• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019 » ПЕРШІ ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ: ДОСВІД І ЗДОБУТКИ

ПЕРШІ ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ: ДОСВІД І ЗДОБУТКИ

Журнал «Українська мова» – №3 (71) 2019
УДК 81’246.2+272

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

ПЕРШІ ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ: ДОСВІД І ЗДОБУТКИ

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано основні результати проєкту, щойно завершеного співробітниками Інституту української мови НАН України в співпраці з міжнародними партнерами. Участь у проєкті дала змогу провести статистично достовірне масове опитування з проблем мовної ситуації та ставлення до мов в Україні та проаналізувати особливості функціонування української мови в основних сферах – офіційній, інформаційній, освітній, приватній. За три роки виконання проєкту проведено дві наукові конференції його учасників, у статті висвітлено основні дискусійні питання, обговорені на другій, підсумковій конференції, та зіставлено підходи до їх висвітлення представниками  різних країн.

Ключові слова:  білінгвізм, мовна ситуація, мовна поведінка, мовний конфлікт,  мови в освіті, інформаційний простір.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бовсуновська М.А. Мовна ситуація міста Житомира. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 44. Камянець-Подільський, С. 60 – 66.
 2. Бовсуновська М.А. Особливості мовної поведінки мешканців північного регіону України. Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value. 3. Nowy Sącz, Poland, 2018. С. 102 – 104.
 3. Данилевська О.М. Мовна ситуація в загальноосвітніх навчальних закладах України (за результатами соціолінгвістичного дослідження). Записки з українського мовознавства: Вип. 24. У 2-х томах. Т. 2: Зб. наук. праць. Opera in linguistic ukrainiana: Fascicullum 24.  Одеса, 2017. С. 28 – 43.
 4. Данилевська О.М. Мовна ситуація в українській шкільній освіті за оцінками респондентів масового опитування. Ukrajinistika na sveučilištu u Zagrebu: 20 Godina. Україністика в загребському університеті: 20 років. Упоряд. Ж. Челіч (Ž. Čelić), Т. Фудерер (T. Fuderer). Загреб, 2017. С. 166 – 177.
 5. Данилевська О.М., Фудерер Т.О. Ставлення до мови і щоденні білінгвальні практики мовців різних вікових груп. Борисфен. № 6. С. 8 – 13.
 6. Данилевська О.М. Масове опитування як основний метод діагностування мовної ситуації в українській шкільній освіті. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 21, № 1. 2018. С. 153 – 160.
 7. Данилевська О.М. Оцінні характеристики взаємодії української та російської мов у сучасній школі. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі»: Тези доповідей (Черкаси, 25 – 26 жовтня 2018 р.). Черкаси, 2018. С. 31 – 33.
 8. Данилевська О.М. Оцінка заходів мовної політики у сфері шкільної освіти і мова повсякденного спілкування. Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ. Матеріали міжнародної конференції (Львів, 22 – 23 листопада 2018 року). За ред. Г. Мацюк. Львів, 2018. С. 31 – 32.
 9. Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття. Київ, 2019.
 10. Данилевська О.М. Уявлення школярів про суржик у контексті посттоталітарних деформацій мовної ситуації в Україні на початку ХХІ століття. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 21, № 2. 2018. С. 90 – 99.
 11. Данилевська О.М. Посттоталітарні деформації мовної ситуації в українській шкільній освіті на початку ХХІ століття. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України). Голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2018. С. 197 – 213.
 12. Залізняк Г.М. Мова та євроатлантичний вибір киян під кутом мовних уподобань. Матеріали ХІВсеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 29 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 138 – 142.
 13. Залізняк Г.М. Мова як чинник державотворення України в соціологічному вимірі. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2017 року). Київ, 2017. С. 46 – 50.
 14. Масенко Л.Т. Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання. Українська мова. 2018. № 2. С. 20 – 35.
 15. Масенко Л.Т. Сучасні виклики, завдання й перспективи в освітній сфері України. Утвердження української мови в освіті та культурі. Матеріали наукової конференції (27 квітня 2017 р. Київ, 2017. С. 102 – 111.
 16. Матвеєва Н.Р. Мовна ситуація Києва (на матеріалі фокус-групових опитувань 2017 року). Studia Philologiса: збірник наукових праць. Київ, 2017. Вип. 9. С. 166 – 171.
 17. Матвеєва Н.Р. Поняття білінгвізму та диглосії в сучасному мовознавстві. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 44. С. 228 – 232.
 18. Матвеєва Н.Р. Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування 2017 року). Мова: класичне – модерне – постмодерне: збірник наукових статей. Київ, 2017. Вип. 3. С. 52 – 59.
 19. Матвеєва Н.Р. Мовна ситуація в столиці в другій половині ХІХ ст. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць. Вип. 24 – 25. Черкаси, 2018. С. 106 – 113.
 20. Матвеєва Н.Р. Двомовність у світлі психолінгвістичних досліджень. Дивослово. Київ, 2018. №11 (740). С. 42 – 44.
 21. Матвеєва Н.Р. Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України. Мова: класичне – модерне – постмодерне. Київ, 2018. Вип. 4. С. 142 – 154.
 22. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільгер. Київ, 2008.
 23. Руда О.Г. Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування). Мова: класичне – модерне – постмодерне: збірник наукових статей. Київ, 2017. Вип. 3. С. 59 – 68.
 24. Руда О.Г. Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації: очікування й реальність (за результатами масового опитування). Утвердження української мови в освіті та культурі. Матеріали наукової конференції (27 квітня 2017 р.).  Київ, 2017. С. 160 – 185.
 25. Руда О.Г. Законодавче врегулювання сфери ЗМІ й культури: державні пріоритети й суспільний запит. IX Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України). Київ, 2018. С. 511 – 521.
 26. Соколова C.О. Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема. Українська мова. 2018. № 1. С. 3 – 16.
 27. Соколова C.О. Мова і язик: інтерференція чи мовна концептуалізація? У просторі культури мови і стилю: Збірник наукових праць на пошану С.Я. Єрмоленко. Київ, 2019. С. 263 – 271.
 28. Соколова C.О. Мовна поведінка українськомовних українців: ситуаційні особливості. На сторожі слова: збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 353 –
 29. Соколова C.О. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування. Українська мова. 2017. № 3. С. 25 – 39.
 30. Соколова C.О. Українська мова як державна: теорія і практика. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 150-річчя Національної академії України). Київ, 2018. С. 97 – 111.
 31. Соколова C.О., Данилевська О.М. Мовна ситуація в школах України. Українська мова. 2018. № 3. С. 3 – 27.
 32. Соколова C.О., Залізняк Г.М. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. 2018. № 2. С. 3 – 19.
 33. Соколова С.О., Данилевська О.М., Руда О.Г. Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних. Слов’янські обрії: доп. укр. учасн. XVI Міжнар. з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20–27 серп. 2018 р.). Київ, 2018. Вип. 9. С. 145 –