• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020 » NOMINA ABSTRАCTA НА -К(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

NOMINA ABSTRАCTA НА -К(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
УДК 811’161.2’373.611

Т.В. СІРОШТАН,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72300

E-mail: tanyasiroshtan1982@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0389-8082

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  У статті простежено динаміку лексико-словотвірних типів абстрактів на ‑к(а) в історії української мови, з’ясовано продуктивність цього форманта. Встановлено, що іменники з таким значенням вживалися вже в праслов’янській мові й набули значного поширення впродовж наступних періодів. Доведено, що основною функцією суфікса -к(а) при продукуванні абстрактів стало оформлення словотвірної структури назв опредметнених дій.

Ключові слова: історичний словотвір, nomina abstrаcta, лексико-словотвірний тип, словотвірна структура, суфікс -к(а).

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

АЖ 1635 – Справи актової книги Житомирського гродського уряду 1635 року. Акти Житомирського гродського уряду 1590 р., 1635 р. Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко. Житомир, 2004. С. 90–197.
Арк – Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. Т. 1–2. Луцьк, 2000.
Б-Н – Білецький-Носенко П. Словник української мови. Підгот. до вид. В.В. Німчук. Київ, 1966.
Гр – Словарь української мови. Зібр. ред. журн. «Киев. старина». Упорядкував з дод. власн. матеріалу Б. Грінченко. Київ, 1907–1909. Т. 1–4.
ДДГ – Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. Зб. документів. Упоряд., автор передмови та комент. В.Й. Горобець. Київ, 1993.
Дубр – Дубровський В. Словник московсько-український. Київ, 1918.
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. У 7 т. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1982–2012. Т. 1–6.
КЗ – Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті. Підгот. тексту І.П. Чепіги. Київ, 1971.
Крим – Електронна версія російсько-українського словника Української Академії Наук 1924–1933 рр. За ред. А. Кримського та С. Єфремова: А–П. Підгот. О. Телемко. Київ, 2007.
ЛРК – Лохвицька ратушна книга другої половини ХVІІ ст. Підгот. до видання О.М. Маштабей, В.Г. Самійленко, Б.А. Шарпило. Київ, 1986.
ЛСІ 2007 – Коротич К., Лук’яненко С., Нелюба А. та ін. Лексико-словотвірні інновації (2007): Словник. За ред. А. Нелюби. Харків, 2009.
ЛСІ 2014 – Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014). За ред. А. Нелюби. Харків, 2015.
ПЛ – Приватні листи ХVІІІ ст. Підгот. до вид. В.А. Передрієнко. Київ, 1987.
РусДн – Русалка Днhстровая. Фотокопія з вид. 1837 р. Вступна стаття О.І. Білецького. Київ, 1972.
СДЯ – Словарь древнерусского языка (ХI–ХIV вв.). Т. 1–4. Гл. ред. Р.И. Аванесов. Москва, 1998–2008.
СлРЯ – Словарь русского языка ХІ–ХVІІ вв. Вып. 1–28. Москва, 1975–2008.
СМШ – Словник мови Шевченка: у двох томах. Т. 1–2. Київ, 1964.
Ср – Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1893–1912.
ССУМ – Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст. У 2 т. Київ, 1977–1978.
СУМ – Словник української мови. Київ, 1970–1980. Т. 1–11.
СУМ ХVІ–п.п.ХVІІ – Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Вип. 1–16. Львів, 1994–2013.
ТимчМат – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVІІІ ст. У 2 кн. Підгот. до вид. В.В. Німчук, Г.І. Лиса. Київ – Нью-Йорк, 2003.
УВ – Устав князя Володимира про десятини, суди та про людей церковних ХІ–ХІІ ст. у списках ХІV–ХVІ ст. Німчук В. Хрестоматія з історії української мови ХІ–ХІІІ ст. Житомир, 2015. С. 221–225.
УмСп – Уманецъ М. и Спилка А. Русско-украинскій словарь. Берлін, 1924.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд. Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 1–39. Москва, 1974–2014.
Sławski – Sławski F. Słownik prasłowiański. T. 1–3. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdan’sk. 1974–1979.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоусенко П.І., Іншакова І.О., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). Запоріжжя – Кривий Ріг, 2010.
 2. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1966.
 3. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. Москва, 2005.
 4. Клименко Н.Ф. Універбація. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 749.
 5. Медведовська Н.В. Розвиток абстрактної лексики в ранньонімецькій мові (на матеріалі полемічних текстів XVII ст.): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2003. 20 с.
 6. Микитюк О.Р. Українські абстрактні іменники в загальновживаній і термінній лексиці: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 1997. 282 с.
 7. Піскозуб З.Ф. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05. Київ, 2003. 24 с.
 8. Полюга Л.М. Абстрактна лексика. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 7–8.
 9. Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика ХІV – першої половини ХVІІ ст. Київ, 1991.
 10. Ренчка І. Лексикон тоталітаризму. Передм. Л.Т. Масенко. Київ, 2018.
 11. Семенюк С.П. Формування словотвiрної пiдсистеми назв самиць у новiй українськiй мовi. Українська мова. 2012. № 1. С. 81–95.
 12. Семенюк С.П. Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2000. 273 с.
 13. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. Ч.І. Київ, 1964.
 14. Сіроштан Т.В. Іменники з абстрактним значенням у лексичній системі праслов’янської мови. Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців. Мелітополь, 2017. С. 91–111.
 15. Тома Н.М. Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики у творах Петра Могили: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2011. 227 с.
 16. Фаріон І.Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей). Івано-Франківськ, 2013.
 17. Шадура В.О. Абстрактна лексика. Питання східнослов’янської лексикографії ХІ–XVII ст.: матеріали симпозіуму. Київ, 1979. С. 89–90.
 18. Sławski F. Słownik prasłowiański. T. 1–3. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk. 1974–1979.
 19. Wojtyła-Świerzowska Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka. Formacje tematyczne. PAN. Prace Sławistyczne. 30. Wrocław – Warszawa, 1992.