• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ШЛЯХ РУХУ» В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII – XVIII СТ.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ШЛЯХ РУХУ» В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII – XVIII СТ.

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2’367.63’282.3’04

СИВОКОЗОВА Тетяна Василівна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: tanulka2008@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті основну увагу зосереджено на таких засобах вираження семантики шляху руху, як безприйменникові відмінкові форми та прийменниково-субстантивні комплекси, засвідчені в пам’ятках української мови ХVII – XVIII ст. зі Східного Полісся. Автор визначила структурні й семантичні особливості прийменниково-субстантивних комплексів із відповідним значенням.

Ключові слова: прийменниково-субстантивний комплекс, модель прийменниково-субстантивного комплексу, динамічна локалізація, шлях руху.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АБ – Акты Бориспольскаго мѣйскаго уряда 1612 – 1699 гг. Предисл. А.В. Стороженка. Київ, 1892.
 • АС – Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 года. Под ред. В.Л. Модзалевского. Чернигов, 1914.
 • ДГК – Лазаревский А.М. Отрывки из дневника гетманской канцелярии за 1722 – 23 годы. Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Київ, 1898. Кн. 12. Отд. 3. С. 90 – 145.
 • ДМ1 – Дневникъ генерального подскабія Якова Марковича (1717 – 1767 гг.). Изданіе «Кіевской Старины», подъ ред. Ал. Лазаревскаго. Кіевъ, 1893. Ч. І: 1717 – 1725 гг.
 • ДМ2 – Дневникъ генерального подскабія Якова Марковича (1717 – 1767 гг.). Изданіе «Кіевской Старины», подъ ред. Ал. Лазаревскаго. Кіевъ, 1895. Ч. ІI: 1726 – 1729 гг.
 • ДМ4 – Дневникъ Якова Марковича. Том ІV. 1735 – 1740 роки. Видав Вадим Модзалевський. Джерела до історії України-Руси: видає археоґрафична комісія наукового товариства імени Шевченка. Київ – Львів, 1913. Т. XXII.
 • ДНРМ – Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.: матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України. Підг. до вид. В.А. Передрієнко. Київ, 1976.
 • ПЛ – Приватні листи XVIII ст. Підгот. до вид. В. А. Передрієнко; відпов. ред. М.А. Жовтобрюх. Київ, 1987.
 • УМ – Універсали Івана Мазепи (1687 – 1709). Універсали українських гетьманів: матеріали до українського дипломат арію. Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Київ – Львів, 2006. Ч. ІІ.
 • УП – Універсали Павла Полуботка (1722 – 1723). Універсали українських гетьманів: матеріали до українського дипломат арію. Упоряд. В. Ринсевич. Київ, 2008.
 • ЧЛ – Черниговская лѣтопись по новому списку (1587 – 1725). Предисл. Ал. Лазаревського. Материалы по исторіи, литературѣ и этнографіи Южной Россіи. Кіевъ, 1890. С. 70 – 110.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Агапкина Т. Нижняя Припять на фоне полесского этнографического ландшафта (на материале весенней обрядности). Український діалектологічний збірник. Упоряд., ред. передм. П.Ю. Гриценко. Київ, 1997. Кн. 3: Пам’яті Тетяни Назарової. С. 32 – 324.
 2. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ, 1992.
 3. Гумецька Л.Л. Вторинні прийменникиі їх синтаксичні функції в українських грамотах XIV – XV ст. Дослідження і матеріали з української мови. Київ, 1961. Т. ІV. С. 42 – 52.
 4. Железняк Н.Г. Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Київ, 1989. 20 с.
 5. Железняк Н.Г. Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Київ, 1989. 182 с.
 6. Іваненко З.І. Прийменникові конструкції напрямку руху в сучасній українській мові: навчальний посібник. Чернівці, 1975.
 7. Колодяжний А.С. Прийменник: матеріали до лекцій з курсу сучасної української літературної мови. Харків, 1960.
 8. Костусяк Н. Засоби реалізації локативної семантики в поезії Лесі Українки. Типологія та функції мовних одиниць: науковий журнал. Луцьк, 2014. № 2. С. 138 – 149.
 9. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. Москва, 1956.
 10. Матвіяс І.Г. Взаємодія між українською літературною мовою і народними говорами на різних історичних етапах. Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів: Тези доп. та повід. Київ, 1972. С. 3 – 6.
 11. Мельничук О.С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові. Слов’янське мовознавство. 1961. Т. III. С. 124 – 194.
 12. Мойсієнко В.М. Північне наріччя української мови в XVI – XVII ст. Фонетика: автореф. дис. … докт. філол. наук: 02.01. Київ, 2006. 42 с.
 13. Потебня А.А. Предлог. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Москва – Ленинград, 1941. Т. IV: Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. С. 252 – 285.
 14. Степаненко М.І. Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами: автореф. дис. … докт. філол. наук: 02.01. Київ, 2004.
 15. Тимченко Е.К. Вокатив і інструменталь в українській мові. Київ, 1926. 118 с.
 16. Юсікова О. Синтаксичні особливості говірки як предмет дослідження (на матеріалі говірки села Денисовичі Поліського району Київської області). Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, 2001. № 6. С. 47 – 53.