• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти

Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2’373.46:378

І.Ю. ШКІЦЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020

E-mail: i.shkitska@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-0252-8111

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті визначено чинники, що спричинюють зміни в термінній системі українського освіт-
нього дискурсу в умовах інформаційного суспільства. Окреслено напрямки розвитку термінології освітньої сфери у зв’язку з посиленням глобалізаційних процесів і розвитком новітніх інформаційних технологій. Виявлено тенденцію до збільшення кількості англізмів на позначення понять освітньої діяльності. Здійснено семантичний аналіз запозичених термінів-неологізмів з урахуванням варіативності в їхньому складі. Виокремлено семантичні групи найбільш частотних термінів-абревіатур у сучасному освітньому дискурсі.

Ключові слова: термін, терміноелемент, глобалізація, інтернаціоналізація освіти, термін англізм, інформаційне суспільство.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринев-Гриневич С.В. Терминологоведение. Учебное пособие. Москва: Академия, 2008.
2. Калініченко І.О. Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні. Постметодика. 2011. No 1. С. 12–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2011_1_4 (дата звернення: 26.02.2021).
3. Козлова Н.А. Проблемы применения терминологии в индустрии международного образовательного туризма. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного университета. Экономические науки. 2008. No 4 (61). С. 289–294. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-primeneniya-terminologii-v-industrii-mezh-dunarodnogo-obrazovatelnogo-turizma (дата звернення: 25.02.2021).
4. Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник. Київ; Ніжин, 2014.
5. Словник української мови у 20 т. URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=43931 &page=1390 (дата звернення: 12.03.2021).
6. Соколова Е.И. Термин «Инновационный образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогіки. Непрерывное образование: ХХI век: научный електронный журнал. 2014. No 2 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/termin-obrazovatelnyy-klaster-v-ponyatiynom-pole-sovremennoy-pedagogiki (дата звернення: 26.02.2021).
7. Черничкина В.А., Глушкова А.С. Специфика современной терминологии образовательного туризма (постановка проблемы). Современные проблемы и перспективы развития туризма и сферы услуг в условиях глобализации: Сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции (Владимир, 13–14 декабря 2018 года). Под ред. И.Ф. Жуковской. Владимир, 2018. С. 351–355.
8. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. 2003. No 490. С. 95–104. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/54717/2/2003n490_Shunevich_B-Оgruntuvannia_ naukovoi_ 95-104.pdf (дата звернення: 25.02.2021).
9. Abimbola I.O. The Problem of Terminology in the Study of Student Conceptions in Science. Science Education. V. 72. No 2. P. 175–84. Apr 1988.
10. Deniko R.V., Shchitova O.G. , Shchitova D.A., Lan N.T. Learning Terminology in the Age ofHigher Education Internationalization: Problems and Solutions. Procedia: Social and Behavioral sciences. Vol. 215. December 2015. P. 107–111. URL: https://doi.org/10.1016/j.sb-spro.2015.11.582 (Accessed 23.02.2021).
11. Korucu Agah Tugrul, Aikah Ayse. Differences between m-learning (mobile learning) ande-learning, basic terminology and usage of m-learning in education Procedia: Social and Behavioral sciences. Vol. 15. 2011. P. 1925–1930. URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.029 (Accessed 21.03.2021).
12. Marshall H. The global education terminology debate: Exploring some of the issues. The SAGE Handbook of Research in International Education. Second edition. Edited by Mary Hayden, Jack Levy and Jeff Thompson. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2015. P. 108–122.
13. Taub Alyson, Allegrante John P., Barry Margaret M., Sakagami Keiko. Perspectives on Terminology and Conceptual and Professional Issues in Health Education and Health Promotion Credentialing. Health education&Behavior. Vol. 36. Issue 3. May 15. 2009. P. 439–450.
14. Wandersee J.H. The Terminology Problem in Biology Education: A Reconnaissance. The American Biology Teacher. Vol. 50. No 2. Feb. 1988. P. 97–100 (4 pages). URL: https://doi.org/10.2307/4448654 (Accessed 25.02.2021).