• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Демінутиви у біологічній терміносистемі сучасної української мови

Демінутиви у біологічній терміносистемі сучасної української мови

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 811.161.2’373.43

КЛИМЕНКО Ніна Федорівна –
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Функційно-семантичний розгляд категорії демінутивності дозволяє краще бачити не тільки її зв’язки з іншими категоріями, напр. аугментативністю, градуальністю, а й структуру самої категорії, її двоплановість: орієнтування на значення зменшуваності (констатації реально малого розміру предмета, малого вияву ознаки) та на супровідний компонент цього значення – характеристику улюбленого предмета без вияву його розміру: голівонька, бабуся, татусь.

Біологічна терміносистема має велику кількістю іменникових термінів зі зменшено-пестливими суфіксами -ок, -ик, -ець, -ц(е), -к(о): віночок, тичинка, плодолистик, дихальце, тільце. Більшість із них позбавлена зменшувально-пестливих значень, констатуючи їхні малі розміри, часто розрізнювані лише озброєним мікроскопом оком. Активно реалізуються значення в межах відношення ціле-частина: хребет – хребець. Цьому сприяють семантичне словотворення, термінування і спеціалізація значень.

Ключові слова: демінутивність, демінутивна десемантизація, семантичне словотворення, словотвірне гніздо, композитоугруповання, темогніздо, термінування, детермінування, спеціалізація значень.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • СУБТ − Словник української біологічної термінології. Київ, 2012.
 • СУМ-11 − Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970 − 1980.
 • ΛΝΕΓ − Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό τηϛ νέαϛ ελληνικήϛ γλώσσαϛ: Αϑήνα: Κέντρο λεξικολογίαϛ, 2005.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Ленинград, 1990.
 2. Горбач Ф.Г. Основные средства выражения уменьшительности во французском языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.05. Киев, 1954. 14 с.
 3. Домбровський Р.О. Семантика і продуктивність демінутивного суфікса -ellu- в пізній латині. Іноземна філологія. Вип. 95. Питання класичної філології.Львів, 1989. № 21. С. 7 – 12.
 4. Клименко Н.Ф. Категорія демінутивності в ад’єктивах східнослов’янських та новогрецької мов. Деминутивы в славянских языках: форма и роль.Марибор – Будапешт – Канзас – Прага, 2015. С. 170 – 183.
 5. Матезиус В. О потенциальности языковых явлений. Избранные труды по языкознанию.Москва, 2003.
 6. Родніна Л.О. Суфіксальний словотвір іменників у сучасній українській мові. Словотвір сучасної української літературної мови.Київ, 1979. С. 57 – 117.
 7. Руда Н.В. Демінутивна десемантизація: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов). Мовні і концептуальні картини світу.Київ, 2015. Вип. 55. Ч. 2. С. 257 – 261.
 8. Симоненко Л.О. Формування української біологічної термінології. Київ, 1991.
 9. Статеева В.И. Дедеминутивизация в украинском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: спец.10.02.02. Ужгород, 1982. 19 с.
 10. Томижина Г.Я. Нивеляция уменьшительности у существительных, образованных при помощи суффиксов субъективной оценки. Тези доповідей та повідомлень міжвузівської наукової конференції з питань східнослов’янського іменного словотвору. Київ, 1974. С. 97.