 12 / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Svetlana Mengel (Hg.). – Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf, 2014. – 681 S.

Яна Остапчук
Текст, смисл, образ: лінгво-когнітивний вимір
Кононенко В.І. Текст і смисл. – Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012; Кононенко В.І. Текст і образ. – Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014 – 191 с.

Наукова хроніка

Юлія Романюк
Міжнародна наукова конференція «Сучасні системи славістичної бібліографічної інформації – сьогодні і завтра» (Варшава, Польща, 8-9 жовтня 2015 р.)

Микола Філон, Олена Хомік
На пошану засновника Харківської філологічної школи

Галина Кобиринка, Марина Ткачук
Засідання Міжнародної комісії ЗЛА та робочої групи при МКС (Хорватія)

Віталій Максимчук
Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми культури української мови і мовлення” в Острозькій академії

Ірина Гнатюк
Пленум наукової ради «Українська мова» «Формування джерельної бази сучасної української лексикографії»

Інформація

Ніна Яценко
Теми дисертацій, затверджених Науковою радою “Українська мова” НАН України в 2015 році

Ювілеї

Катерина Городенська
Велична постать Марії Яківни Плющ

Мовна мозаїка

Ірина Гнатюк
Найсучасніший із сучасних

Катерина Городенська
Гоголь-фест, Бандер-фест, Мазепа-фест…Що це?
Атошник і атовець
Різдвяні святкú, а не свя́тки
Велика і мала літери в назвах судів
Сайт і веб-сайт у родовому відмінку однини
Затули́вітер чи Затуливітер?
Золотовалютні чи золото-валютні запаси України?
Сталася дорожньо-траспортна пригода, або ДТП
Зустрітися з Іваном Леньо, Ленем чи Леньом?
Що між ними: дефіс, кома чи тире?

Відомості про авторів

БОЙКО Надія Іванівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

БРЮГГЕМАН Марк,
кандидат наук, викладач слов’янської лінгвістики Університету ім. Карла фон Оссецького, м. Ольденбург (Німеччина)

ВИСОЦЬКА Зоряна Іванівна,
старший викладач кафедри мовної і психолого-педагогічної підготовки, Одеський національний економічний університет

ГНАТЮК Ірина Святославівна,
кандидат філологічних наук, завідувач відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ЗІНЧЕНКО Станіслав Віталійович,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

КАЗИМИРОВА Ірина Андріївна,
кандидат філологічних наук, доцент, докторант, Інститут української мови НАН України

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

КОБИРИНКА Галина Степанівна,
кандидат філологічних наук, докторант відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

МАКСИМЧУК Віталій Васильович,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури, Національний університет «Острозька академія»

МОЗЕР Міхаель,
доктор габілітований, професор, Віденський університет, Український вільний університет у Мюнхені, Католицький університет ім. Петра Пазманя в Будапешті

ПІВНЬОВА Лілія Василівна,
викладач, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РОМАНЮК Юлія Віталіївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, ректор, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

СЮТА Галина Мирославівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ТКАЧУК Марина Миколаївна,
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

ФІЛОН Микола Іванович,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ХЕНТШЕЛЬ Герд,
доктор наук, професор слов’янської лінгвістики, директор Інституту славістики Університету ім. Карла фон Оссецького, м. Ольденбург (Німеччина)

ХОМІК Олена Євгенівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ШТАНДЕНКО Уляна Михайлівна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ЯЦЕНКО Ніна Олександрівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу наукової термінології, Інститут української мови НАН України