• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.: Зб. актових документів / Підгот. до вид. І.П. Чепіга, У.М. Штанденко. – К. : Наук. думка, 2017. – 518 с.

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017

«Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.» – видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови. До видання увійшли актові документи, що стосуються продажу землі та нерухомого майна, розписки про позики, справи про бійки, сварки і вбивства, заповіти, духівниці, копії гетьманських універсалів та багато іншої ділової документації кінцяXVII – першої половини XVIII ст.

Пам’ятка містить багатий матеріал для характеристики суспільно-політичного та культурно-побутового життя українського народу того часу, а також подає цінний лінгвістичний матеріал для дослідників української мови й фахівців, які вивчають історію українського народу та його культуру. У тексті пам’ятки відображені найважливіші особливості фонетики і граматики, лексики і фразеології живого розмовного мовлення населення Середньої Наддніпрянщини.

До корпусу архівних текстів додано передмову, іменний покажчик, покажчик географічних назв та словник малозрозумілих слів.

Для мовознавців, істориків, етнологів, юристів, викладачів та студентів вишів, аспірантів.

Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 9  від 09.12.2014 р.).

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Активний суб’єкт історії народу – мова (Микола Костомаров про українську мову)
Світлана Єрмоленко
// Українська мова, 2017, 4(64):3 – 13 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень
Павел Ковальський, Якуб Банасяк
// Українська мова, 2017, 4(64):14 – 26 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 – 1920 рр.
Оксана Данилевська
// Українська мова, 2017, 4(64):27 – 41 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Аксіологічний і часовий виміри мовної норми
Тетяна Коць
// Українська мова, 2017, 4(64):42 – 50 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Складні прикметники з першою основою благо- та їхня доля в історії української мови
Руслана Коца
// Українська мова, 2017, 4(64):51 – 66 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Функції вокативних конструкцій в українських драматичних творах XX сторіччя
Мар҆яна Голіченко
// Українська мова, 2017, 4(64):67 – 77 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Вербалізація поняття «шлях руху» в староукраїнській мові ХVІІ – ХVІІІ ст.
Тетяна Сивокозова
// Українська мова, 2017, 4(64):78 – 87 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках
Людмила Колєснік
// Українська мова, 2017, 4(64):88 – 97 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом
Сергій Омельчук
// Українська мова, 2017, 4(64):98 – 108 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Аналогія в українському дієслівному словотворенні
Юлія Романюк
// Українська мова, 2017, 4(64):109 – 114 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови
Лариса Кислюк
// Українська мова, 2017, 4(64):115 – 119 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Географічні терміни на позначення лісу в говірках Житомирщини
Тетяна Черненко
// Українська мова, 2017, 4(64):120 – 133 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Сучасне «обличчя» української словотвірної номінації
Олександр Пономарів
Лариса Кислюк. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 424 с.
// Українська мова, 2017, 4(64):134 – 138 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Домінантні вияви ідіолекту Володимира Винниченка
Світлана Єрмоленко, Світлана Бибик
Бойко Н.І. Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка: лексичні та фразеологічні складники / Н.І. Бойко, Л.І. Коткова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 284 с.
// Українська мова, 2017, 4(64):139 – 142 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Про великого поета у два голоси
Сергій Дорошенко
Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / [А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда]; за ред. Т. Космеди. – Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, 2016. – 266 с.
// Українська мова, 2017, 4(64):143 – 145 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Міжнародна конференція «Довкола інформаційно-пошукових систем і словотвору» (Варшава, Польща)
Юлія Романюк
// Українська мова, 2017, 4(64):146 – 149 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Міжнародна наукова конференція «Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія»
Наталія Багнюк
// Українська мова, 2017, 4(64):150 – 153 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України
Андрій Колесников
// Українська мова, 2017, 4(64):154 – 158 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Інформація

Теми дисертацій, затверджені Науковою радою «Українська мова» НАН України в 2017 році
Ніна Яценко
// Українська мова, 2017, 4(64):159 – 160 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Незабутні імена

Пам’яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука
(06.07.1933 – 26.11.2017)
Наталія Пуряєва// Українська мова, 2017, 4(64):161 – 165 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
– Kozak System чи «Kozak System»?
– Не пишіть текст під диктовку
– Супермаркет ікорний, ікряний чи ікрóвий?
– Не проговорюйте питань…
– Вантажі́вка чи ванта́жівка?
– Читабельний: а як сказати зрозуміліше?
– Правильно вимовляймо абревіатури
– Нажи́во чи на́живо?
// Українська мова, 2017, 4(64):50, 87, 119, 133, 138, 149, 158

Лариса Колібаба
– Виокремлювати – це не відрізняти, відмежовувати…
// Українська мова, 2017, 4(64):13

Валентина Фурса
– Відвідати Дубай чи Дубаї?
// Українська мова, 2017, 4(64):114