• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021 » МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ Й ПОСЛУГ

МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ Й ПОСЛУГ

Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021
УДК 81’272

М.О. ГОНТАР, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: hontar.m@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1768-2805

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті зроблено спробу проаналізувати мовну політику української держави у сфері торгівлі й послуг. Розглянуто нормативно-правові акти, що визначають статус української та інших мов, а також порядок їхнього застосування в досліджуваній сфері, зокрема cтаттю 10 Конституції України, мовні закони та законодавчі акти, що регулюють різні аспекти надання інформації про товари й послуги споживачам. Особливу увагу приділено аналізові Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що є потужним інструментом для зміни мовної ситуації в царині торгівлі й послуг.

Ключові слова: соціолінгвістика, мовна політика, сфера торгівлі й послуг, українська мова.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон не двох, а трьох «К»: «Кремля – Ківалова – Колесніченка» скасовано. Що далі? Укрінформ. 2018. 1 березня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2413727-zakon-ne-dvoh-a-troh-k-kremlakivalovakolesnicenka-skasovano-so-dali.html (дата звернення: 10.12.2020).
 2. Конституція України. Стаття 10. 1996. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення:12.2020).
 3. Ливинський В. Курт Вулгайзер, американський дослідник української та білоруської мов: В Україні поєднуються мовні ситуації Ірландії, Білорусі та Каталонії. Укрінформ. 13 серпня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2758841-kurt-vulgajzer-amerikanskij-doslidnik-ukrainskoi-ta-biloruskoi-mov.html (дата звернення: 22.12.2020).
 4. Марусик Т. Україна здобула історичну перемогу на мовно-цивілізаційному фронті у війні з Росією. Радіо «Свобода». 2019. 17 травня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29943834.html (дата звернення: 12.12.2020).
 5. Масенко Л. Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання. Українська мова. № 2. С. 20–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2018_2_4 (дата звернення: 20.09.2019).
 6. Масенко Л. Мовна політика України в 2017–2019. Українська мова. № 3. C.20–35. URL: doi.org/10.15407/ukrmova2019.03.040 (дата звернення: 05.08.2020).
 7. Масенко Л. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті: автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2005. 39 с.
 8. Про Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року: Постанова Ради міністрів Української РСР від 12.02.1991 р. № 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/41р-91-п#Text (дата звернення: 22.12.2020).
 9. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 №675-VIII. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakonrada.gov.ua/ laws/show/675-19/paran2#n2 (дата звернення: 10.12.2020).
 10. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення: 22.12.2020).
 11. Про засади державної мовної політики: Закон України від 07.2012 №5029-17. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/5029-17 (дата звернення: 12.12.2020).
 12. Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Постанова КМУ від 08.09.1997 р. № 99. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/998-97-п#Text (дата звернення: 22.12.2020).
 13. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова КМУ від 15.06.2006 р. № 833 (833-2006-п). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/833-2006-п/ed20060615#Text (дата звернення: 14.12.2020).
 14. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07(дата звернення: 22.12.2020).
 15. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakonrada.gov.ua/ laws/show/1023-12 (дата звернення: 12.12.2020).
 16. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII (Редакція станом на 21.12.2019). Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 22.12.2020).
 17. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28.10.1989 № 8312-XІ: Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakonrada.gov. ua/laws/show/8312-11 (дата звернення: 22.12.2020).
 18. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 № 802-IV. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-IV (дата звернення: 10.12.2020).
 19. Про рекламу: Закон України від07.1996 № 270/96-ВР. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 270/96вр/ed19960703#Text (дата звернення: 14.12.2020).
 20. Проєкт закону «Про загальні засади та принципи реалізації мовної політики в Україні» від 04.07.2018 № 8550. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=64346 (дата звернення: 22.12.2020).
 21. Проєкт закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 09.06.2017 № 5670-д. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=61994 (дата звернення: 22.12.2020).
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28.02.2018 № 2-р/2018. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#Text (дата звернення: 10.12.2020).
 23. Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні. Мовознавство. 2003. № 2–3. С. 30–56.
 24. Тараненко О.О. Українська мова в сучасній Україні. Культура слова. 2000. № 53–54. С. 33–43.
 25. Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ, 2014.
 26. Українське меню у всіх закладах громадського харчування – рішення Київради. 2017. 05 жовтня. Офіційний сайт Київської міської ради. URL: https://kmr.gov.ua/uk/content/ukrayinske-menyu-u-vsih-zakladah-gromadskogo-harchuvannya-rishennya-kyyivrady (дата звернення: 22.12.2020).
 27. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь – представникам бізнесу: ми ваші надійні союзники, партнери і друзі. 23 вересня. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України. URL: https://www. kmu.gov.ua/news/upovnovazhenij-iz-zahistu-derzhavnoyi-movi-taras-kremin-predstavnikam-biznesu-mi-vashi-nadijni-soyuzniki-partneri-i-druzi (дата звернення: 12.12.2020).
 28. Шемшученко Ю.С., Горбатенко В.П. Законодавство про мови: хронологічний моніторинг, класифікація, понятійна основа. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Київ, 2008. С. 157–173. URL: http:// ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/movna_sit_49.pdf (дата звернення: 14.12.2020).
 29. Якщо ваші права порушено. Офіційний вебсайт Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. URL: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Yakshcho_Vashi_Prava_Porushe no/85/ (дата звернення: 22.12.2020).
 30. Besters-Dilger J. (2007). The Ukrainian Language in Education and Mass Media. Harvard Ukrainian Studies. Ukrainian Philology and Linguistics in the Twenty-First Century. Vol. 29. № 1–4. Р. 257–293 (in Eng.).