• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області

Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2’373.232
О.П. КАРПЕНКО, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: olga.petrivna.karpenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5522-2565

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена питанням історичної ойконімії, загальне тло якої проілюстровано етимологічними коментарями конкретних прикладів із ойконімікону Київщини. Перевагу надано лексичним основам (у тому числі діалектним) із виходом на праслов’янський рівень. Зниклі на апелятивному рівні української мови, вони ще наявні в ономастиконі, зокрема в ойконімії регіону. Етимологія ойконіма не обмежена визначенням етимона, запропоновано також діа
хронний розвиток слова в цілому. Правильне прочитання первісної форми оніма, а також обґрунтоване словотвірне та семантичне її тлумачення — завдання запропонованих історико-етимологічних екскурсів.

Ключові слова: ойконім, етимологія, словотвірна модель, антропонім, апелятив.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

АМГ — Акты Московского государства, изд. имп. Академией наук. Т. І: Разрядный приказ: Московский стол. СПб.: 1890.
Арандаренко — Арандаренко Н.И. Записки о Полтавской губернии, составленные в 1846 году: В трех частях. Ч. ІІІ. Полтава, 1852.
АТУ — Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій на 1 січня 1987 р. Київ, 1987.
АЮЗР — Архив Юго-Западной России, изд. Временною комиссиею для разбора древних актов […]. Ч. І–VIII. Киев, 1859–1914.
ВУР — Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: в 3 т. Т. 1. Москва, 1953.
ГЕУ — Географічна енциклопедія України: в 3 т. Т. 3. Київ, 1993.
Горпинич — Горпинич В.О., Бабій Ю.Б. Прізвища Середньої Наддніпрянщини: Словник (Ономастика і апелятиви). Вип. 20. Дніпропетровськ, 2004.
Грінченко — Словарь української мови. Упоряд. Б. Грінченко. Т. 1. Київ, 1907.
Даль — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. ІІ. Москва, 1865.
Данилюк — Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк, 2013.
Дьякова — Дьякова В.И., Хитрова В.И. Словарь географической лексики Воронежского края (с историческими комментариями). Воронеж, 2009.
ЕСУМ — Етимологічний словник української мови: у 7 т. Т. 1–6. Київ, 1985–2012.
ККПС — Книга Київського підкоморського суду (1584–1644). Київ, 1991.
КПУ КО — Книга памяти Украины: Кировоградская область. Т. 1. Кировоград, 1995.
Лисенко — Лисенко П.С. Словник поліських говорів. Київ, 1974.
Ляскоронский — Ляскоронский В. Иностранные карты и атласы XIV и XVII ст., относящиеся к Южной России. Киев, 1897.
МСУ — Міста і села України: Київщина. Історико-краєзнавчі нариси. Автор-упор. В. Болгов. Кн. ІІ. Київ, 2011.
Мякотин — Мякотин В. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка (1729–1731 г.). Харьков, 1896.
Никончук — Никончук М.В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Пра вобережне Полісся). Київ, 1979.
НПК — Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической комиссией. Т. V: Книги Шелонской пятины. СПб., 1905.
ОКІУМ — Ономастична картотека Інституту української мови НАН України.
ОСВГ — Областной словарь вятских говоров. Вып. 4. Киров, 2006.
ПМП — Присяга Миргородського полку 1718 року. Київ, 2012.
СБГ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Укл.: Ю.Ф. Мацкевіч (рэд.), А.І. Грынавецкене, Я.М. Рамановіч і др. Т. 2. Мінск, 1980.
СГУ — Словник гідронімів України. Київ, 1979.
СНМ ПГ — Списки населенных мест Российской империи по сведениям 1859 года, сост. и изд. Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. Т. ХХХІІІ: Полтавская губерния. СПб., 1862.
СР — Селянський рух на Україні 1826–1849 рр.: Зб. документів і матеріалів. Київ, 1985.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 8. Ленинград, 1972.
СУМ — Словник української мови. Т. ІІІ. Київ, 1972.
Тарифи — Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття. Біла Церква, 2014.
УРЕС — Український радянський енциклопедичний словник. Т. 1. Київ, 1966.
Черепанова — Черепанова Е.А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. Сумы, 1984.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лек сический фонд. Вып. 1–. Москва, 1974–.
Яшкін — Яшкін І.Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія. Мінск, 2005.
Boryś — Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Кraków, 2005.
NMP — Nazwy miejscowe Polski: Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. IV. Kraków, 2001.
Rulikowski — Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. Warszawa, 1853.
SG — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. I–XV. Warszawa, 1880–1902.
SJP — Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwie dzkiego. T. I–VIII. Warszawa, 1900–1927.
SN — Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Kraków, T. 1–10. 1992–1994.
Źdz. — Źródła dziejowe. T. I–XXVI. Warszawa, 1876–1915.

ЛІТЕРАТУРА

1. Желєзняк І.М. Історія літописного Мутижиръ. Мовознавство. 1974. № 3. С. 61–65.
2. Желєзняк І.М. Назви населених пунктів Київщини (історичний погляд). Культура слова. 1998. Вип. 51. С. 66–70.
3. Казлова Р.М. Беларуская і славянская гідранімія. Праславянскі фонд. Т. II. Гомель, 2002.
4. Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся. Київ, 2003.
5. Тищенко К.М. Забуті ґабри-вигнанці. Україна. Наука та культура. 2009. Вип. 35. С. 218–248.
6. Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. Москва, 1969.
7. Nazwy miejscowe Polski: Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. IV. Kraków, 2001.