• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи

Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 81’42: 81’161.2

КОНДРАТЕНКО Наталя Василівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082
E-mail: kondr_nat@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено дослідженню комунікативно-дискурсивного наукового підходу до аналізу мовних явищ в українському мовознавстві. Простежено основні етапи виникнення та розвитку комунікативно орієнтованих течій в україністиці, запропоновано періодизацію та типологію основних проблем вивчення дискурсивної діяльності людини. Доведено значущу роль українського мовознавства у формуванні європейської дискурсології та комунікативної лінгвістики. Представлено огляд основних наукових шкіл комунікативно-дискурсивних досліджень і висвітлено проблематику, порушену у працях українських мовознавців.

Ключові слова: дискурсологія, лінгвістика тексту, лінгвопрагматика, наукова школа, комунікативно-дискурсивний підхід, українське мовознавство.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 1990. С. 136 – 137.
 2. Бацевич Ф.С., Кочан І.М. Лінгвістика тексту. Львів, 2016. 316 с.
 3. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Львів, 2005. 264 с.
 4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник]. Київ, 2004. 344 с.
 5. Бибик С.П. Оповідність в українській художній прозі: монографія. Київ – Луганськ, 2010. 288 с.
 6. Шевченко І.С. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: монография. Харків, 2005. 356 с.
 7. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. Київ, 1982. 210 с.
 8. Загнітко А.П. Основи дискурсології. Донецьк, 2008. 194 с.
 9. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика проведення лінгвістичного аналізу тексту. Київ, 1984.
 10. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібник. Київ, 2008. 423 с.
 11. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Москва, 1988. 192 с.
 12. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця, 2004. 272 с.
 13. Лосева Л.М. Как строится текст. Москва, 1980. 94 с.
 14. Лосева Л.М. Межфразовая связь в текстах монологической речи: дисс. … докт. филол. наук: в 2-х ч.: 10.02.01. Одесса, 1968.
 15. Потебня А.А. Мысль и язык. Слово и миф. Москва, 1989. С. 17
 16. Радзієвська Т. Текст як засіб комунікації. Київ, 1998. 191 с.
 17. Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер А.І. Нариси про текст: теоретичні питання комунікації і тексту. Київ, 1998. 336 с.
 18. Русанівський В.М. Естетика художнього слова. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine11-1.pdf
 19. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Київ, 2002. 336 с.
 20. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: монографія. Київ, 2002. 392 с.
 21. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання: навч. посібник. Київ, 1994. 670 с.
 22. Соколовська С.В. Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці. Studia philologica. Вип. 1. С. 101 – 107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2012_1_21
 23. Феллер М.Д., Різун В.В., Феллер А.І. Текст як модель комунікативного акту. Нариси про текст. Київ, 1998. С. 223 –
 24. Шабат-Савка С.Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові. Чернівці, 2014. 412 с.