• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW

Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 047.31+811.6

КАРПІЛОВСЬКА Євгенія Анатоліївна –
доктор філогічних наук, професор, завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: karpilovska@gmail.com

У статті висвітлено роль національних модулів у розбудові Бази світового славістичного мовознавства iSybislaw, що має функції інформаційно-пошукової та дослідницької комп’ютерної лінгвістичної системи. Особливу увагу приділено перспективам розвитку українського модуля цієї системи, який від 2012 року створюють співробітники Інституту української мови НАН України. Викладено підходи до розв’язання в інформаційно-пошуковій мові системи iSybislaw проблем варіантності та синонімії українських мовознавчих термінів, їхньої еквівалентності термінам в інших слов’янських мовах, можливостям оптимізації інформаційно-пошукової мови ключових слів системи iSybislaw та формування комп’ютерного тезаурусу термінів сучасної лінгвославістики.

Ключові слова: лінгвославістика, лінгвоукраїністика, інформаційно-пошукова мова (ІПМ), інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ), термін, варіант, синонім[1].

[1] Статтю підготовлено як доповідь на засіданні тематичного блоку «Бібліографія славістичного мовознавства в цифровому просторі» (організатор – д-р З. Е. Рудник-Карватова (Польща), включеного до програми XVI Міжнародного з’їзду славістів у Белграді (20 – 27 серпня 2018 р.)

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

СКЄ – Російсько український словник. Гол. ред. А.Е. Кримський, С. Єфремов. Київ, 1924 – 1933. Т. І – ІІІ.

iSybislaw Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego. URL: http:// www.isybislaw.ispan.waw.pl

SSLTSlovník slovanské lingvistické terminologie. Vĕd. red. A. Jedlička. Praha, 1977. Т. І; 1979. Т. ІІ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боярова Л.Г. Терміни-варіанти в українській загальномовній лексикографії: нормативний аспект. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (1). С.189 – 195.
 2. 2. Вихованець І.Р. Відмінювання. Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2007. С. 78 – 79.
 3. Вихованець І. Студії про українські відмінки: термінологічний аспект. Українська мова. 2005. № 4. С. 3 – 7.
 4. Волкова Е. Проблемы белорусской лингвистической терминологии и вопрос соответствия ключевых слов (лингвистических терминов) в iSybislaw. Slavia Orientalis. 2013. № 62. С. 285 – 292.
 5. Горда О.М. Становлення та розвиток словотвірної термінології в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. філол. наук. Львів, 2016. 20 с.
 6. Горпинич В.О. Морфологія української мови. Київ, 2004. 335 с.
 7. Карпіловська Є.А. Когнітивний і функціональний потенціал мовознавчих термінів-кореферентів. Термінологічний вісник. 2017. Вип. 4. С. 236 – 244.
 8. Карпіловська Є.А. Роль термінів-непрямих номінацій у тезаурусі інформаційно-пошукової системи славістичного мовознавства. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2014. Т. 49. С. 150 – 163. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 9. Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці і словотворенні сучасної української мови. Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов’янських мов. Київ, 2008. С. 68 – 98.
 10. Ковалик І.І. «Словотвірний» чи «словотворчий»? Іван Ковалик. Вчення про словотвір: Вибрані праці. Упоряд. В. Ґрещук. Івано-Франківськ – Львів, 2007. Ч. І. С. 358.
 11. Ковальський П., Банасяк Я. Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень. Українська мова. 2017. № 4. С.14 – 26.
 12. Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові. Львів, 2004. 519 с.
 13. Лінгвістичний портал mova.info. URL: www.mova.info
 14. Півторак Г.П. Інфінітив, неозначена форма дієслова. Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2007. С. 236 – 237.
 15. Романюк Ю.В. Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2014. Т. 49. С. 245 – 258. URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 16. Російсько-українські словники. URL: www.r2u.org.ua
 17. Руднік-Карватова З.Е. Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw. Українська мова. 2016. № 3. С. 105 – 117.
 18. Український правопис. Харків, 1928. 100 с.
 19. Чернобров Ю.А. Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ – І пол. ХХ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2017. 20 с.
 20. Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2008. 22 с.
 21. Bojar B., Rudnik-Karwatowa Z. Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998. Warszawa, 1998. S. 42 – 49. Z Polskich Studiów Slawistycznych. Seria 9.
 22. Ostapczuk O. Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2007. № 2. С. 54 – 63. URL: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent? id=1795
 23. Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska H. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Warszawa, 1999. 109 s.
 24. Rudnik-Karwatowa Z., Karpińska H. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Warszawa, 2006.