• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс

Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 81’373.612.2:82-98

КОНОНЕНКО Віталій Іванович –
доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: kzm@pnu.edu.ua

 

КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто лінгвокогнітивні засади категорії порівняння як вияву пізнавальної діяльності, вираження поняттєвої сутності предметів і явищ на ґрунті образного мовомислення. На матеріалі сучасного постмодерністського художнього мововжитку прослідковано мовностилістичні можливості формування порівняльного смислу за схожістю й суміжністю, засвідчено нові тенденції в словесній репрезентації уподібнення в його логіко-семантичній природі. Розуміння порівняльної категорії в образотвірній функції постає як проблема дослідження художнього дискурсу в його єдності та цілісності, шляхом залучення поширених фрагментів або закінчених текстів у мовно-естетичному вимірі.  

Ключові слова: порівняння, уподібнення, текст, дискурс, семантика, смисл, образ, метафора, метафоризація, алюзія, символ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Григорьев В.П. Поэтика слова. Москва, 1979.
 2. Єрмоленко С.Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ, 2009.
 3. Квятковский А. Поэтический словарь. Москва, 1966.
 4. Кондратенко Н.В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу. Київ, 2012.
 5. Кононенко В.І. Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень. Українська мова. 2017. № 2. C. 14 – 26.
 6. Кононенко В.І. Символи української мови. 2-ге вид. Київ; Івано-Франківськ, 2013.
 7. Кононенко В.І. Синоніміка синтаксичних конструкцій. Мова. Культура. Стиль. Київ; Івано-Франківськ, 2002. С. 102 – 117.
 8. Потебня О.О. Естетика і поетика слова. Київ, 1985.
 9. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973.
 10. Топоров В.Н. Тропы. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 1990. С. 520 – 521.
 11. Філософський енциклопедичний словник. Київ, 2002.