• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики

Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 81`282.8+811.161.1-2

СОКОЛОВА Світлана Олегівна –
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: a-senchuk@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Коли почала розвиватися українська соціолінгвістика, порівняльні дослідження української та російської мов переважно були зосереджені на пошуку загальних, а не відмінних рис хоча практичні дослідники і тоді зауважували, що кожна зі споріднених мов має свої особливості, які не завжди лежать на поверхні того чи іншого явища, досить часто розкрити ці особливості можна тільки шляхом ретельного лінгвістичного дослідження. Утвердження української мови як державної має відбуватися в умовах не лише належного юридичного, але й відповівдного лінгвістичного забезпечення цього процесу, для чого мають бути застосовані спеціальні методики навчання української мови в умовах масового переходу зі спілкування і мислення російською мовою. Для цього необхідні глибокі контрастивні дослідження контактних мов, створення словників контрастивної лексики, зокрема словників семантичних асиметризмів, які ілюструють розбіжність семантичної структури багатозначних слів споріднених мов, удосконалення тлумачних і перекладних словників, розширення реєстрів спеціальних словників за рахунок одиниць, що ілюструють питомі граматичні властивості української мови.

Ключові слова: порівняльне дослідження, українська мова, російська мова, лексикографія, семантична структура слова, інтерференція.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Литв. – Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Тлумачний словник медичних термінів: Російською, латинською та українською мовами: для лікарів, науковців, студ. мед. навч. закл. Київ – Ірпінь, 2010.
 • Никон. – Русско-английско-украинский медицинский словарь. Е.И. Шапкин, В.В. Никонов, В.Е. Шапкин. Под ред. В.В. Никонова. Харьков, 1998.
 • НКРЯ – Национальный корпус русского язика. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
 • Присяж. – Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів). Київ, 1995.
 • РНС – Болотина А. Медицинский словарь (русско-немецкий и немецко-русский). Москва, 1996.
 • РУС 1 – Російсько-український словник в 3-х томах. Київ, 1980 – 1981.
 • РУС 2 – Російсько-український словник у чотирьох томах. Київ, 2011 – 2014.
 • РУСНТ – Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. За ред. Л.О. Симоненко. Київ, 1996.
 • СУМ – Словник української мови: в 11-ти томах. Київ, 1970 – 1980.
 • Усат. – Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. Київ, 1996.
 • Черв. – Червяк П.І., Захараш М.П. Російсько-український медичний словник. Київ, 1997.
 • Mova info – Mova info. Лінгвістичний портал. URL: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. Москва, 2000.
 2. Брицин В.М. Соціолінгвістика. Енциклопедія «Українська мова».Київ, 2004. С. 631.
 3. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови. Київ, 2004.
 4. Городенська К. Нові явища та процесив українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? Українська мова. № 2. С. 3 – 12.
 5. Кислюк Л. Сучасна словотвiрна нормаукраїнської мови: мовна практика та кодифікація. Українська мова. № 1. С. 52 – 66.
 6. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. ІІ. Глагол. Москва, 1977.
 7. Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков. В.И. Кононенко (отв. редактор). Киев, 1981.
 8. Прощенкова Н.В. Национальная специфика семантики слова в близкородственных языках: на материале имен существительных русского и украинского языков: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19. Благовещенск, 2008. 270 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.URL: http://www.dissercat.com/content/natsionalnaya-spetsifika-semantiki-slova-v-blizkorodstvennykh-yazykakh-na-materiale-imen-sus#ixzz4LRkJAyeb
 9. Пчелинцева. Е.Э. От глагола к имени: аспектуальность в русских, украинских и польских именах действия. С.-Петербург, 2016.
 10. Русская грамматика. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Москва, 1980. Том. І – ІІ.
 11. Сабуркина Н.В. Общее и специфическое в структуре языкового сознания славян: на материале русского, белорусского, украинского, болгарского языков: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19. Москва, 2005. 283 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/content/obshchee-i-spetsificheskoe-v-strukture-yazykovogo-soznaniya-slavyan-na-materiale-russkogo-be#ixzz4LRpzdgEG
 12. Соколова С.О. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? Українська мова. 2016. № 3. С. 17 – 27.
 13. Басова Г.Д., Качура А.В., Кихно А.В. и др.; Ред. Н.Г. Озерова. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Киев, 2003.
 14. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1969.
 15. Сучасна українська літературна мова: Синаксис. За ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.
 16. Федорчук Е.В. Межъязыковая омонимия и паронимия в близкородственных языках: на материале русского и украинского языков: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 2011. 256 с. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/content/mezhyazykovaya-omonimiya-i-paronimiya-v-blizkorodstvennykh-yazykakh-na-materiale-russkogo-i-#ixzz4LRjgc0ZO