• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2016 » Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – К. : КММ, 2015. – 504 с.

Журнал «Українська мова» – №3 (59) 2016

Книга є першим в українському мовознавстві зібранням наукових досліджень діалектного тексту. У загальнослов’янському контексті висвітлено проблеми інформаційного потенціалу діалектного тексту порівняно з іншими типами лінгвістичних джерел – атласами, словниками, описовими працями; розкрито можливості якісно нового дослідження мовного ландшафту, його динаміки та іншомовних зв’язків. Збірник продовжує серію видань «Діалекти в синхронії та діахронії». Рекомендовано діалектологам, історикам мови, фахівцям із комунікативної лінгвістики, фольклористам й етнографам, культурологам, викладачам, студентам та всім, кого цікавить народна мова. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 2 від 4 березня 2014 р.)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО Ангеліна ГАНЖА Катерина ГЛУХОВЦЕВА Ірина ГНАТЮК Ніна ГОРГОЛЮК Катерина ГОРОДЕНСЬКА Василь ҐРЕЩУК Андрій ДАНИЛЕНКО Світлана ЄРМОЛЕНКО Євгенія КАРПІЛОВСЬКА Ніна КЛИМЕНКО Ганна МАРТИНОВА Віктор МОЙСІЄНКО Іван САБАДОШ Мар’ян СКАБ Світлана СОКОЛОВА Микола СТЕПАНЕНКО Наталія ХОБЗЕЙ Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ Марія ЧІЖМАРОВА Микола ШТЕЦЬ Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Світлана Єрмоленко
Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського

Світлана Соколова
Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення?

Наталія Сніжко
Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи

Василь Задорожний
Лексикографічний аспект деяких акцентологічних проблем

Оксана Тищенко
Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова
IІ. Мікро- і макроструктура архівної картотеки

Юлія Поздрань
Джерельна база «Російсько-українського словника» за редакцією А.Ю. Кримського та
С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства

Оксана Ковтунець
Актуалізація як інноваційний процес у лексико-семантичній системі сучасної української літературної мови

Зоф’я Ева Рудник-Карватова
Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw

Ірина Єфименко
Антропонімічний етюд

Наталія Пуряєва
Перший молитовник українською мовою («Молитовник для руського народу» Івана Пулюя 1871 року)

Богдана Тимочко
Назви спорідненості і свояцтва в молдавсько-українських грамотах XIV – ХV століть

Огляди та рецензії

Ольга Миронюк
Мовна ввічливість в українському епістолярії
Наталя Журавльова. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 548 с.

Наукова хроніка

Євгенія Карпіловська
ХVII Міжнародна наукова конференція «Словотворення та Інтернет» Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів

Ювілеї

Микола Філон, Галина Губарева
Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет. До ювілею професора В.С. Калашника

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
У Республіці Польща чи Республіці Польщі?
Проте, однак (одначе) – сполучники і вставні слова

Відомості про авторів

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович,
доктор філологічних наук, професор, директор, Інститут української мови НАН України

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
член–кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ЄФИМЕНКО Ірина Вадимівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу ономастики, Інститут української мови НАН України

ЗАДОРОЖНИЙ Василь Богданович,
кандидат філологічних наук,старший науковий працівник відділу загально–славістичної проблематики та східнослов’янських мов, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу структурно–математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

КОВТУНЕЦЬ Оксана Степанівна,
завідувач лінгафонного кабінету кафедри української мови та літератури, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МИРОНЮК Ольга Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ПОЗДРАНЬ Юлія В’ячеславівна,
викладач кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет

ПУРЯЄВА Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

РУДНІК–КАРВАТОВА Зоф’я Ева,
доктор філологічних наук, старший асистент, керівник Центру славістичної наукової інформації, Інститут славістики Польської Академії наук (м. Варшава)

РЯБЕЦЬ Людмила Віталіївна,
кандидат філологічних наук, виконувач обов’язків завідувача відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

СНІЖКО Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії

СОКОЛОВА Світлана Олегівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України

ТИМОЧКО Богдана Василівна,
молодший науковий співробітник відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ТИЩЕНКО Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

ФІЛОН Микола Іванович,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна