• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми

Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 81’366

КОЛІБАБА Лариса Миколаївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kolibaba.lm@meta.ua

МОРФОЛОГІЧНІ ФОРМИ ІМЕННИКІВ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МОВНОЇ НОРМИ

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано проблему фіксації в лексикографічних працях різних років видання таких морфологічних форм іменників, як знахідний відмінок на -а (-я), знахідний відмінок множини у формі називного, давальний відмінок із закінченнями -ові, -еві (-єві) та місцевий відмінок на
-у (-ю), -і (-ї), -ові, -еві (-єві). Досліджено лінгвістичну кваліфікацію їх у найавторитетніших граматичних описах сучасної української літературної мови. Простежено співвідношення прескриптивних і дескриптивних норм уживання варіантних відмінкових закінчень іменників, зафіксованих в українських словниках та в живій мовній практиці. Визначено чинники, що впливають на вибір тієї чи тієї граматичної форми іменника.

Ключові слова: прескриптивна граматична норма, дескриптивна граматична норма, морфологічна норма, іменник, закінчення, знахідний відмінок, другий знахідний відмінок, давальний відмінок, місцевий відмінок, родовий відмінок, називний відмінок, чоловічий рід, середній рід, істота, неістота.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • ГСУЛМС, 2011 – Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ, 2011.
 • ПС, 1994 – Голоскевич Г. Правописний словник. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто – Львів, 1994.
 • СДК, 2016 – Колібаба Л., Фурса В. Словник дієслівного керування. Київ, 2016.
 • Тараненко, 2003 – Тараненко О.О. Словозміна української мови. Nyíregyháza, 2003.
 • УОС, 2009 – Чумак В.В. та ін. Український орфографічний словник. Київ, 2009.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. Київ, 2010.
 2. Вихованець І.Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській мові. Київ, 1971.
 3. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. Київ, 1987.
 4. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004.
 5. Вихованець І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди. Київ, 2012.
 6. Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах. Українська мова. 2012. № 4. С. 29 – 40.
 7. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. Київ, 1989.
 8. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. Київ, 2004.
 9. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Київ, 2014.
 10. Городенська К. Граматичні норми української літературної мови і сучасна практика професійної спільноти. Дивослово. 2017. № 4. С. 40 – 45.
 11. Грунскій Н.К. Украинская грамматика. Київ, 1918.
 12. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси. (Кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.). Київ, 1970.
 13. Загнітко А.П., Загнітко Н.Г. Граматична норма в сучасній лексикографічній практиці. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Зб. наук. пр. Серія «Філологічна». Вип. 57. Острог, 2015. С. 13 – 17.
 14. Зінкевич-Томанюк Б. Прескриптивний характер норми сучасної української мови і мовна практика (варіантні та заборонені форми іменників, прикметників і дієслів). Матеріали 5-го конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Чернівці, 2008. С. 98 – 104.
 15. Керницький І.М. Система словозміни в українській мові. На матеріалах пам’яток XVIст. Київ, 1967.
 16. Коць Т.А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. Київ, 2010.
 17. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Київ, 2004.
 18. Ланова Т. Актуалізовані граматичні форми в мовленні викладачів ВНЗ (соціолінгвістичне дослідження). Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. пр. Вип. 12. Серія «Лінгвістика». Херсон, 2010. С. 55 – 61.
 19. Літературна норма і мовна практика. Уклад. С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Т.А. Коць та ін. Ніжин, 2013.
 20. Матвієнко О. Назовна та родова форма знахідного відмінка. Збірник державних центральних курсів українознавства. Харків, 1930. С. 43 – 56.
 21. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Рідна мова. Київ, 2010.
 22. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Наша літературна мова. Київ, 2011.
 23. Пономарів О. Українське слово для всіх і кожного. Київ, 2013.
 24. Синявський О. Норми української літературної мови. Харків – Київ, 1931.
 25. Сологуб Н.М. Варіантні флексії місцевого відмінка однини іменників ІІ відміни. Морфологічна будова сучасної української мови. Київ, 1975. С. 83 – 96.
 26. Сулима М. Українська фраза. Харків, 1928.
 27. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1969.
 28. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1972.
 29. Сучасна українська літературна мова: підручник. За ред. М.Я. Плющ. Київ, 1994.
 30. Сучасна українська літературна мова: підручник. За ред. А.П. Грищенка. Київ, 1997.
 31. Сучасна українська мова: підручник. Уклад. М.Т. Доленко, І. І. Дацюк, А.Г. Кващук, В.Д. Поповський. Київ, 1964.
 32. Сучасна українська мова: підручник. За ред. О.Д. Пономарева. Київ, 2008.
 33. Тараненко О.О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму (у межах граматичних категорій іменника). Мовознавство. 2005. № 3 – 4. С. 85 – 104.
 34. Український правопис. Харків, 1928.
 35. Український правопис. Київ, 1933.
 36. Український правопис. Київ, 1946.
 37. Український правопис. Київ, 1960.
 38. Український правопис. Київ, 1997.
 39. Фаска Г. Норма серболужицкого (литературного) языка и её кодификация. Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на ІVзаседании Междунар. комиссии по слав. лит. яз. 22 – 25 октября 1974 г. Москва, С. 93 – 107.
 40. Харченко С. Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст. Київ, 2017.
 41. Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії. Київ, 1978.
 42. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. Київ, 1984.
 43. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951.
 44. Юносова В.О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові. Київ, 2003.
 45. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. Київ, 2000.