• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2016 » Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Німчук В. Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст. – Житомир: Полісся, 2015. – 352 с. Представлена хрестоматія – науковий проект чл.-кор. НАН України Василя Васильовича Німчука, створений як один із томів академічної серії «Історія української мови» (К., 1978–1983).

Журнал «Українська мова» – №4 (60) 2016

Видання містить уривки з понад 60 пам’яток давньоруськоукраїнської та церковнослов’янської мови східнослов’янської редакції (зокрема, дуже широко представлена епіграфіка, а також різножанрова церковно-релігійна, юридична література, літописні зводи, князівські договори, грамоти тощо), які походять із української етномовної території та засвідчують стан і динаміку розвитку української мови найдавнішого писемного періоду. Це найповніше в історії українського мовознавства хрестоматійне видання текстів (значна частина яких публікується вперше), що вичерпно окреслює джерельну базу українських історико-мовних студій відповідного періоду. Кожен уривок супроводжує коментар, який висвітлює історію пам’ятки (переписувач, автор, власник, місце зберігання тощо), її мовні особливості та містить найважливішу бібліографію її вивчення.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться історією української мови. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 10 від 23.12. 2014 р.)

Редакційна колегія


Головний редактор - Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора - Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар - Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Василь Німчук
Пересопницьке Євангеліє – знову ювіляр

Світлана Єрмоленко, Світлана Бибик, Ангеліна Ганжа, Тетяна Коць, Наталія Мех, Галина Сюта
Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь

Євгенія Карпіловська
Системно-структурний підхід до вивчення динаміки сучасної української мови: здобутки та перспективи

Микола Степаненко
«Та ін.», «І т. ін.»… (граматична нотатка до розлогої теми)

Тетяна Коць
Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю

Наталія Сніжко
Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці

Світлана Гірняк
Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко

Галина Сікора
Текст міста як лінгвістичний феномен

Федір Прилипко
Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації

Огляди та рецензії

Віктор Мойсієнко
Українцям відкрилися давні краєвиди
Ганна Дидик-Меуш, Олена Слободзяник. Українські краєвиди XVI – XVIII століть. Слово. Текст. Словник. – Львів, 2015. – 384 с.

Ювілеї

Людмила Туровська
Наукове обличчя української термінології (до ювілею Л.О. Симоненко)

Ольга Кровицька, Юрій Осінчук
Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження)

Катерина Городенська
А.П. Грищенко як дослідник структури складносурядного речення (до 80-річчя від дня народження)

Надія Бойко
Хист науковця й талант педагога: академік А.П. Грищенко

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
У Республіці Польща чи Республіці Польщі?
Львів’янин – два львів’янини чи двоє львів’ян?
Законопроект…– не даний
Держатель чи тримач картки киянина?
Зустрітися у Смілі чи Смілій?

Відомості про авторів

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

БОЙКО Надія Іванівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ГАНЖА Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ГІРНЯК Світлана Петрівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики, Інститут української мови НАН України

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
член–кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики, Інститут української мови НАН України

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

КРОВИЦЬКА Ольга Василівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

МЕХ Наталія Олександрівна,
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

МОЙСІЄНКО Віктор Михайлович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

НІМЧУК Василь Васильович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу історії української мови, Інститут української мови НАН України

ОСІНЧУК Юрій Васильович,
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу української мови, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

ПРИЛИПКО Федір Євгенович,
аспірант відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

СІКОРА Галина Вікторівна,
молодший науковий співробітник відділу діалектології, Інститут української мови НАН України

СНІЖКО Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії, Інститут української мови НАН України

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович,
доктор філологічних наук, професор, ректор, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

СЮТА Галина Мирославівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, Інститут української мови НАН України

ТУРОВСЬКА Людмила Володимирівна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології, Інститут української мови НАН України