• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » ВАРІАНТНІСТЬ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ АГЕНТИВІВ У ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ

ВАРІАНТНІСТЬ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ АГЕНТИВІВ У ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2:81’282

КОЛЄСНІК Людмила Ярославівна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: Nezabydka.86@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті закцентовано на варіантності агентивних назв у покутсько-буковинських говірках. Визначено найбільш продуктивні афіксальні словотвірні засоби та моделі творення агентивів у досліджуваному ареалі. Схарактеризовано мотивацію та генезу таких лексем як додаткові чинники, що впливають на появу номінативних опозицій у цій лексико-семантичній групі.

Ключові слова: агентив, лексико-семантична група, словотвірна структура, варіантність, мотиваційна модель, покутсько-буковинські говірки

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. У семи томах. Т. I – IV. Київ, 1985 – 2012.
 • ИЭСР – Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II. Москва, 1993.
 • СБГ – Словник буковинських говірок. Ред. Н.В. Гуйванюк, К.М. Лук’янюк. Чернівці, 2005.
 • УРС – Українсько-румунський словник. Бухарест, 1964.
 • РУС – Румунсько-український словник. Бухарест, 1963.
 • SGP – Karłowicz J. Słownik gwar polskich. T. II: F – K. Kraków, 1901.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду). Київ, 1993.
 2. Воронцова В.Л. Наименования лиц по профессии.Способы номинации в современном русском языке. Москва, 1982. С. 254 –
 3. Дика Л.В. Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2003. 20 с.
 4. Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті.Київ, 1976.
 5. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. Київ,
 6. Кислюк Л.П. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація.Українська мова. 2012. № 1. С. 52 –
 7. Ковалик І.І. Питання іменникового словотвору в східнослов’янських мовах у порівнянні з іншими слов’янськими мовами. До IV Міжнародного з’їзду славістів. Ч. 1.Львів, 1958.
 8. Кровицька О.В. Назви осіб в українській мовній традиції XVI– XVIII ст.: Семантика і словотвір. Львів, 2002.
 9. Лук’янюк К.М. Суфіксальний словотвір назв людей у буковинських говорах. Наукові запискиЧернів. держ. ун-ту. Зб. наук. робіт аспірантів. Чернівці, 1958. Вип. 4. С. 42 –
 10. Німчук В.В. Спостереження над словотвором іменника в говірці села Довге Іршавського району (суфіксація). Наукові записки Ужгород. держ. ун-ту. Діалектологічний збірник. Ужгород, 1955. Т. XIV. С. 175 –
 11. Олійник І.С. Іменники з суфіксом -ар (-яр) на позначення назв осіб. Питання словотвору. За. ред. І.І. Ковалика. Київ, 1979. С. 59 –
 12. Олійник І.С. Іменники з суфіксом -ець на позначення назв осіб. Дослідження з словотвору та лексикології. Київ, 1985. С. 34 –
 13. Покальчук В.Ф. Спостереження над суфіксальним творенням іменників у надсарнських говірках на Волині. Українська діалектна морфологія. Київ, 1969. С. 52 –
 14. Роднина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук:  661 «Украинский язык». Київ, 1970. 28 с.
 15. Словотвір сучасної української літературної мови. Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. Київ, 1979. С. 57 –
 16. Шумицька Г. Словотвір агентивних назв у північнолемківських говірках.Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. Українське і слов’янське мовознавство. Міжнародна конференція на честь 80-річчя проф. Йосипа Дзендзелівського. Ужгород, 2001. Вип. 4. С. 548 –
 17. Яропуд Л.Г. Ареальні особливості віддієслівних дериватів з суфіксом -ник (на мате ріалі західноподільських говірок). Граматичні аспекти української мови: зб. наук. праць. Київ, 1985. С. 42 –
 18. Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. Львів, 2008.