• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2016 » Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Л.О. Ставицька. Гендер: мова, свідомість, комунікація / Інститут укра їнської мови НАН України. – К.: КММ, 2015. – 440 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (58) 2016

Монографія є першим в україністиці фундаментальним дослідженням з лінгвогендерології. Працю присвячено проблемі концептуалізації статі в українській фразеології та мовній свідомості українців, у ній досліджено гендерно релевантні комунікативні стратегії та особливості слововживання. Уперше на українському матеріалі описано різнотипні стратегії й тактики невербальної комунікації в гендерному аспекті. Робота поєднує елементи метааналізу та результати здійсненого автором психолінгвістичного експерименту, спостереження за усним спонтанним мовленням, аналіз українського художнього дискурсу ХІХ-ХХ ст. Книжка адресована філологам, соціологам, психологам, усім, хто цікавиться проблемами маніфестації людей різної статі в українській мові, приписуваних їм оцінок, а також вербального й невербального самовираження чоловіків і жінок. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 12 від 12 листопада 2015 року)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Ангеліна ПОНОМАРЕНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Павло ЧУЧКА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Василь Ґрещук
Чинники формування діалектної лексики

Галина Кобиринка
Прийоми й методи аналізу парокситонези на тлі вільного, рухомого наголосу в українських говірках

Ірина Самойлова
Інформаційна структура українських еквівалентів у перекладному словнику

Оксана Тищенко
Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова. Лексична картотека: історія створення та репресій

Світлана Бибик
Оновлена стильова норма засобів масової інформації

Тетяна Коць
Явище варіантності в історії літературної мови

Ольга Черемська
Витоки харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції

Ганна Дядченко
Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ – початку ХХІ століття

Руслана Коца
Складні прикметники у давньоукраїнській мові: семантика і структура

Лариса Лісова
Історія вивчення та перспективи дослідження українських прізвищ

Огляди та рецензії

Світлана Соколова
Теоретичні і прагматичні аспекти слов’янського словотворення
Рецензія на книгу «Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte» / Slavica Varia Halensia / Band 12 / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Svetlana Mengel (Hg.). – Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf, 2014. – 681 S.

Яна Остапчук
Текст, смисл, образ: лінгво-когнітивний вимір
Кононенко В.І. Текст і смисл. – Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012; Кононенко В.І. Текст і образ. – Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014 – 191 с.

Наукова хроніка

Віктор Мойсієнко, Галина Гримашевич
Міжнародна наукова конференція «Походження й розвиток української мови та її говорів». (м. Житомир, 12—13 листопада 2015 року)

Людмила Рябець, Марина Поістогова
Міжнародна наукова конференція «Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії»

Юлія Романюк
Міжнародний науковий семінар «Мови Європи в стані оновлення»

Незабутні імена

«Світ світиться мені…»
Пам’яті відповідального секретаря нашого журналу

Андрій Даниленко
Пам’яті Їржі Марвана (28.01.1936–13.04.2016)

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
Посада заступника чи заступниці директора?
Передусім, передовсім, насамперед — не вставні слова
Нарешті з розділовими знаками і без них
Копíйка — копійкú — дві копíйки — вісімдесят сім копíйок

Відомості про авторів

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ҐРЕЩУК Василь Васильович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ГРИМАШЕВИЧ Галина Іванівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ДАНИЛЕНКО Андрій Іванович,
кандидат філологічних наук / PhD, професор, кафедра сучасних мов і культур, університет «Пейс», Нью-Йорк

ДЯДЧЕНКО Галина Вікторівна,
кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян, Сумський державний університет

КОБИРИНКА Галина Степанівна,
кандидат філологічних наук, докторант відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

КОЦА Руслана Олександрівна,
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ЛІСОВА Лариса Олександрівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

МОЙСІЄНКО Віктор Михайлович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ОСТАПЧУК Яна Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ПОІСТОГОВА Марина Валеріївна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

РОМАНЮК Юлія Віталіївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут української мови НАН України

РЯБЕЦЬ Людмила Віталіївна,
кандидат філологічних наук, виконувач обов’язків завідувача відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

САМОЙЛОВА Ірина Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

СОКОЛОВА Світлана Олегівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ЧЕРЕМСЬКА Ольга Степанівна,
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця