• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017 » ПОНЯТТЄВА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ТЕРМІНІВ РОБОТА З ТЕКСТОМ І РОБОТА НАД ТЕКСТОМ

ПОНЯТТЄВА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ТЕРМІНІВ РОБОТА З ТЕКСТОМ І РОБОТА НАД ТЕКСТОМ

Журнал «Українська мова» – №4 (64) 2017
УДК 811.161.2’24:81’373.46

ОМЕЛЬЧУК Сергій Аркадійович –
доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології, заслужений діяч науки і техніки України
37000, м. Херсон, вул. Університетська, 27
E-mail: omegas1975@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено нормативне функціювання в лінгводидактичному дискурсі термінних словосполучень робота з текстом і робота над текстом. Визначено тенденції використання їх у сучасних наукових дослідженнях, а також у професійному мовленні вчителів-словесників. З’ясовано граматичні особливості іншомовних відповідників української прийменниково-іменникової форми з текстом в англійській, німецькій, польській, білоруській та російській мовах.

Ключові слова: термінне словосполучення, прийменниково-іменникова словоформа, семантико-синтаксичні відношення.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Агароднікава С.В., Петрыкевіч К.У. Аспекты працы над прафесійным тэкстам са студэнтамі эканамічных ВНУ: праграма курса беларускай мовы ў эканамічных ВНУ. Витебск, 2015. URL: https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/6995/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92.%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87%20%D0%9A.%D0%A3..pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Бабенко О.А. Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 23 с.
 3. Барысенка В.У. Беларуская мова і культура: праца з тэкстам на вучэбных занятках. Мова. 2016. № 26. С. 151 – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2016_26_30.
 4. Божко О.П. Формування текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Херсон, 2017. 283 с.
 5. Гоголь Н.В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2004. 20 с.
 6. Грона Н.В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2018. 491 с.
 7. Заєць В.Г. Лінгвометодичні засади навчання української мови учнів 8 – 9 класів з поглибленим вивченням на текстовій основі міжпредметного змісту: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2013. 20 с.
 8. Исупова С.М. Работа над текстом при обучении русскому языку как неродному.Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, № 5. Ч. 1. С. 65 – 67.
 9. Красней В., Лаўрэль Я. Беларуская мова. Поўны школьны курс. Тэорыя. Мінск, 2017.
 10. Методика навчання української мови в початковій школі: навч.-метод. посібн. За ред. М.С. Вашуленка. Київ, 2011.
 11. Саматыя І.М. Работа з тэкстам як форма правядзення кантролю па беларускай мове. Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб. навук. арт. Пад рэд. І.У. Таяноўскай, Т.В. Мальцэвіч. Мінск, 2006. Вып. 5. С. 63 – 68. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56650.
 12. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. Київ, 2008.
 13. Якуба С.М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках абагульнення і сістэматызацыі ведаў па словаўтварэнні. URL: https://www.bsu.by/Cache/pdf/184933.pdf.
 14. Ahrens-Drath R., Der Umgang mit Texten im Grundschulunterricht. Wiesbaden, 2009. URL: https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/ files/media/der_umgang_mit_texten_im_grundschulunterricht.pdf
 15. Długosz , Orzech E. Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. Pod red. nauk. A. Meissnera. Rzeszów, 1991.
 16. Cain M. Texts and the foreign language teacher: some reflections on aims. Revue ATEE Journal.  № 3.
 17. Jakowicka M. Praca z tekstem w klasach początkowych. Zbiorcza Szkoła Gminna. 1981. № 5.
 18. Jašová M. Arbeit mit literarischen Texten im DaF Unterricht am Beispiel eines Textes von Christine Nöstlinger. Brünn, 2009.
 19. Lenartowska K. Świętek W. Praca z tekstem w klasach 1 – 3. Warszawa, 1982.
 20. Mickan P. Text-Based Teaching: Theory and Practice. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/265011929_Text-Based_Teaching _Theory_ and_Practice.
 21. Rainer E. Wicke, Werkzeuge zur Arbeit mit literarischen Texten. München, 2014.
 22. Szczepańska M. Praca z tekstem literackim w klasach I – III. Życie Szkoły. № 4.
 23. Wojszwiłło M. Praca z tekstem wierszowym. Życie Szkoły. 1987. № 7 – 8.
 24. Chodkiewicz H. Krzemińska-Adamek M., Steinbrich P. (Е). Working with Text and Around Text in Foreign Language Environments. Springer, 2016.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Багмут І.В. Робота над текстом і робота з текстом у процесі навчання мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Вип. 9. С. 176 – 179.
 2. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 3. Голуб Н.Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2009. 505 с.
 4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. Москва, 1988.
 5. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів. За ред. М.І. Пентилюк. Київ, 2011.
 6. Пентилюк М., Горошкіна О., Мордовцева Н., Нікітіна А., Л. Попова. Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. посіб. Київ, 2015.
 7. Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова. Донецьк, 2007.
 8. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1974. Т. 5. URL: sum.in.ua.
 9. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1979. Т. 10. URL: sum.in.ua.