• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІСУ В ГОВІРКАХ ЖИТОМИРЩИНИ

ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІСУ В ГОВІРКАХ ЖИТОМИРЩИНИ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 81(477.42)

ЧЕРНЕНКО Тетяна Юріївна –
аспірантка кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 10008
Е-mail: zu@zu.edu.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано назви на позначення лексико-семантичної групи ‘ліс (у загальному значенні)’ в говірках Житомирської області у зіставленні з українською літературною мовою, діалектною та іншими слов’янськими мовами.

Ключові слова: апелятив, географічний термін, лексема, номен.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АЖГУ – Акти Житомирського гродського уряду: 1635р. Серія актових документів і грамот. Підг. до вид. В.М. Мойсієнко. Житомир, 2004. С. 90 – 197.
 • АКЖГУ – Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 р. Серія актових документів і грамот. Підг. до вид. А.М. Матвієнко, В.М. Мойсієнко. Житомир, 2002.
 • АКЖМУ – Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХVІ cт. (1582 – 1588 рр.). Пам’ятки української мови ХVІ ст. Серія актових документів і грамот. Підг. до вид. М.К. Бойчук. Київ, 1965.
 • ВГ – Волинські грамоти ХVІ ст. Пам’ятки української мови ХVІ ст. Серія актових документів і грамот. Упор. В.Б. Задорожний, А.М. Матвієнко Київ, 1995. С. 202 – 205.
 • Грінченко – Словарь української мови. Упоряд. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко. Київ, 1958 – 1959. Т. І – ІV.
 • Громко – Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. Київ – Кіровоград, 1999.
 • ДАЖО – Державний архів Житомирської області (фонди).
 • Данилюк 1997 – Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк, 1997.
 • Данилюк 2013 – Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк, 2013.
 • Ділова мова – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини. ХVІІ ст. (Зб. актових документів). Підг. до вид. В.В. Німчук, В.М. Русанівський, К.С. Симонова та ін. Київ, 1981.
 • ЕСЛН – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Відп. ред. О. С. Стрижак. Київ, 1985.
 • ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: в 7 т. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1982 – 2012. Т. 1 – 6.
 • ЗЛА – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып 3: Растительный мир. Мінск, 2000.
 • Курило – Курило О.Б. Матеріали до української діалектології та фольклористики. Київ, 1928.
 • Лисенко 1961 – Лисенко П.С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. Київ, 1961.
 • Лисенко 1974 – Лисенко П.С. Словник поліських говорів. Київ, 1974.
 • Марусенко – Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье: Лингвистика, Археология, Топонимика. Отв. ред.: В.В. Мартынов, Н.И. Толстой. Москва, 1968. С. 206 – 255.
 • Мурзаев – Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. Москва, 1999. Т. 1 – 2.
 • Никончук 1979 – Никончук М. В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). Відп. ред. А.М. Залеський. Київ, 1979.
 • Никончук 1994 – Никончук М.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. Упор. О.М. Никончук. Київ – Житомир, 1994.
 • Онишкевич – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Відп. ред. І.Г. Матвіяс. Київ, 1984. Ч. І – ІІ.
 • СВК – Дьякова В.И., Хитрова В.И. Словарь географической лексики Воронежского края (с историческими комментариями). Воронеж, 2009.
 • СРНГ – Словарь русских народных говоров. Под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова. Москва – Лениград – С.-Петербург, 1966 – 2010. Вып. 1 – 47.
 • ССУМ – Словник староукраїнської мови ХІV – ХV ст.: В 2 т. Київ, 1977 – 1978. Т. 1 – 2.
 • СУМ – Словник української мови: В 11 т. Київ, 1970 – 1980. Т. І – ХІ.
 • СУМ ХVІ–І пол. ХVІІ – Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: У 28-ми вип. Відп. ред. Д. Гринчишин. Львів, 1996, 1999. Вип. 3, 6.
 • Тимченко – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХVІ – ХVІІІ ст. Пам’ятки української мови. Серія словників. Підг. до вид. В.В. Німчук, Г.І. Лиса. Київ – Нью-Йорк, 2003. Кн. 1 – 2.
 • Тимченко ІСУЯ – Тимченко Е. Історичний словник українського язика. Під ред. Е. Тимченка. Т. І. Зошит І: А – Ж. Харків – Київ, 1930.
 • Черепанова – Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья: Словарь. Сумы, 1984.
 • Шийка – Шийка С.В. Словник народних географічних термінів Ровенщини. Відп. ред. О.П. Карпенко. Тернопіль, 2016.
 • ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праслав. лекс. фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Москва, 1977. Вип. 4.
 • Яшкін – Яшкін І.Я. Беларускія геаграфічныя назвы: Тапаграфія. Гідралогія. Мінск, 1971.
 • Яшкін 2005 – Яшкін І.Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія. Мінск, 2005.
 • Nitsche – Nitsche P. Die Geographische Terminologie des Polnischen. Köln-Graz, 1964.
 • Schütz  – Schütz J. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957.
 • SSJ – Slovnik slovenského jazyka. Ved. red. dr. Št. Peciar. Bratislava, 1960. D. ІІ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся. Київ, 2003.
 2. Малько Р.Н. Названия рельефа в чешском и словацком языках: автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 1970. 17 с.
 3. Поліські замовляння. Зібрав та уклав В. Мойсієнко; Ред. В. Врублевський. Житомир, 1995.
 4. Потапчук І. М. Народна географічна термінологія в західноподільських говірках: дис. … канд. філол. наук. Кам’янець-Подільський, 2012. 356 с.
 5. Толстой Н.И. К проблеме изучения славянських местных географических терминов. Местные географические термины. Отв. ред. Е.М. Поспелов и Н.И. Толстой. Москва, 1970. С. 46 – 53.
 6. Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. Москва, 1969.

Умовні скорочення назв населених пунктів:

Ан – Андрушівський р-н, Бар – Баранівський р-н, Бер – Бердичівський р-н, Бр – Брусилівський р-н, Єм – Ємільчинський р-н, Жт – Житомирський р-н, К-1 – Коростенський р-н, К-2 – Коростишівський р-н, Лг – Лугинський р-н, Лб – Любарський р-н, Мл – Малинський р-н, Нр – Народицький р-н, Н-В – Новоград-Волинський р-н, Ов – Овруцький р-н, Ол – Олевський р-н, Пп – Попільнянський р-н, Пл – Пулинський р-н, Рд – Радомишльський р-н, Рм – Романівський р-н, Рж – Ружинський р-н, Хр – Хорошівський р-н, Чрн – Черняхівський р-н, Чд – Чуднівський р-н.