• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019 » Уваги до проблеми авторських термінів

Уваги до проблеми авторських термінів

Журнал «Українська мова» – №4 (72) 2019
УДК 811.161.2’373.46

ВАСЕЦЬКА Оксана Іванівна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8605-0388

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено проблеми, пов’язані з вивченням поняття «авторський термін», зокрема представлено неусталеність поглядів на аналізоване явище; подано способи розв’язання питань авторського термінотворення; обґрунтовано потребу подальшого опрацювання проблеми термінологійного мислення, репрезентованого в авторських термінах і терміносистемах.

Ключові слова: автор, авторський термін, авторська термінотворчість, термінотет.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Болдырев Н.Н. Интерпретирующая функция языка. Вестник Челябинского государственного университета. № 33 (248). С. 11 – 16.
 2. Большакова Е.И., Баева Н.В., Васильева Н.Э. Структурирование и извлечение знаний, представленных в научных текстах. Девятая Национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2004. Труды конференции в 3-х томах. Т.  Москва, 2004.
 3. Васецька О.І. Формальна та семантична варіантність синтаксичних термінів: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2018. 18 с.
 4. Васильева Н.В. О терминологическом мышлении. Когнитивные исследования языка. Вып. XX: От когнитивной лингвистики к когнитивному терминоведению: Сб. науч. трудов. Отв. ред. вып. Л. А. Манерко. Тамбов, 2015. С. 185 – 192. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23800176
 5. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. Москва, 2008.
 6. Гринев-Гриневич С.В., Гринева В.П., Минкова Л.П., Скопюк Т.Г. Указатель терминологических диссертаций. Белосток – Москва, 2006.
 7. Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Т. 1. Донецьк.
 8. Иванова Г.А. Синонимы в терминологической системе метаязыка лингвистики. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. Вып. 6(2). С. 199 – 203. URL: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/ 99999999_West_2011_6/44.pdf.
 9. Казимирова І.А. Словник авторської фахової метамови в типології історико-термінологічних словників. Система і структура східнослов’янських мов. 2015. Вип. 8. С.23 – 31.
 10. Карпіловська Є.А. Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази Українська мова. 2018. № 1(65). С.17 – 29.
 11. КозловскаяН.В. Авторский философский термин как объект лингвистического описания. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskiy-filosofskiy-termin-kak-obekt-lingvisticheskogo-opisaniya.
 12. Колоїз Ж.В. Оказіоналізми в лексикографії. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Вип. 8. С. 97 – 114.
 13. Куньч З.Й. Умотивованість терміна як передумова стандартизації науково-технічної термінології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 620: Проблеми української термінології. С.70 –
 14. Кухно И. Ю., Сложеникина Ю. В., Растягаев А. В. Авторский термин и авторская терминология Льва Николаевича Гумилева. Самара, 2019.
 15. Лаптева О.А. Внутристилевая эволюция современной русской научной прозы. Развитие функциональных стилей современного русского языка. Москва, 1968.
 16. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Т. 1. Київ, 2007.
 17. Миславський В.Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Харків. 2007.
 18. Регушевський Є. С. «Ковані слова». Українська мова: Енциклопедія. Київ, С. 268.
 19. Романюк Ю. В. Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Т. 49. С. 245– 258. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017.
 20. Снєжик О.П. Особливості перекладу авторських термінів французького соціологічного дискурсу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. XX. 2013. С. 271 – 275.
 21. Табанакова В.Д. Авторский термин: знаю, интерпретирую, перевожу. Тюмень