• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017 » ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ І СТРИЖНЕВЕ ПОНЯТТЯ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ

ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ І СТРИЖНЕВЕ ПОНЯТТЯ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ

Журнал «Українська мова» – №3 (63) 2017
УДК 811.161.2’38

СЮТА Галина Мирославівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е- mail: siutagalia@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Теорії рецептивної естетики та поетики охарактеризовано в контексті оновлення парадигм і методик пізнання художнього тексту / твору, перегляду уявлень про психоментальні механізми його сприймання й конституювання змісту. Історіографічно-історісофський огляд становлення названих теорій здійснено з максимальним урахуванням українських джерел. У цьому вимірі наголошено на науковій прогностичності ідей трактату І. Франка «Із секретів поетичної творчості».

В інтелектуальному просторі сучасної філології рецептивна поетика представлена як інтегративна модель текстознавчої рефлексії, що репрезентує розуміння особливостей художнього сприймання на засадах урахування психолінгвальних механізмів впливу художнього твору на реципієнта через апелювання до його індивідуального чуттєво-емоційного досвіду.

Ключові слова: рецептивна естетика, рецептивна поетика, психологічні механізми сприймання, лінгвокогнітивні механізми рецепції, трактат.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Барт Р. Критика и истина. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XXвв. Трактаты, статьи, эссе. Москва, 1987. С. 349 – 384.
 2. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття): Посібник. Тернопіль, 1999.
 3. Єрмоленко С.Я. «Будеш, батьку, панувати, доки живуть люди..» (замість передмови. Єрмоленко С.Я., Вокальчук Г.М., Ганжа А.Ю., Гнатюк Л.П., Сюта Г.М. Територія мови Тараса Шевченка. Київ, 2016. С.6 – 10.
 4. Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. Львів, 1996. С. 263 –
 5. Клочек Г. Поетика і психологія. Київ, 1990.
 6. Клочек Г.Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» як предтеча вітчизняної рецептивної поетики. Слово і час.  № 4. С. 39 – 45.
 7. Потебня О.О. Думка й мова (фрагменти). Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. Львів, 1996. С. 25 –
 8. Фізер І. Школа рецептивної естетики. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 1996. С. 261 – 262.
 9. Франко І. Задачі і метода історії літератури. Франко І. Твори у 50 т.Т.  Київ, 1984. С. 12.
 10. Франко І. Із секретів поетичної творчості. Київ, 1969.
 11. Франко І. Твори у 50 т. Т. 17. Київ, 1979. С. 254.
 12. Яусс Г.Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 1996. С. 279 –
 13. Glowiňski M. Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacij literackiy. Prace wybrane.  3. Kraków: Uniwersitas, 1998.
 14. Problemy teorii literatury. T. 2. Wrocław – Kraków – Gdańsk – Lodź, 1987. С. 44.