• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020 » ФОРМУВАННЯ ОЙКОНІМНОЇ СИСТЕМИ В ДАВНОЗАСЕЛЕНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСЕЛЕНЬ СУЧАСНИХ ВІННИЧЧИНИ ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ)

ФОРМУВАННЯ ОЙКОНІМНОЇ СИСТЕМИ В ДАВНОЗАСЕЛЕНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСЕЛЕНЬ СУЧАСНИХ ВІННИЧЧИНИ ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ)

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020
УДК 81’373.21: 81’373.611

С.О. ВЕРБИЧ, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: sviatoverb@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-4671-1898

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:  У статті закцентовано увагу на особливостях становлення ойконімікону Поділля в межах сучасних Вінницької та Хмельницької областей від часу першофіксації конкретної назви до сьогодні, проаналізовано основні структурно-дериваційні типи назв поселень цих регіонів, установлено, що характерною рисою ойконімів досліджених територій є наявність багатьох назв, утворених за архаїчними словотвірними моделями, що вказує на давній характер заселення цих теренів.

Ключові слова: апелятив, антропонім, історія Поділля, ойконім, ойконімна система, словотвірна модель.

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Арм. – Армяне в Украине. Карта. Б. м. і р.

АТП – Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. Видання перше. Київ, 1947.

АТУ 1987 – Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій на 1 січня 1987 року. Київ, 1987.

АТУ 2012 – Україна: Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 січня 2012 р.). Київ, 2012.

АЮЗР – Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1859–1914. Ч. І–VIII.

Вітков. – Вітковський В.М., Шибалова С.В. Гнівань. Літературно-документальне видання. Вінниця, 2018.

Волости – Волости и важнейшие селения европейской России. По данным обследования, проведенного статистическими учреждениями Министерства Внутренних Дел, по поручению Статистического Совета. Вып. ІІІ. Губернии Малороссийские и Юго-Западные. Санкт-Петербург, 1885.

ГКУ – Вавричин М. Генеральна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1648 р. Вавричин М. Відтворення України: історія, картографія, краєзнавство, біограф істика. Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак. Львів, 2012. С. 180–222.

Данил. – Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк, 1997.

Докум. БВ – Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. Упоряд. М. Крикун, О. Піддубняк. Львів, 2008.

ЕІУ – Енциклопедія історії України. Голова редкол. В.А. Смолій. Київ, 2003–2013. Т. 1–10.

Електронний ресурс: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rf7571=2343

ЕСЛГНПР – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Відп. ред. О.С. Стрижак. Київ, 1985.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: У 7 т. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1982–2012. Т. 1–6–.

ЕУ – Енциклопедія українознавства. Гол. ред. В. Кубійович. Перевидання в Україні. Львів, 1993–2003. Т. 1–11.

Заим. – Заимов Й. Български именник. София, 1977.

ІМСВнц. – Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Вінницька область. Київ, 1972.

ІМСХ – Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю.Й. Сіцінського і М.І. Теодоровича). Навч. посібник. Упоряд. Тимощук О. Хмельницький, 2011.

ІМСХм. – Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Хмельницька область. Київ, 1971.

Крик. 2008 – Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI–XVIII століттях: Статті і матеріали. Львів, 2008.

Крик. 2011 – Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині XVII століття. Крикун М. Подільське воєводство у XVXVIII століттях. Статті і матеріали. Львів, 2011. С. 155–330.

Крик. 2012 – Крикун М. Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській конфедерації. Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVIXVIII століттях: Статті і матеріали. Львів, 2012. С. 358–409.

Крик. 2015 – Крикун М. Документи Комісарського суду Подільського воєводства 1678–1679 років. Львів, 2015.

Лич. – Личук С.В. Словник народних географічних назв Івано-Франківщини. Івано-Франківськ, 2018.

Мар. – Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Отв. ред. Н.И. Толстой, В.В. Мартынов. Москва, 1968. С. 206–255.

Михайл. 2003 – Михайловський В. Населені пункти Західного Поділля та Подільського воєводства (1402–1444 рр.) у світлі королівських, великокнязівських та старостинських документів. Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. праць. Відп. ред. М.Ф. Дмитрієнко. Київ, 2003. Ч. 6. С. 213–239.

Михайл. 2004 – Михайловський В. Надання земельної власності у Подільскому воєводстві за панування Владислава ІІІ (1434–1444). Український археографічний щорічник. Нова серія. Голова редкол. П. Сохань. Київ; Нью-Йорк, 2004. Вип. 8/9. С. 227–265.

ММУВнц. – Малі міста України. Вінницька область: бібліографічний покажчик. Уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова. Київ, 2016.

ОАНС – Общий алфавит наименованиям селений, находящихся под запрещением от 1829 по 1865 год. Санкт-Петербург, 1867.

Похил. – Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, находящихся в пределах губернии. Собр. Л. Похилевич. Біла Церква, 2005.

Редьк. – Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: у 2-х т. Львів, 2007.

СГУ – Словник гідронімів України. Ред. кол.: А.П. Непокупний, К.К. Цілуйко, О.С. Стрижак. Київ, 1979.

ССУМ – Словник староукраїнської мови XIV–XV століть. Ред. Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький. Київ, 1977–1978. Т. 1–2.

ТОПГ – Топографічний опис Подільської губернії 1799 р. Вінницький, Ямпільський, Брацлавський повіти. За ред. Легуна Ю.В. Вінниця, 2017.

Труды – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып. 9: Приходы и церкви Подольской епархии. Под ред. Е. Сецинского. Каменецъ-Подольск, 1901.

ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Гал. рэд. Г.А. Цыхун. Мінск, 1978–2010. Т. 1–13.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Под ред. О.Н. Трубачева, А.Ф. Журавлева, Ж.Ж. Варбот. Москва, 1974–2018. Вып. 1–41–.

Bezlaj – Bezlaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1977–2007. Kn. I–V.

LM №7 – Lietuvos Metrika. Kn. 7 (1506–1539). Parengė J. Jarienė, L. Karalius, D. Antanavičius. Vilnius, 2011.

Pułaski – Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Serya trzecia. Kraków, 1906.

RGN – Russisches geographisches Namenbuch. Begr. von M. Vasmer. Wiesbaden, 1962–1981. Bd. I–X.

Rymut – Rymut K. Nazwiska polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. Kraków, 1999–2001. T. I–II.

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880–1902. T. I–XV.

Źdz. – Źródła dziejowe. Wyd. A. Jabłonowski. Warszawa, 1876–1915. T. I–XXIV.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонюк М. Через віхи історії. Вінниця, 2006. Ч. І.
 2. Безлай Ф. Назвотворчий процес у словенській мові. Повідомлення Української ономастичної комісії. Відп. ред. К.К. Цілуйко. Київ, 1967. Вип. 4. С. 11–14.
 3. Бучко Д.Г. Українські топоніми на –івці, –инці в XIV–XV ст. Питання історії української мови. Відп. ред. Л.Л. Гумецька. Київ, 1970. С. 88–101.
 4. Бучко Д.Г. Надзбручанські топоніми на –івці, –инці. Питання сучасної ономастики: Доповіді та повідомлення IV Республіканської ономастичної конференції (1–4 жовтня, Одеса). Київ, 1976. С. 216–223.
 5. Бучко Д. До проблеми ойконімів України на –ани (-яни). Acta onomastica. 2008. R. 2. С. 60–70.
 6. Бучко Д. Аналіз ойконімії конкретного регіону крізь призму номінації (на матеріалі ойконімії Тернопільщини). Prace Komisji językoznawczej [Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk. Wydział filologiczno-filozoficzny. Komisja językoznawcza]. T. 56: Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Pod red. Sarnowskiej-Giefing і М. Graf. Poznań, 2010. S. 315–324.
 7. Васильев В.Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005.
 8. Вербич С.О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини). Мовознавство. 2016. №1. С. 31–54.
 9. Вербич С.О. Назви поселень Чернівеччини: історико-етимологічний словник. Чернівці, 2019.
 10. Винокур І.О. Історія лісостепового Подністров’я та Південного Побужжя (від кам’яного віку до середньовіччя). Київ – Одеса, 1975.
 11. Винокур І.С. Формування і розвиток східнослов’янського етносу на Поділлі і Волині у І тис. н. е. Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам’янець-Подільський, 2004. С. 33–38.
 12. Григоріїв Н.Я. Поділля. Географічно-історичний нарис (репринтне видання). Кам’янець-Подільський, 2003.
 13. Грушевский М. Барское староство. Исторические очерки (XV–XVIII в.). Киев, 1894.
 14. Гумецька Л.Л. З приводу імені Гостята в Новгородській берестяній грамоті №9. Друга республіканська ономастична нарада: Тези доп. Київ, 1962. С. 165–166.
 15. Дашкевич Я. Україна і Схід. Упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк. Львів, 2016.
 16. Дика Л.Л. Ойконіми Вінниччини, мотивовані слов’янськими особовими іменами. Студії з ономастики та етимології. 2007. Відп. ред. В.П. Шульгач. Київ, 2007. С. 86–97.
 17. Дика Л.Л. Лексико-словотвірна характеристика ойконімійної системи Барщини XV–XX ст. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Гол. ред. М.Є. Скиба. Хмельницький, 2013. Вип. 6. Ч. 2. С. 114–124.
 18. Желєзняк І.М. Київський топонімікон. Київ, 2013.
 19. Карпенко Ю.А. Топонимическая реконструкция географии и географическая реконструкция топонимии. Actes du XIe Congres international des Sciences onomastiques (Sofia, 28.VI–04.VI.1972). Sofia, 1974. T.  С. 465–473.
 20. Карпенко Ю.О. Топоніміка гірських районів Чернівецької області. Конспект лекцій. Чернівці, 1964.
 21. Козлова Р.И. Античная этнонимия: Βоράνоι, ’Аβоράκη, Βоρоύσκоι. Студії з ономастики та етимології. 2014. Відп. ред. В.П. Шульгач. Київ, 2014. С. 26 – 45.
 22. Кордуба М. Що нам кажуть назви осель? Львів, 1938.
 23. Купчинський О.А. З історіографії найдавніших українських і слов’янських топонімів та деякі завдання їх дослідження в Україні. Купчинський О.А. Вибрані статті та матеріали. Т. 1: Студії з історії української мови та ойконімії. Львів, 2011. С. 131–151.
 24. Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України. Київ, 2014.
 25. Малаков Д.В. По Брацлавщине (от Винницы до Тульчина). Москва, 1982.
 26. Малаков Д. Минувшина Немирова. Київ, 2008.
 27. Мароевич Р. Методологические вопросы реконструкции древнеславянских топонимов. Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 76–78.
 28. Мельник В.Ф. Мій любий край, моє Поділля. Вінниця, 2012.
 29. Наулко В.І., Перковський А.Л. Етнічна історія Поділля. Поділля: історико-географічне дослідження. Артюх Л.Ф., Галушок В.Г., Балтарович З.Є. та ін. Київ, 1994. С. 34–62.
 30. Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. Москва, 1983.
 31. Німчук В.В. Українська ономастична термінологія (проект). Повідомлення Української ономастичної комісії. Відп. ред. К.К. Цілуйко. Київ, 1966. Вип. 1. С. 24–43.
 32. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. 2-е изд., испр. и доп. Москва, 1973.
 33. Приходнюк О.М. Слов’яни на Поділлі (VI–VII ст. н. е.). Київ, 1975.
 34. Рибак І.В. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьогодення: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2002.
 35. Римут К. Происхождение параллелизма –owic– / –іс– в западнославянских патронимических формах. Rymut K. Szkice onomastyczne і historycznojęzykowe. Kraków, 2003. С. 72–77.
 36. Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов. Восточнославянская ономастика. Отв. ред. А.В. Суперанская. Москва, 1972. С. 9–89.
 37. Селищев А.М. Труды по русскому языкознанию. Язык и общество. Т. 1. Язык и общество. Сост. Б.А. Успенский, О.В. Никитин. Москва, 2003.
 38. Таранец С.В. Подолье. Традиционная культура и повседневная жизнь русских старообрядцев в ХХ – начале ХХІ веков: Альбом. Отв. ред. Г.В. Боряк. Киев, 2016.
 39. Торчинська Н.М., Торчинський М.М. Словник власних географічних назв Хмельницької області. Хмельницький, 2008.
 40. Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів). Львів, 2004.
 41. Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення). Львів, 2006.
 42. Царалунга І. Українські топоніми на –ани (-яни). Хмельницький, 2007.
 43. Царенко С. Вінницька спадщина Ольговичів і нащадків чернігівського дворянства: структура княжого господарства за щойно виявленими пам’ятниками писемності, археології й топоніміки. Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. Голова редкол. О.Б. Коваленко. Чернігів, 2017. С. 157–159.
 44. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року). Вінніпег, 1984. Т. 1.
 45. Цілуйко К.К. Спільні проблеми топоніміки і діалектології. Праці ХІ Республіканської діалектологічної наради. Відп. ред. Ф.Т. Жилко. К., 1965. С. 51–58.
 46. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. Львів, 2005.
 47. Чучка П. Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. Ужгород, 2011.
 48. Шкробот П., Слободянюк П. Кремінна (Кременна). Історико-етнографічний нарис. Тернопіль, 2017.
 49. Шульгач В.П. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). Київ, 1998.
 50. Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. Київ, 2008. Ч. І.
 51. Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. Київ, 2015. Ч. ІІ.
 52. Laskowski R. Kontynuanty prasłowiańskiego przyrostka *-ynji w języku polskim. Język polski. 1962. T.  Z. 3. S. 171–187.
 53. Milewski T. Dwa ujęcia problem granic prasłowiańskiego obszaru językowege. Rocznik Slawistyczny. 1960. T. XXI. Cz.  S. 41–76.
 54. Rzetelska-Feleszko Е. Związki i rożnice językowe na obszarze Pomorske-Wielkopolskim w świetlie nazw miejscowych. Onomastica. 1989. R. XXXIII. S. 5–30.
 55. Rzetelska-Feleszko E. Nazwy miejscowe. Polskie nazwy własne: encyclopedia. Warszawa; Kraków, 1998. S. 191–230.
 56. Sędzik W. Z problematyki praslowiańskich kompozytów: Studia z językoznawstwa slowiańskiego. Pod red. F. Sławskiego, H. Mieczkowskiej. Kraków, 1995. S. 191–194.