• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду

Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161.2’04’42’36

НАЄНКО Галина Михайлівна –
доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601
E-mail: halynanaienko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0485-5068

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано засоби вираження складників смислової структури граматик Лаврентія Зизанія (1596) та Мелетія Смотрицького (1619) як зразків наукових текстів середньоукраїнського періоду. Спираючись на метод моделювання смислової структури наукового тексту, автор робить висновок про їх належність  до різних типів: більш архаїчного, пов’язаного з античними й середньовічними традиціями (граматика Лаврентія Зизанія) та новітнього – з виразними тенденціями до позначення авторства, перспективними прийомами сегментації, розвинутим метатекстом.

Ключові слова: історія української мови, історія українського мовознавства, науковий дискурс / текст, смислова структура наукового тексту, Лаврентій Зизаній, Мелетій Смотрицький.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ГЗ – Лаврентий Зизаний. Грамматика. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е.А. Кузьминовой; предисл. Е.А. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. Москва, 2000. С. 29 – 113.
 • ГСм – Мелетий Смотрицкий. Грамматики Славенскиѧ правилное Сvнтаґма. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е.А. Кузьминовой; предисл. Е.А. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. Москва, 2000. С. 129 – 470.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Визгин В.П. Религия – наука – эзотерическая традиция: инверсия соотношения. Философия науки в историческом контексте: сб. ст. в честь 85-летия Н.Ф. Овчинникова. СПБ, С. 13 – 46.
 2. Возняк М. Граматика Лаврентія Зизанїя з 1596 р. Львів, 1911.
 3. Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века. Богословие в культуре Средневековья. Київ, 1992. С. 5 –
 4. Захарьин Д.С. Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик 15 – середины 18 века: автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 1995. 21 с.
 5. Зубов М.І. Лінгвотекстологія середньовічних слов’янських повчань проти язичництва. Одеса, 2004.
 6. Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. Москва, 2008.
 7. Котюрова М. П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование. Москва, 2008.
 8. Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI – початку ХVII ст. Острог, 2007.
 9. Крымский С.Б., Попович М.В. Пути формирования нового знания в современной науке. Київ, 1983.
 10. Кузьминова Е.А., Ремнева М.Л. Предисловие. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост., подг. текста, науч. коммент. и указатели Е.А. Кузьминовой; предисл. Е.А. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. Москва, 2000. С. 3 – 24.
 11. Мечковская Н. Б. Язык и религия. Москва, 1998.
 12. Наєнко Г.М. Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні. Київ, 2013.
 13. Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту: автореф. Дис. … доктора філол. наук. Київ, 2014. 34 с.
 14. Німчук В.В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства. Грамматїки славенскїѧ правилное сvнтаґма. Єв’є, 1619. Підгот. до друку і вступ. ст. В.В. Німчука. Київ, 1979. (Пам’ятки української мови).
 15. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV – XVII ст. Київ, 1985.
 16. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992. С. 49 – 78.
 17. Пелешенко Ю.В. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХIII – ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Київ, 2004.
 18. Пещак М.М. Розвиток давньоукраїнського і староукраїнського наукового тексту. Київ, 1994.
 19. Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. Москва, 2005.
 20. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. Москва, 1994.
 21. Хомутова Т.Н. Научный текст: интегральный подход. Челябинск, 2010.
 22. Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. Лингвистический и социокультурный анализ. Москва, 2011.