• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Термінологічні уточнення базових понять прецедентності

Термінологічні уточнення базових понять прецедентності

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161.2’373.46

ПЕТРЕНКО Анастасія Сергіївна –
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови, НАН України
вул. Грушевського, 4, Київ, 01001
E-mail: SinitsaSinitsaSinitsa@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3328-4842

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті зосереджено увагу на точності вживання термінопонять когнітивної лінгвістики. Ґрунтуючись на загальноприйнятих визначеннях термінів «прецедентний феномен», «прецедентна одиниця», авторка простежує, як використовують ці номінації дослідники, і пропонує власне визначення терміна «прецедентна мовна одиниця». Його окремішний зміст обґрунтовано в статті з покликанням на диференційні ознаки уживаних у когнітивній лінгвістиці термінів.

Ключові слова: прецедентний феномен, прецедентна одиниця, прецедентна мовна одиниця.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ПА – прецедентний артефакт.
 • ПВ – прецедентне висловлювання.
 • ПГід – прецедентний гідронім.
 • ПІ – прецедентне ім’я.
 • ПМО – прецедентна мовна одиниця.
 • ПО – прецедентна одиниця.
 • ПОс – прецедентна особистість.
 • ПС – прецедентне словосполучення.
 • ПТ – прецедентний текст.
 • ПТоп – прецедентний топонім.
 • ПФ – прецедентний феномен.
 • ПФр – прецедентний фразеологізм.
 • ПЦ – прецедентна цитата.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Адзинова А.А. Явление прецедентности в заглавиях креолизованных текстов (на материале языка глянцевых журналов): автореф. дисс. канд. філол. наук: 10.02.01. Майкоп, 2007.
 2. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ, 2007. С. 79 – 181.
 3. Богданова І.В. Сугестивний потенціал прецедентних одиниць в українському медійному дискурсі початку ХХІ ст. Вінниця, 2016.
 4. Бойко О.О. Роль прецедентних висловлювань у сучасному українському фентезі (на матеріалі творів Дари Корній «Гонихмарник» і Макса Фрая «Казки старого Вільнюса»). Записки з українського мовознавства. 2018. № 25. С. 97 – 105.
 5. Голубева Н.А. Слово. Текст. Дискурс. Прецедентные единицы. Язык, коммуникация и социальная среда. Выпуск 7. Воронеж, 2007. С. 152 – 168.
 6. Казимирова И.А. Представление терминополя прецедентности в словаре лингвистических терминов. Edukacja dla przyszłości. Białystok: Wyźsza Szkoła Finansόw i Zarządzania w Białymstoku, 2010. T. VIІІ. S. 143 – 151.
 7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва, 2007.
 8. Красных В.В. Система прецедентных феноменов в контексте современных исследований. Язык, сознание, коммуникация. 1997. Вып. 2. С. 5 – 12.
 9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Москва, 2002.
 10. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. Москва, 2003.
 11. Моисеенко Л.В. Применение концептуально-фреймовых моделей для интерпретации прецедентных единиц. Перспективы глобального мира сквозь призму испанского языка и культуры: исследования и преподавание. Доклады и тезисы IV международной научной конференции испанистов (01 – 04.04.2010). Москва, 1010. С. 265 – 269.
 12. Моисеенко Л.В. Лингвокогнитиные основы теории прецедентности: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.19. Москва, 2015.
 13. Рубцова С.Ю. Актуализация прецедентных мифонимов в дискурсивном пространстве английского языка (на примере прецедентных единиц «Apollo» / «Apollonian» и «Dionysus» / «Dionysian»). Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2019. Том 12. Вып. 6. C. 169 – 174.
 14. Руда О.Г. Прецедентність як ознака мовного ладшафту Києва. Мова: класичне модерне постмодерне: збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 2. С. 163 – 174.
 15. Сахарук І.В. Прецедентні одиниці як засіб реалізації сугестії в українському медійному дискурсі. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 13. Кривий Ріг, 2015. С. 337 – 345.
 16. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Київ – Полтава, 2011.
 17. Слышкин Г.Г. «От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе». Москва, 2000.
 18. Сюта Г.М. Текст як об’єкт пізнання і поняття теорії прецедентності. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич, 2017. С. 214 – 222.
 19. Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании русской языковой картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина. Москва, 1988. С. 173 – 204.
 20. Шевченко М. Прецедентні феномени в системі навчання української мови як іноземної. Studia Ukrainica Posnaniensia. Vol. III. 2015. С. 311 – 315.