• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ БЛАГО- ТА ЇХНЯ ДОЛЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ БЛАГО- ТА ЇХНЯ ДОЛЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК  811.161.2:81’373.611

КОЦА Руслана Олександрівна –
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: rgomonai@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено семантико-структурний аналіз складних прикметників з першою основою благо– та другим іменним компонентом, виявлених у пам’ятках української мови XI – XX ст. Зокрема відстежено їхнє походження та шляхи запозичування, визначено їхню семантику і словотвірну структуру в різні періоди розвитку української мови, з’ясовано їхню стилістичну функцію та особливості використання.

Ключові слова: складні прикметники, композити, церковнослов’янізми, словотвірна модель, словотвірне значення, благо.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ ДЖЕРЕЛ

 • Апокр. – Апокрисисъ. Сочиненіе Христофора Филалета въ двухъ текстахъ: польскомъ и западно-русскомъ, 1597 – 1599. РИБ. Т. 7: Памятники полемической литературы въ Западной Руси. Кн. 2. Петербург, 1882. С. 1003 – 1820.
 • Б.-Н. – Білецький-Носенко П.П. Словник української мови. Підгот. до вид. В.В. Німчук. Київ, 1966.
 • Бер. Лекс. – Лексикон словенороський Памви Беринди. Підгот. тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. Київ, 1961. XL.
 • ВГ – Волинські грамоти XVI ст. Упор.: В.Б. Задорожний, А.М. Матвієнко. Київ, 1995.
 • Вел. – Величко С. Сказаніє о войнѣ козацкой з поляками. Т. 1. Київ, 1926.
 • Виш. – Іван Вишенський. Твори. Київ, 1959.
 • ГБ XIV – Григорий Богослов. Собрание творений: в 2 т. Мн. – Москва, 2000. Т. 1. Слова.
 • ГГ – Гисторія о началѣ проимεнованія козаковъ, о(т)куду козаки нарεчεнны, о(т) коεго плεмεни и рода. Гисторія… Г. Граб’янки. Лѣтописъ краткій… Упор. В.М. Мойсієнко; відп. ред. В.В. Німчук. Житомир, 2001. С. 40 – 175.
 • ГС – Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы. Вип. 1: А – Биенье. Рэд. А.М. Булыка. Мінск, 1982.
 • Гр. – Словник української мови: у 4 т. Упор. Б. Грінченко. За ред. С. Єфремова та А. Ніковського. Т. 1. Київ, 1927.
 • ДГС – Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словар. Под ред. С.И. Соболевского. Т. I: А – Л. Москва, 1958.
 • ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т. Редкол.: О.С. Мельничук (голова) та ін. Т. 1 – 6. Київ, 1982 – 2012.
 • Жел. – Малоруско-нїмецкий словар: у 2 т. Уложили Є. Желеховский, С. Недїльский. Львів, 1885 – 1886.
 • Зиз. Лекс. – «Лексис» Лаврентія Зизанія. «Лексис» Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Підгот. В.В. Німчука. Київ, 1964. С. 23 – 89.
 • Іл. – Розов Н.Н. Синодальный список сочинений Иллариона – русского писателя XI в. Slavia, časopis pro slovanskou filologii. Praha, 1963. Roč. XXXII. Seš. 2. S. 141 – 175.
 • КЗ – Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті. Підгот. тексту І.П. Чепіги, вступ. ст. В.П. Колосової та І.П. Чепіги; відп. ред. В.В. Німчук. Київ, 1971.
 • КПП – Киево-Печерский патерик. Подг. текста, перевод и комм. Л.А. Дмитриева. Памятники литературы Древней Руси. XII век. Под ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева. Москва, 1980. С. 313 – 626; 692 – 704.
 • ЛІ – Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 1962.
 • ЛК – Лѣтописъ краткій о(т) початкү вεликороссіиски(х) и про(т)чіихъ к҃нзεй и монарховъ. Гисторія… Г. Граб’янки. Лѣтописъ краткій… Упор., вс. ст., комент., пок. В.М. Мойсієнка; відп. ред. В.В. Німчук. Житомир, 2001. – С. 176 – 253.
 • ЛЛ – ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Под ред. И.Ф. Карского. Ленинград, 1926 – 1928. VIII с. 579 стлб.
 • ЛСІ – Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2008 – 2009): Словник. Харків, 2010.
 • ЛСБ – Документи Львівського Ставропігійського братства: рукопис к. XVI – серед. XVII ст. Зб. у Львівському держ. іст. Архіві. Ф. 129. Оп. 1.
 • МІКСВ – Тітов Хв., проф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI – XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.
 • ПВЛ – Повѣсть времяньныхъ лѣтъ. ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Ленинград, 1926 – 1928. Стлб. 1 – 29.
 • ПЄ – Пересопницьке Євангеліє, 1556 – 1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. Вид. підгот. І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко; наук. ред. В.В. Німчук. Київ [б. в.], 2011.
 • ПЛ – Приватні листи XVIII ст. Підгот. В.А. Передрієнко; відп. ред. М.А. Жовтобрюх. Київ, 1987.
 • ПОБ – Предисловіе къ Библіи, изданной въ Острогѣ въ 1581 г. Архивъ ЮгоЗападной Россіи, издаваемый Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ. Ч. 1. Т. VIII. Вып. 1: Памятники литературной полемики православныхъ южноруссовъ съ протестантами и латиноуніатами въ ЮгоЗападной Руси за XVI и XVII стол. Кіевъ, 1914. С. 45 – 58.
 • Пам. – Памятники, изданные Кіевскою Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ. Т. I – III. Кіевъ, 1897 – 1898.
 • Перест. – Пересторога. Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Відп. ред. С.М. Шаховський. Львів, 1954. С. 25 – 63.
 • Перло – Сіа книга названнаѧ Пєрло Многωцѣнноє. Съставлєнна Трүдолюбїємъ: прєзъ Киріла: Транквѣліона. Чернігів, 1646.
 • Пит. – Питання і відповіді православного папістові. Б. м. н., 1603. РИБ. Т. 7: Памятники полемической литературы въ Западной Руси. СПб., 1882. Кн. 2. С. 1 – 110.
 • Просф. – Просфонима. Львів, 1591. РИБ. Т. 9: Памятники полемической літературы въ Западной Руси. Пг., 1903. Кн. 3 (приложения). С. 61 – 75.
 • Роз. Гр. – Розов В. Українські грамоти. Т. 1 : XIV в. і перша половина XV в. Київ, 1928. – 75 с., IX.
 • СГНН – Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Т. 1: А – Ж. Запоріжжя, 1992.
 • СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI – XIV вв.): в 10 т. Гл. ред. Р.И. Аванесов. Москва, 1988 .
 • ССУМ – Словник староукраїнської мови XIV – XV ст.: у 2 т. Уклад.: Д.Г. Гринчишин, У.Я. Єдлінська, В.Л. Карпова та ін.; передм. І.К. Білодіда. Київ, 1977 – 1978.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 – 1980.
 • СУМ XVIXVII – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.: у 28 вип. Редкол.: Д. Гринчишин (відп. ред.) та ін. Вип. 1 – 16. Львів, 1994 – 2013.
 • СЦСЯ – Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Сост. Вторымъ отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ. Т. 1. СПб., 1847.
 • Слав.-Кор. – Славинецький Є., Корецький-Сатановський А. Лексікон словено-латинскій. «Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Підгот. В.В. Німчук; відп. ред. К.К. Цілуйко. Київ, 1973. С. 423 – 541.
 • См. Каз. – Казанъє на чєстныи Погрєбъ … прєзъ … Мєлєтїя Смотриского ω(т)правованоє. Вільно, 1620.
 • Срезн. – Срезневский И.И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ: у 3 т. СПб, 1893 – 1912.
 • Т. Мат. – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст.: у 2 кн. Підгот., упор., ред. В.В. Німчук, Г.І. Лиса. Київ – Нью-Йорк, 2002 – 2003.
 • УГр. XV – Українські грамоти XV ст. Підгот. тексту, вступ. ст. і комент. В.М. Русанівського; відп. ред. М.М. Пещак. Київ, 1965.
 • УЄ Трос. – Тростянецьке учительне євангеліє. З території Лемківщини, XVI ст. Prace filologsczne. Warszawa, 1931. Т. XV. Cz. 2.
 • Чет. – Четья 1489. Рукопис збер. у ЦНБ НАН України, шифр ДА / 415 л.
 • ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Сост.: О.Н. Трубачев, В.А. Меркулова, Ж.Ж. Варбот и др.; под ред. О.Н. Трубачева. Москва, 1974 – 2014. Вып. 1 – 39.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Василевская И.А. Перевод абстрактных понятий в древнерусском варианте «Повести о Варлааме и Иоасафе» (проблема закономерности в выборе лексических средств при переводе с греческого): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19; 10.02.20. Москва, 1998. 22 с.
 2. Вікторіна О.М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини. Кіровоград, 2006.
 3. Добрушина Е.Р. Абсолютность добра и относительность блага или наоборот? Вестник ПСТГУ. ІІІ: Филология. Вып. 1 (15). С. 25 – 40.
 4. Дронова Л.П. Прилагательное благой в историко-культурном контексте. Известия Уральского государственного университета. 2005. № 39. С. 175 – 190.
 5. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове: в 5 кн. Кн. 2: Добро и зло. СПб., 2001.
 6. Низаметдинова Н.Х. К вопросу о влиянии греческого языка на русское словосложение. Мова. 2014. № 21. С. 123 – 129.
 7. Никифорова С.А. Композиты с начальными БОГО- и БЛАГО- в Ильиной книге XI – XII вв.: определение понятийных связей на базе греко-славянских соответствий. Вестник Удмуртcкого университета. Филологические науки. № 5 (2). С. 113 – 126.
 8. Смирнова О.И. Один случай энантиосемии. Лексикология и словообразование древнерусского языка. Под ред. Р.И. Аванесова. Москва, 1966. С. 57 – 58.
 9. Фелькина О.А. Развитие семантики славянских прилагательных общей оценки в русском языке. Минск, 1990.