• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » ГРАДАЦІЙНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА ТА ВНУТРІШНЬОЗНАЧЕННЄВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

ГРАДАЦІЙНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА ТА ВНУТРІШНЬОЗНАЧЕННЄВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 811.161.2’81’367.335.1

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua

ГРАДАЦІЙНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА ТА ВНУТРІШНЬОЗНАЧЕННЄВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Схарактеризовано основні етапи формування поняття «градаційні складносурядні речення» у сучасному мовознавстві, окреслено засоби експлікації градаційного семантико-синтаксичного відношення між сурядними частинами, визначено роль сполучників і лексичних значень слів у створенні власне-градаційного і градаційно-приєднувального відношення. Запропоновано типологію градаційних складносурядних речень залежно від характеру семантичного зв’язку між їхніми предикативними частинами та засобів його вираження.

Ключові слова: градаційні складносурядні речення, градаційне семантико-синтаксичне відношення, власне-градаційні сполучники, градаційно-приєднувальні сполучники, лексичне значення слова, семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний тип.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белошапкова В.А. Принципы классификации сложносочиненных предложений. Сложное предложение в современном русском языке. Москва, 1967. С. 127 – 137.
 2. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. Москва, 1977.
 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.
 4. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 5. Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками. Українська мова і література в школі. 1972. № 1. С. 28 – 30.
 6. Герман К.Ф. Структурно-семантичний аналіз складносурядних речень сучасної української літературної мови. Чернівці, 1973.
 7. Городенська К. Граматичний словник української мови. Сполучники. Київ – Херсон, 2007.
 8. Городенська К. Аналітичні тенденції в розвитку складу сполучників української мови. Рідний край. Полтава, 2008. № 2. С. 36 – 43.
 9. Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: зб.наук. праць. Вінниця, 2009. Вип. 11. С. 8 – 15.
 10. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. Київ, 1969.
 11. Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови. Київ, 2010.
 12. Загнітко А. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001.
 13. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Київ, 1961. Ч. ІІ. Синтаксис.
 14. Курс сучасної української літературної мови. У 2 т. За ред. Л.А. Булаховського. Київ, 1951. Т. ІІ. Синтаксис.
 15. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення. Київ, 1966.
 16. Русская грамматика. В 2 т. Москва, 1980. Т. 2. Синтаксис.
 17. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. Київ, 1994.
 18. Спільник Т.М. Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови: автореф. дис. … канд. філол. наук. Харків,2004.
 19. Спільник Т. Складні речення сучасної української мови із семантикою градації. Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістикознавство. Педагогіка. Методика: зб. наук. праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора С.В. Ломакович. Харків, 2008. С. 361 – 371.
 20. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.
 21. Сучасна українська літературна мова. За ред. А.П. Грищенка. Київ, 1993.
 22. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Київ, 2004.
 23. Bauer J. Klasifikace souvětí. Jazykovedné štúdie. Bratislava, 1959.
 24. Bauer J. Vývoj českého souvětí. Praha, 1960.
 25. Bauer J. Souřadné souvětí. Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české, ІІ. Praha, 1961.
 26. Havránek B., Jedlička A. Česká mluvnice. Praha, 1960.
 27. Kopečný Fr. Základy české skladby. Praha, 1962.
 28. Trávníček Fr. Mluvnice spisovné češtiny, ІІ. Skladba. Praha, 1956.