• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА КЛАСИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ISYBISLAW ЯК ЗНАРЯДДЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ

КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА КЛАСИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ISYBISLAW ЯК ЗНАРЯДДЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 047.31+811.6

КОВАЛЬСЬКИЙ Павел (Kowalski Paweł) –
доктор, ад’юнкт, Інститут славістики Польської Академії наук, м. Варшава (Польща)
ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa, 00-337,Polska
Е-mail: kowalion@wp.pl

БАНАСЯК Якуб (Banasiak Jakub) –
магістр, асистент, Інститут славістики Польської Академії наук, м. Варшава (Польща)
ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa, 00-337, Polska
Е-mail: jakubbanasiak@02.pl

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті обговорено окремі етапи побудови класів еквівалентності у межах багатомовного масиву ключових слів в системі бібліографії світового славістичного мовознавства iSybislaw. Окреслено найважливіші теоретичні та практичні проблеми формування таких класів, а також методологічні підходи, що їх використовують розробники системи. Розглянуто питання, пов’язані з інформаційними потребами користувачів системи, зокрема пропозиції, спрямовані на підвищення пошукової прагматики бази iSybislaw.

Ключові слова: інформаційно-пошукова система, інформаційно-пошукова мова, ключове слово, мовознавча термінологія, iSybislaw.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Волкова Е. Проблемы белорусской лингвистической терминологии и вопрос соответствия ключевых слов (лингвистических терминов) в iSybislaw.Slavia Orientalis. 2013. № С. 285 – 292.
 2. Карпіловська Є.А.Роль термінів-непрямих номінацій у тезаурусі інформаційно-пошукової системи славістичного мовознавства. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2014. Т. 49. С.150 – 163. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 3. Кульпина В.Г., Татаринов В.А.Синонимия ключевых слов в системе славистической библиографии как эпистемологические рефлексы развития лингвистической терминологии. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Т. 49. С. 188 – 202. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 4. Романюк Ю.В.Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2014. Т. 49. С. 245 – 258. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 5. Руднік-Карватова З.Е. Упорядкування термінологіїдля потреб інформаційно-пошукової системи Українська мова. 2016. № 3. С. 105 – 117.
 6. Artowicz E. Indeksy w semantyce leksykalnej Ju.D. Apresjana.Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002. № 1. С. 61 –
 7. Babik W. Słowa kluczowe.Kraków, 2010.
 8. Banasiak J. Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system).Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Т. 49. С. 176 – 187. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 9. Bojar B., Rudnik-Karwatowa Z. (1998), Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. Dalewska-Greń H., Rusek J., Siatkowski J. (Ред.), Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998.Warszawa, С. 41 – 47.
 10. Bojar B. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa, 2002.
 11. Bolter J.D., Grusin R. Remediation: understanding new media. Cambridge, 2000.
 12. Frege G. Sens i znaczenie. Frege G. Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz. Warszawa, 1977. С. 60 –
 13. Kowalski P. Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. Toporišičeva obdobja. Ljubljana, С. 99 – 106. URL: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Kowalski.pdf
 14. Łuczków I. Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2014. Т. 49. С. 203 – 218. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 15. Maryl M. Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. Warszawa, 2015.
 16. Ostapczuk O. Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2007. № 2. С. 54 – 63. URL: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1795
 17. Przastek-Samokowa “Bibliografia językoznawstwa slawistycznego” i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych [online]. Kocójowa M. (Ред.). Biblioteki, informacja, książka: badania interdyscyplinarne i praktyka w XXI wieku. Kraków, 2010. С. 447 – 452.
 18. Rudnik-Karwatowa Z., Banasiak Z., Mikos Z. (2013). Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw. Slavia Orientalis. 2013. Т. 62. № 4. С. 631 –
 19. Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska H. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Warszawa, 1999.
 20. Rudnik-Karwatowa Z., Mikos Z., Bojar J. (2007). Nowoczesny system informacji slawistycznej: zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2007. № 2. С. 19 –
 21. Siatkowska E. Syntetyczne i analityczne nazwy w języku czeskim i polskim. Prace Filologiczne. 1964. Т. 18. № 2. С. 219 –
 22. Sorg P., Cimiano P. Cross-lingual Information Retrieval with Explicit Semantic Analysis. Working Notes for the CLEF 200 Workshop. URL: http://www.aifb.kit.edu/web/Inproceedings1837
 23. Toporišič J. Enciklopedija Slovenskega Jezika. Ljubljana, 1992.
 24. Woźniak-Kasperek J. Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość. Przegląd biblioteczny. 2010. № 1. С. 5 – 18.