• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Антонімія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові

Антонімія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.161.2’373

І.В. ДЕНИСОВЕЦЬ,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства, заступник декана гуманітарного факультету, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36000
E-mail: denysovets.ira@gmail.com
https://ORCID.ID/0000-0002-1424-1652

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті узагальнено теоретичні засади вивчення лексичної та словотвірної антонімії в сучасному мовознавстві. Простежено виокремлення поняття «словотвірна антонімія» у працях українських і закордонних лінгвістів. Схарактеризовано використання словотворчих префіксів і суфіксів для формування антонімійних відношень. Проаналізовано іменникові, прикметникові та дієслівні антонімійні пари, утворені двома спільнокореневими словами, протиставлення яких уможливили як питомі, так і запозичені словотворчі афікси. Установ лено переважання серед спільнокореневих антонімійних пар префіксів із семантикою проти лежності та заперечення.

Ключові слова: лексична антонімія, словотвірна антонімія, антонімійні відношення, антонімія словотворчих засобів, словотвірні антоніми, антонімійні спільнокореневі пари.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Москва, 1954.
 2. Виноградов В.В. Проблемы морфематической структуры слова и явление омонимии в славянских языках. Славянское языкознание. VI международный съезд славистов. Москва, 1968. С. 53—119.
 3. Гвоздева Е.В. Становление антонимических отношений в словообразовательных гнездах с вершинами начать и конец. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2016. № 4. С. 75—78.
 4. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. Москва, 1977.
 5. Дячук Т.М. Специфіка антонімії в сучасній соціально•економічній лексиці. Україн ська мова: З минулого в майбутнє: (До 200 річчя виходу в світ «Енеїди» Івана Котлярев ського). Київ, 1998. С. 129—132.
 6. Емельянова С.А. О глагольных антонимичных словообразовательных гнездах в современном русском языке. Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982. С. 130—133.
 7. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Івано-Франківськ — Львів, 2007.
 8. Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення. Кривий Ріг, 2015.
 9. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. Харків, 1977.
 10. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови. Харків, 2006.
 11. Минина Л.И., Бартков Б.И. Количественное исследование деривационной синонимии и антонимии современного русского языка. Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии. Владивосток, 1986. С. 86—89.
 12. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке: Семантический анализ противоположностей в лексике. Москва, 1973.
 13. Новиков Л.А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание. Москва, 1985. С. 5—30.
 14. Очилова Н.Н. Словообразовательная антонимия русского языка в аспекте семантического отражения. Вестник Санкт Петербургского университета. Санкт-Петербург, 2012. Вып. 4. С. 86—91.
 15. Пардаев А.С. Структурные типы антонимических словообразовательных гнезд глаголов в современном русском языке. Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982. С. 139—144.
 16. Пардаев А.С. Антонимия русского языка в словообразовательном аспекте. Ташкент, 2010.
 17. Пешковский А.М. Избранные труды. Москва, 1959. С. 175—177.
 18. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. Київ, 1999.
 19. Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. Київ, 2006.
 20. Саидова С.М. Отраженная антонимия в адъективных словообразовательных гнездах. Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1989. С. 84—88.
 21. Саидова С.М. Словообразовательные антонимы в словарях антонимов русского языка.Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1980. С. 201—209.
 22. Саидова С.М. Словообразовательная антонимия в русском языке. Актуальные пробле мы русского словообразования. Ташкент, 1980. С. 144—148.
 23. Саидова С.М. Структура адъективных антонимичных гнезд. Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982. С. 136—139.
 24. Словотвір сучасної української літературної мови. Київ, 1979.
 25. Сучасна українська літературна мова. За ред. А.П. Грищенка. Київ, 1997.
 26. Тараненко О.О. Розвиток антонімічних відношень у багатозначних словах. Українська мова і література в школі. 1977. № 1. С. 32—39.
 27. Тараненко О.О. Антоніми Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 28—30.
 28. Тараненко К.В. Прагматичний потенціал антонімії української мови. Дніпро, 2017.
 29. Тихонов А.Н., Емельянова С.А. Антонимы и словообразование. Вопросы русского и общего языкознания. Ташкент, 1976. № 501. С. 126—131.
 30. Тихонов А.Н. Антонимия гнезд однокорневых слов в современном русском языке.Словообразовательное гнездо и принципы его описания. Москва, 1997. С. 14—15.
 31. Тихонов А.Н., Саидова С.М. Антонимия лексическая и антонимия словообразова тельная. Русский язык в школе. 1980. № 4. С. 67—71.
 32. Тихонов А.Н., Пардаев А.С. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации русской лексики. Отраженная синонимия. Отраженная омонимия. Отраженная антонимия. Ташкент, 1989.
 33. Фінкель О.М. Прикметники з префіксом без і їх однокореневі антоніми. Українська мова і література в школі. 1967. № 7. С. 22—26.
 34. Шмелёв Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. Москва, 1973.