• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » АКТИВНИЙ СУБ’ЄКТ ІСТОРІЇ НАРОДУ – МОВА

АКТИВНИЙ СУБ’ЄКТ ІСТОРІЇ НАРОДУ – МОВА

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2:81’38

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kultura-slova@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Автор статті на матеріалах наукових і публіцистичних публікацій М. Костомарова, представника інтелектуальної історії України ХІХ ст., досліджує зв’язок історичної долі українського народу з його мовою, словесною творчістю, ментальністю, культурою. Історик обґрунтовує синтезоване поняття української народності як окремої гілки слов’янства. М. Костомаров аналізує «живу історію» народу (фольклор, художню літературу) називає українську мову надійним джерелом пізнання ментальності, народних символів, національної історії.

У наукових, публіцистично-полемічних працях М. Костомаров наголошує на значенні української мови для освіти народу, ролі літератури українською мовою для інтелектуального розвитку народності. Історик бачив зв’язок між становищем української мови в суспільстві й такими суспільними чинниками, як релігія, культура, література, освіта, які відображають не лише духовну енергію народу, а й соціальні умови його життя, цивілізаційний вибір суспільства в конкретну історичну добу.

Ключові слова: українська мова, ментальність народу, народна символіка, історія народності, самобутність культури, освіта народу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко В. Лекції з української історичної науки другої половини ХІХ– початку ХХ століття (М.І. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський): навч. посібн. Дніпропетровськ, 1998.
 2. Ганжа А. «Культурна амплітуда українського слова» в рецепції Миколи Костомарова. Український світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць. Вип. 4. Харків, 2017. С. 43 – 48.
 3. Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи. Київ, 2017.
 4. Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. Київ, 1928. С. ІІІ – XXI.
 5. Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ, 2008.
 6. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. Упоряд., приміт. І.П. Бетко, А.М. Полотай; вступна ст. М.Т. Яценка. Київ, 1994.
 7. Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. Київ, 1992.
 8. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. Київ, 1928.
 9. Русанівський В.М. У слові – вічність: (Мова творів Т.Г. Шевченка). Київ, 2002.
 10. Синица И.А. Языковая личность ученого-гуманитария ХІХ века. Киев, 2006.
 11. Скрипник Г. Наукова та мистецька спадщина другої половини ХІХ століття у контексті культурно-національного відродження (замість передмови). Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: збірник наукових праць. Київ, 2007. Вип. 7. С. 3 – 11.
 12. Смолій В.А., Пінчук Ю.А., Ясь О.В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довідник. Київ, 2005.
 13. Спогади про Тараса Шевченка. Упоряд. і приміт. В.С. Бородіна і М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського. Київ, 1982.
 14. Ясь О.В. Вступна стаття до праці М. Костомарова «Мысли об истории Малороссии». Український історичний журнал. 2014. № 6. С. 179 – 181.