• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Церковнослов’янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові XVI– XVII ст.

Церковнослов’янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові XVI– XVII ст.

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.163.1'374(=161.2)"15/16"

Ю.В. ОСІНЧУК,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
вул. Козельницька, 4, Львів, 79000
E mail: osinchuk@gmail.com
https//orcid.org/0000- 0003-4045-1044

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: На матеріалі різножанрових і різностильових українських писемних пам’яток, що ввійшли до джерельної бази «Словника української мови ХVІ — першої половини ХVІІ ст.» та «Історич ного словника українського язика» за редакцією Є. Тимченка, у діахронному аспекті дослі джено церковнослов’янську лексику з коренем жи- (жив-). Основну увагу зосереджено на етимологічному аналізі досліджуваних слів, що полягав передусім у з’ясуванні їх семантичного етимона. Установлено, що деякі церковнослов’янські лексеми виникали як семантичні кальки до грецьких слів. Простежено вживання церковнослов’янізмів у стійких і лексикалізованих слово сполученнях української мови ХVІ—ХVІІ ст. Виявлено, що деякі з них збереглися дотепер у сучасній українській літературній мові або в її говорах. Поодинокі слова функціонують у сучасній богослужбовій практиці.

Ключові слова: історичний словник, писемна пам’ятка, семантика, словосполучення, церковнослов’янізм.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Акафіст Богоматері — владичиці світу, що від підступів злих духів і людей нас покриває. 2018. URL: http://www.praycatholic.org/pray/view/557 (дата звернення 02.12.2019).
 2. Бевзенко С.П., Грищенко А.П., Лукінова Т.Б., Німчук В.В. та ін. Історія української мови: Морфологія. Київ, 1978.
 3. Білецький-Носенко П. Словник української мови. Підгот. до вид. і вступ. стаття В.В. Німчука. Київ, 1966.
 4. Бончев А. Речник на църковнославянски език. Науч. ред. Боряна Христова. София: Нар. библ. Св.Св. Кирил и Методий, 2002. Т. І.; 2012. Т. ІІ.
 5. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Репринт V-го издания 1899 г. Москва, 1991.
 6. Войтів Г., Кровицька О. Критерії добору ілюстративного матеріалу в історичному словнику. Мовні обрії: збірник пам’яті Левка Полюги. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. С. 34—48.
 7. Етимологічний словник української мови: В 7 т. За ред. О. Мельничука. Київ, 1982— 2012. Т. І—VІ.
 8. З вірою і любов’ю. Молитовник православної родини з Псалтирем. Харків — Київ — Львів: «Святогорець», 2007.
 9. Історичний словник українського язика. За ред. Є. Тимченка. Харків — Київ, 1930— 1932. Т. І. Вип. 1—2.
 10. Картотека «Словника української мови XVI — першої половини XVII ст.». Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).
 11. Катехизм Католицької Церкви. Жовква, 2002.
 12. Лексикон словенороський Памви Беринди. Підгот. до вид. і вступна стаття В.В. Німчука. Київ, 1961.
 13. Львов А.С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. Москва, 1966.
 14. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови: монографія. Київ: Наукова думка, 1992.
 15. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. 2-е изд. Полное собрание русских летописей. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1926—1928.
 16. Прийдіте поклонімся. Молитовник. 5-те видання, виправлене. Львів, 2005.
 17. Саєвич І.Г. Антропоцентричний вимір концепту життя. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 12. С. 67—72.
 18. Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.): в 10 т. Гл. ред. Р.И. Аванесов; В.Б. Крысько. Москва: Русс. яз., 1989—2013. Т. І—Х.
 19. Словарь старославянского языка. Репр. изд. Санкт-Петербург, 2006. Т. І—ІV.
 20. Словарь української мови. За ред. Б. Грінченка. Київ, 1907—1909. Т. І—ІV.
 21. Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. У 2 т. Відп. ред. Л. Гумецька. Київ, 1977— 1978. Т. І—ІІ.
 22. Словник української мови. В 11 т. Київ, 1970—1980. Т. Х—ХІ.
 23. Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. Відп. ред.: Д. Гринчишин; М. Чікало. Львів, 1994—2017. Вип. 1—17 (видання не завершене).
 24. Словник української мови ХVІ — першої половини ХVІІ ст. Список використаних джерел. Львів, 1994.
 25. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893—1912. Т. І—ІІІ.
 26. Старославянский словарь (по рукописям Х—ХІ веков). Ред.: Р. Цейтлин, Р. Вечерки и Е. Благовой. Москва, 1990.
 27. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Трубачева. Москва, 1964—1973. Т. І—ІV.
 28. Черевко І. Фразеологія пам’яток української мови ХVІ—ХVІІ ст.: семантика, структура, стиль: монографія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013.
 29. Четья 1489 р.: Рукопис. Зберігається в ЦНБ АН України.
 30. Lex.—Lexicon palaeoslovenico•graeco•latinum. Fr. Miklosich (Ed.). Vindobonae, 1862— 1865. 1171 p.